Pastoraal algemeen

Pagina 5

Onderwijs

Vlaggen uit met boekentassen

Overal hangen ze weer, de vlaggen met de boekentassen. Daarachter moet het toch een feestelijke boel zijn. Een diploma is behaald, een schoolleven is beloond met het begeerde papiertje. Een paar leerlingen verkeren nog in spanning. Zij gingen deze week in de herkansing. En nu maar hopen dat ook zij de vlag met boekentas kunnen uithangen.
Op het AOC in Nederweert slaagden 57 van de 62 eindexamenkandidaten, vier mogen een ‘her’ doen en een is gezakt. Bij Het Kwadrant in Weert, waar ook leerlingen uit Nederweert zijn, slaagden 193 van 195 leerlingen die examen deden en twee hebben een herkansing.
De dankmis aan het einde van het schooljaar is niet alleen voor de jongens en meisjes van de basisschool. Alle scholieren zijn welkom, het doet er niet toe of zij dit jaar eindexamen hebben gedaan of niet. Zaterdagavond dus, om zeven uur, in de kerk. Jeugdkoor De Kristalbelletjes zingt.

Priester worden?

Ben je ouder dan 16 jaar en denk je er aan priester te worden? Dan zijn jongens en mannen van harte welkom op het kennismakingsweekeinde 2-3 maart te Rolduc-Kerkrade. Rolduc is al ruim vijfentwintig jaar een goede priesteropleiding. (Uw pastoor hoort bij de groep van de eerste studenten die in 1975 aan de opleiding begon!).  Het is een gemeenschap van gebed en studie, die gewoonlijk zes jaar duurt. Voor oudere kandidaten is en verkorte route mogelijk.

Wij hopen dat ook Nederweert voor de toekomst roepingen moge kennen zoals zovelen uit onze gemeenschap in het verleden de roepstem van God beantwoord hebben om Hem te dienen als priester, diaken of religieuze. Voor meer informatie of aanmelding: rector J. Vries van Rolduc (tel. 045 5466810). Ook pastoor R. Schuffelers wil graag informatie verschaffen over deze kennismakingsdagen!

Kairosopleiding

Kairos is de catechistenopleiding van het bisdom Roermond. Wie zich als leek actief wil inzetten voor parochies in Limburg, kan er over denken om catechist of parochieassistent te worden.

Catechisten of parochieassistenten zijn vrijwilligers die pastoraal geschoold zijn en samen met priester, diakens en pastoraal werkenden veel taken in de kerkgemeenschap kunnen opnemen. Zij leiden catechesegroepen, verzorgen de doopvoorbereiding, gaan op ziekenbezoek of bieden een luisterend oor aan ieder die daaraan behoefte heeft. Belangrijk werk, dat niettemin de nodige vaardigheden vereist. Daarom zijn scholing en vorming van groot belang om met meer vrucht deze taken goed te kunnen vervullen.

De Kairosopleiding  heeft inmiddels zestig kandidaten aan parochies in Limburg geleverd. De opleiding duurt gewoonlijk drie jaar met jaarlijks twintig bijeenkomsten op zaterdag. Cursisten die de opleiding met goed gevolg af hebben, komen in aanmerking voor een officiële benoeming door de bisschop van Roermond tot catechist of parochieassistent in een parochiecluster. Daarna is ook navorming voorzien.

Hebt u interesse of wilt u zich aanmelden, neem dan contact op met het secretariaat, mevrouw G. Lux-Zinzen (tel. 0475 386814). Aanbevolen!.

Roepingen

De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Zend daarom Heer arbeiders naar Uw oogst. Een bede en hartenwens van Jezus om te bidden voor roepingen in de kerk. Het gebed is daarbij het belangrijkste, voor in de deelname aan de misviering en ook in persoonlijk gebed en eucharistische aanbidding. Graag blijf ik u oproepen om voor roepingen te bidden, opdat de kerk niet verstoken blijft van diakens en religieuzen en vooral van priesters die Gods heil mogen bemiddelen. Komt u meebidden, vooral door de week, want dan zouden best meer mensen met ons samen de H. Mis kunnen vieren. Maak een half uur vrij, kom samen de H. Eucharistie meevieren en ons gebed zal zeker vrucht dragen. Wees blij dat wij in onze parochie nog iedere dag een misviering hebben! De pastoor rekent op uw biddende aanwezigheid.

Catechist worden

Catechisten of parochieassistenten zijn vrijwilligers die pastoraal geschoold zijn en samen met priesters en diakens zich kunnen ontplooien binnen de Kerk. Zij kunnen verantwoordelijkheid op zich nemen zoals bij de doopvoorbereiding, ziekenbezoek, catechese geven aan kinderen en volwassenen. Voor hen is er een driejarige opleiding die gewoonlijk op zaterdag (20 keer per jaar) plaats vindt. Hebt u interesse, neem contact op met mevrouw G. Lux-Zinsen te Rolduc-Kerkrade (tel. 045-5466930) Van harte aanbevolen.

Katholiek basisboek voor volwassenen

Bij de Katholieke Bijbelstichting is een nieuw basisboek verschenen voor volwassenen, die het katholieke geloof tot in zijn Bijbelse wortels willen begrijpen. Het voert langs kernbegrippen in de Bijbel: de geloofsbelijdenis, de sacramenten en het kerkelijk leven. Het behandelt het dagelijks geloofsleven en het perspectief van de christen.

Het boek is zeer geschikt voor volwassenen, die alsnog katholiek willen worden en komt ook van pas voor docenten, pastores en catecheten. En als opfrisboek voor elke gelovige.

Om het gebruik van het boek zowel individueel als voor groepen te vergemakkelijken zijn er bij elk hoofdstuk vragen gemaakt. Zo kan men persoonlijk maar ook in een groep met mensen die het katholiek geloof willen leren kennen of willen opfrissen met het boek aan de slag. De vragen en ook de bijbehorende antwoorden voor zover het om kennisvragen gaat zijn (gratis) te downloaden vanaf de website van de Katholieke Bijbelstichting: www.bijbel.net (zie de link achter ’Geloof onder Woorden’).

De vertaling van de oorspronkelijk Franse uitgave is tot stand gekomen met medewerking van het Officium Catecheticum van het R.K. Kerkgenootschap in Nederland.

ADVENT IS BEGONNEN (2015)

Ieder maakt zijn eigen adventskrans

 

Kinderen hebben in groep een aantal mooie Advents kransen gemaakt. Deze zijn tijdens de zaterdagavondmis door pastoor gezegend en hebben de kinderen de gezegende kerkskrans mee naar huis genomen om aan huis elke week voor Kerstmis een volgens kaars aan te maken.

Op foto een groep kinderen die de kerstkrans in het parochiecentrum samen hebben gemaakt.

(foto: Marlies v.d. Moosdijk)

 

 

Gezocht: herdertjes, engeltjes, koningen, Maria en Jozef op kerstavond  (2015)

Uitbeelding kerstspel in kerk

 In de gezinsmis van Kerstavond wordt traditiegetrouw in de St. Lambertuskerk om 19.00 uur het kerstverhaal uitgebeeld door de kinderen zelf. Kinderen die op de basisschool zitten, mogen hieraan meedoen. Ze hoeven geen tekst van buiten te leren, maar beelden uit wat er verteld wordt.

Ben je tussen de 4 en 12 jaar en vind je het leuk om met het kerstspel mee te spelen, geef je dan op bij Pastoor Schuffelers. Maandagmiddag 21 december om 15.30 uur worden de rollen verdeeld en de kleding gepast. Het verhaal wordt één keer geoefend in de kerk.

De dameswerkgroep helpt daarbij. Opgeven: mail de naam, leeftijd en telefoonnummer van het kind naar Pastoor Schuffelers pastoor@kerknederweert.nl of doe een briefje met deze gegevens en een mailadres bij hem in de bus op Schoolstraat 2. Kinderen die zich hebben opgegeven, kunnen op maandagmiddag 21 december om 15.30 uur naar het parochiecentrum aan de achterzijde van de kerk gebracht worden en rond 17.00 uur weer opgehaald worden.

Kerststal met bewegende beelden in Lambertuskerk s middags open (2015)

Pastoor Schuffelers legt op kerstavond donderdag 24 december) tijdens de nachtmis van elf-uur het kindje Jezus in de kribbe in de kerststal met de bewegende beelden. Dan gaan ook de lichtjes in de stal aan.
De beelden kunnen na de mis in werking worden gesteld. Dan zaagt de timmerman weer, speelt de herder op zijn doedelzak spint een vrouw achter een spinnewiel  en komt het water uit de waterput. Een knikengeltje betuigt vriendelijk zijn dank voor de centjes.
De beelden zijn een minuutje in werking na inworp van een muntje van 50 eurocent of een euro. De opbrengst is voor de kerk, die in deze kersttijd extra kosten heeft aan verlichting en verwarming, omdat de kerk iedere middag open is ter bezichtiging van de kerststal.
Behalve de gezinsmis is er in de Lambertuskerk op kerstavond ook een nachtmis, die om elf uur begint. De zang wordt verzorgd door Bel Canto. Na de nachtmis is de kerststal ook  open. Tijdens de mis van zeven uur zingt dameskoor Cantantes.

De kerststal is te bezichtigen van Kerstmis tot en met oudjaarsdag van twee uur tot half vijf ’s middags en ook tot ongeveer een half uur na de missen.

 

Pagina 1: Algemeen
Pagina 2:1e H. Communie & H. Vormsel
pagina 3: Diverse berichten
Pagina 4: Vervolg van pag.3
Pagina 5: Onderwijs
Pagina 6: Allerzielen vieringen