Pastoraal algemeen

Pagina 4

Jongerenkoor Voices moet stoppen

Jongerenkoor Voices heeft het kerkbestuur bericht dat het per 1 januari 2008 stopt. Dirigente Lieke Smeets kan zich door studie en werk niet meer voor honderd procent inzetten voor het koor. Een vervanger is op dit moment moeilijk te vinden. Bij het besluit om te stoppen speelt ook mee dat enige koorleden zich ook niet meer voor honderd procent kunnen geven. Enige leden moeten bedanken omdat zij wegens studie buiten Nederweert gaan wonen en anderen hebben werk. Hierdoor daalt het aantal leden tot tien of minder.
Het bestuur van Voices overweegt in juli/augustus van dit jaar tot een herstart te komen.

Afscheid ouderenkoor 2010

Het Ouderenkoor Sint-Lambertus heeft tijdens de H. Mis op de jaarlijkse vrijwilligersavond voor het laatst gezongen. Er waren te weinig mensen over om te zingen. In de loop der jaren zijn er tachtig leden geweest. Pastoor Schuffelers sprak niet alleen over een afscheid, maar ook over uitbreiden. De leden van ouderenkoor kunnen zich nu tijdens de HH. Missen over de hele kerk verdelen en meezingen.

Dank van pastoor Mutsaerts naar aanleiding van zijn 25 jarig priester jubileum op 11 juni 2006

Pastoor Mutsaerts 25 jaar priester

De parochie mag terugzien op een feestelijke dag! Velen van binnen en buiten onze geloofsgemeenschap zijn getuigen geweest van mijn zilveren priesterfeest in onze Sint-Lambertuskerk. Heel dankbaar ben ik voor alle gelovigen, voor allen die hebben bijgedragen aan een feestelijke liturgie en omlijsting van mijn gedenkdag. Met mooie begeleiding van Harmonie St.-Joseph en Schutterij St.-Antonius, een prachtige versiering bij de hoofdingang van onze kerk en in de kerk zelf, de koren van Nederweert en Budschop, allen die in de kerk de liturgie eerbiedig en feestelijk maakten, en de tallozen die mij de hand drukten tijdens de geanimeerde receptie in Zaal Centraal. Allen hebben mij en mijn familie een onvergetelijke dag bezorgd. Veel dank ook aan de kerkbesturen van Budschop en onze parochie die zich zo zeer hebben ingezet om alles goed voor te bereiden en te laten verlopen.

Ik ben u allen veel dank verschuldigd voor uw gebed, uw aanwezigheid in de kerk en bij de receptie, voor de medewerking van zovelen, voor uw attenties en hartelijke blijken op deze voor mij zo bijzondere dag.

Pastoor E. Mutsaerts

Schuttersmis (2007)

Traditiegetrouw was aan de vooravond van het OLS een schuttersmis. Liefst acht priesters stonden aan het altaar. Hoofdcelebrant was  mgr. R. Maessen, deken van Thorn. De deken was blij dat pastoor Mutsaerts de mis kon mee celebreren. Onze pastoor kreeg daarvoor een hartelijk applaus van de volle kerk.

De schuttersmis was een prachtige dienst. Ouderwets lang, iets meer dan anderhalf uur, maar door de prachtige zang van Bel Canto en het muzikaal geschal van de trompetters van leden van Harmonie St. Joseph schoot de tijd goed op. Het trommelkorps van Schutterij Sint Antonius leverde ook een gewaardeerde medewerking aan de kerkdienst.

De kerk was prachtig versierd, waarvoor een tiental dames van de bloemsiergroep verantwoordelijk zijn. De ’bloemsiermeisjes’ hebben er donderdag en vrijdag vele uren ingestoken. Bewoners van Zorgcentrum St. Joseph en parochianen van de St. Rochuskerk in Budschop hebben een klein beetje mee kunnen genieten. Daar is zondagmorgen een bloemstukje gebracht.

Plechtige O.L.S. mis voorafgaand aan het Oud Limburgs Schuttersfeest


Ook in de Antoniuskapel in Boeket is een fraai bloemstukje, dat tijdens de schuttersmis onze kerk sierde, afgeleverd.
Ook de mannen achter de schermen, de kosters hebben een waardevolle bijdrage geleverd aan de mooie dienst. In ieder geval de eerste vijf jaar zal er niet meer zo’n schuttersmis in onze kerk zijn, want zo lang kan Antonius d’n Um niet winnen

 v.l.n.r.: Pastoor H. Janssen, pater J. Verboogen, pastoor H. Janssen, deken mgr. R. Maessen, pastoor E. Mutsaerts, pater Fr. Mertens, kapelaan Fr. Jongen en pastoor R. Verheggen.  (foto Smile Fotografie)

O.L.S. 2007

Schutterij St.-Antonius werkt hard aan de voorbereiding van het O.L.S. dat in de maand juli van volgend jaar in onze gemeenschap plaats vindt. Vele gesprekken zijn gevoerd, commissies worden gevormd en vrijwilligers zullen worden gevraagd om dit oer-Limburgs gebeuren te kunnen realiseren.
De parochie zal graag haar aandeel hebben, vooral in een feestelijke Viering in de kerk aan de vooravond van het feestgebeuren. Wij hopen dat velen van onze parochie en er buiten hun schouders eronder zetten, opdat het een feestelijke viering wordt. Graag wensen wij Schutterij St.-Antonius zegen bij de voorbereidingen en wensen dat de oproep tot medewerking breed weerklank vindt.

St.-Antonius Boeket organiseert OLS

Om in de stijl van de kerkberichten te blijven: de kogel is door de kerk bij Schutterij St.-Antonius. De schutterij uit Boeket heeft de organisatie van het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) voor volgend jaar op zich genomen. Een hele klus. Dit karwei kan niet geklaard worden zonder de medewerking van vrijwilligers. Honderden vrijwilligers zijn er nodig. In Stramproy waren er dit jaar vijftien- tot zestienhonderd in touw. Als de schutterij een beroep op u doet of als u denkt dat u op de een of andere kan meewerken, meldt u aan. Na de vakantieperiode komt de organisatie op gang. Eerst nog achter de schermen, maar niet lang daarna zullen we er meer van horen.

St.-Antonius heeft Um

We hebben afgelopen zaterdag tweemaal extra de klokken geluid. De eerste keer tegen vijf uur ‘s middags, toen Schutterij St.-Antonius op het OLS in Stramproy d’n Um had gewonnen. De tweede maal rond acht uur ’s avonds toen de winnaars en andere leden van de schutterij een groots onthaal kregen in Nederweert. Gefeliciteerd dames en heren van de schutterij. De klokken voor de schutterij zijn nu stil, het feestgedruis is voorbij, nu komt de organisatie van de 101ste OLS op de eerste zondag in juli volgend jaar. Zet ‘m op!

Kerk wereldwijd…

Dezer dagen had het missiecomité een inspirerende bijeenkomst met pater P. Cuijpers, die werkzaam is in Rome als lid van het hoofdbestuur van de paters Salvatorianen. Hij vertelde over zijn congregatie en de uitbreiding van het geloof in het Verre Oosten. Ook de aandacht van de Kerk voor China, waar de eerste priesters en zusters voorzichtig hun werkzaamheden kunnen beginnen. Wij ondersteunen pater Cuijpers met ons gebed en onze gaven bij de uitbreiding van Gods Rijk op aarde. Op zijn beurt dankt hij de mensen van Groot-Nederweert voor hun ondersteuning.

Inspiratie

Inspiratie is een magazine dat maandelijks verschijnt, gebaseerd op katholieke grondslag. Dit blad wil op laagdrempelige wijze een eigentijds aanbod van de rijkdom van ons geloof geven. Naast herkenbare thema’s over waarden en normen zijn er verhalen uit het dagelijks leven en worden p eenvoudige wijze kerkelijke termen en gebruiken uitgelegd. Voor meer informatie kunt u bellen naar 073-6136705 of info@inspiratiemagazine.nl. Aanbevolen!

Christelijke opvoeding

Kinderen opvoeden is een uiterst belangrijke taak. De opvoeding bepaalt voor een groot gedeelte hoe je als volwassen mens door het leven zult gaan. De belangrijkste ingrediënten voor een evenwichtige opvoeding zijn veiligheid, aandacht en waardering, gezelligheid, discipline, een morele en godsdienstige opvoeding.

Veiligheid: groeien naar volwassenheid is voor een kind onmogelijk, wanneer het zich niet veilig voelt.. Een kind heeft de rust en warmte van een kalme omgeving nodig. Onrust maakt een kind zenuwachtig, gespannen en gauw geïrriteerd. Die veiligheid vindt een kind meestal op de eerste plaats bij zijn moeder. Het hecht zich aan haar, leert een binding te leggen. En die kwaliteiten heeft het nodig om later relaties met anderen aan te knopen. Ruzies tussen ouders, spanningen e.d. worden door een kind – al dan niet bewust – geregistreerd en geven het een gevoel van onveiligheid met alle gevolgen voor zijn verdere ontwikkeling.

Aandacht en waardering: hoofdpijlers voor een harmonieuze opvoeding! Elk kind is de moeite waard en moet om zichzelf gewaardeerd worden. Door hun waardering uit te drukken in woord en gebaar zullen kinderen echt het gevoel krijgen dat zij waardevol zijn en heel welkom binnen het gezin.

Gezelligheid: een gezin moet gekenmerkt worden door een open, hartelijke en gezellige sfeer. Waar gezinsgenoten met elkaar dingen samen doen en bespreken. Waar een gezellige inrichting van het huis is. Waar enerzijds geen wanorde heerst maar ook geen overdreven ordelijkheid en waar ook gelachen wordt en de positieve sfeer overheerst.

Discipline: het klinkt misschien ouderwets, maar flinkheid en discipline zijn onontbeerlijk voor een gezonde opvoeding. Kinderen moeten geen watjes of doetjes worden. Op een goede wijze moeten zij kunnen omgaan met tegenslagen en frustraties. Zij moeten hun emoties de baas weten te blijven. Een daarvoor is (zelf)discipline nodig.

Morele en godsdienstige opvoeding: het bijbrengen van morele en godsdienstige waarden is een hoofddoel van elke opvoeding. Het is belangrijk om het geweten van een kind goed te vormen. Dat kinderen weet krijgen van de belangrijkheid van trouw, betrouwbaarheid, eerlijkheid, bescheidenheid en werkzaamheid. Ook dat het gebed er zijn vaste plaats inneemt: in het gezin en in de kerkgang. Om thuis samen te bidden en samen de Eucharistie in het weekeinde mee te vieren, tot dankzegging en voor verkrijging van Gods zegen.

Ouders en opvoeders mogen altijd een beroep doen op de Kerk om hen bij te staan in de vorming van jonge mensen tot gelukkige christenmensen.

Pastoor E. Mutsaerts

Liturgische kleuren

Van oudsher zien wij in de liturgie verschillende kleuren bij de HH. Diensten. De kleur wit wordt gebruikt in de vieringen van Pasen en Kerstmis, op feesten en gedachtenissen van Christus, behalve die van Zijn lijden. Ook wordt de kleur wit gewoonlijk gebruikt op feesten van Maria en de heilige engelen alsmede de heiligen die niet-martelaar zijn. Rood is de kleur die wordt gebruikt op Passiezondag en Goede Vrijdag, op pinksterzondag en bij de vieringen van het lijden van Jezus. Op de feesten van apostelen en evangelisten en de gedachtenissen van de martelaren wordt ook de kleur rood gebruikt.

Groen wordt gebruikt in de liturgische diensten van de gewone tijd door het jaar. Voor de advent en de veertigdagentijd wordt de ingetogen kleur paars gebruikt. Ook draagt een priester vaak een paars kazuifel bij uitvaartdiensten. De kleur bij requiemvieringen is gewoonlijk paars of zwart. Tenslotte: op de zondagen Gaudete (derde zondag van de advent) en Laetare (vierde zondag van de veertigdagentijd) kan de kleur roze gebruikt worden. 

Liturgische gewaden

Gewoonlijk draagt een priester in de misviering de volgende liturgische kleding: een albe, als het ware een wit onderkleed, bijeengehouden door een cingel (liturgisch koord). Altijd draagt hij een stola die afhangt over zijn schouders in de liturgische kleuren van de dag, met in dezelfde kleur het kazuifel, een bovenkleed. De gewaden stammen in wezen uit de oude Romeinse tijd, toentertijd kleding van de gezagsdragers. Bij andere diensten draagt een priester in plaats van een kazuifel een koorkap, ook wel pluviale genoemd.

Ziekenzalving

Ik kom nogal eens vragen over de ziekenzalving tegen. Mag ik ze hier een keer op een rijtje zetten en een voor een beantwoorden.
Wat is het verschil tussen bedienen, laatste oliesel, sacrament van de zieken en ziekenzalving? Er is geen verschil. De term ziekenzalving is het officiële woord.
Vroeger kreeg je de ziekenzalving meestal vlak voor het sterven. Is dat nog zo? Dit sacrament is er voor mensen die weten dat ze ernstig ziek zijn en dat ze vermoedelijk aan die ziekte zullen sterven. Ze hoeven dus niet te wachten tot het laatste moment.
Wie kan de ziekenzalving geven? Alleen een priester kan iemand dit sacrament geven.
Waarom is dit sacrament zo belangrijk voor een zieke? Door de ziekenzalving krijgt iemand kracht van God om zijn ziekte te dragen. Soms draagt het bij aan iemands genezing. De apostel Jocobus, die er in de bijbel over schrijft, vermeldt dat het ook zondevergevend is.
Wat raadt u aan? Mijn advies  is altijd om niet te lang te wachten. Dan is de zieke nog vaak helder van geest. Dan kunnen de familieleden – als zij dat willen – allemaal aanwezig zijn. Dan krijgt de zieke de kracht die hij bij zijn ziekte nodig heeft. En dat loopt hij of zij niet het risico dat er moeilijk op tijd een priester gevonden kan worden.

 Pastoor

Lectuurschap

Aan de achterste bank in de kerk is een leesplank bevestigd waarop u de nodige lectuur aantreft met informatie over actuele kerkelijke zaken. Ook zijn er kleine gebedsboekjes te verkrijgen voor een geringe bijdrage. Er ligt ook een prachtig boekje over Sint-Lambertus, patroon van onze kerk (kosten 3 euro), geschreven door een historicus. Kijkt u gerust eens en neemt kennis van de literatuur die ons geloofsleven en kennis verdiept. Aanbevolen!

GOEDE CHRISTELIJKE LITERATUUR

Het bisdom Roermond heeft sinds kort het Carolushuis, een verzendboekhandel. In de nieuwe catalogus vindt U een rijk aanbod van bijbels, gebedenboeken, catechese, werken op het gebied van liturgie,theologie, filosofie of naslagwerken over kerkelijke kunst. U kunt de catalogus aanvragen via tel. 0475- 386825. Ook kunt u bestellen via email: carolushuis@bisdom-roermond. nl of kijk op: http://www.carolushuis.nl.

Pagina 1: Algemeen
Pagina 2:1e H. Communie & H. Vormsel
pagina 3: Diverse berichten
Pagina 4: Vervolg van pag.3
Pagina 5: Onderwijs
Pagina 6: Allerzielen vieringen