Pastoors sinds 1428

    pagina 3

AFSCHEID PASTOOR MUTSAERTS                                                               

Pastoor moet even afstand nemen

Pastoor Mutsaerts

Aan het eind van de mis op 28/29 april zaterdagavond in de Sint-Lambertuskerk en zondagmorgen in de Sint-Rochuskerk hebben afgevaardigden van de kerkbesturen een nagenoeg gelijkluidende mededeling over pastoor E. Mutsaerts gedaan. In de kapel op Schoor werd dezelfde mededeling gedaan voorafgaand aan de voorbede, opdat er tijdens de mis al voor de pastoor gebeden kon worden.
Meegedeeld werd dat de pastoor bij de bisschop kenbaar heeft gemaakt voor onbepaalde tijd afstand te moeten nemen van zijn parochies. Het parochiewerk enerveert hem buitengewoon en draagt daardoor niet bij aan zijn herstel. Met andere woorden: de bisschop hoeft voorlopig niet te rekenen op onze pastoor. En Nederweert, Budschop en Schoor dus ook niet.
De pastoor wil geheel afstand nemen van deze parochie, al is het maar omdat hij een parochie van dergelijke omvang ook op termijn niet meer aan kan. De nieuwe situatie is voorgelegd aan de bisschop en de vicaris-generaal. Ook de deken van Weert is op de hoogte.

Aansluitend aan de dienst is in het weekend van 2-3 juni 2007 de volgende mededeling gedaan

Het komt maar hoogstzelden voor dat een lid van het kerkbestuur zich vanaf deze plaats tot de medeparochianen richt. Nu is er alle aanleiding toe zegt vice-voorzitter Jell Vissers.
Allereerst de hartelijke groeten van onze pastoor. Hij bedankt u voor de vele blijken van medeleven onder meer in de vorm van schriftelijke wensen voor een spoedige beterschap.
Hij is ook dankbaar voor uw gebed. Hij vraagt u voor hem te blijven bidden, want hij wil zo gauw mogelijk weer in onze parochie zijn werkzaamheden hervatten.
De pastoor is herstellende van een lichte herseninfarct. Het zal nog wel even duren voordat hij weer volledig kan functioneren.
Hij wil wel, maar van alle kanten wordt hem aangeraden nog enige tijd rust te nemen.
Tot nu toe, tot en met dit weekend, is het gelukt een vervanger te krijgen voor deze parochie.
Pastoor Koumans uit Ospel is zo vriendelijk uitvaartdiensten te verzorgen; dit is toch niet de gemakkelijkste taak, zeker niet voor een priester van buiten de parochie. Gelukkig stonden daar ook een paar bruiloften tegenover.
Voor de missen is een beroep gedaan op priesters uit Weert en omgeving. Onder hen ook emeriti, zeg maar rustende of gepensioneerde priesters. Wij zijn hen daar zeer dankbaar voor.
Door het grote priestertekort wordt het steeds moeilijker om aan een vervanger te komen.
Het is niet voor niets dat het bisdom heeft geadviseerd te streven naar één mis in elk weekend in alle parochies.

Op 15 oktober 2007 heeft de bisschop van Roemond, mgr. Fr. Wiertz, aan pastoor E. Mutsaerts eervol ontslag verleend als pastoor van de parochie H. Lambertus.

Respect voor besluit van pastoor

De kerkbesturen van Sint-Lambertus en Sint-Rochus en het kapelbestuur van Schoor hebben hun respect betoond voor de moeilijke beslissing van de pastoor zijn werk in Nederweert te beëindigen. Zij vragen de parochianen te blijven bidden voor een spoedig herstel van pastoor Mutsaerts. Ook nadat de bisschop het verzoek om een tijdlang geen parochiewerk te hoeven heeft ingewilligd en de pastoor hier niet meer werkzaam is, blijft uw gebed gewenst. Indien de pastoor hersteld is, hebben de kerkbesturen overleg met hem over een passend afscheid. De pastoor kan niet ’zo maar’ vertrekken, aldus de twee kerkbesturen en het kapelbestuur in hun mededelingen aan de parochianen.
Pastoor Mutsaerts zal bij de kerkberichten van volgende week in het Weekblad voor Nederweert zelf ook iets schrijven naar aanleiding van zijn naderend vertrek uit Nederweert.

Onze parochie ondervindt het tekort nu aan den lijve

Na overleg met de vicaris-generaal van het bisdom en deken Franken van Weert heeft het kerkbestuur besloten voorlopig tot september de mis op zondag te laten vervallen. U kunt zich voorstellen dat dit voor het bestuur een pijnlijk besluit was om te nemen.
De komende drie maanden is er alleen op zaterdagavond een mis in deze kerk. In Budschop, waar onze pastoor administrator is, is op zondagmorgen een mis om elf uur.
De misintenties die reeds zijn opgegeven voor de zondag of door-de-weekse dagen verschuiven naar de zaterdag. Voorlopig kunt u misintenties opgeven alleen voor de zaterdagavond.
Veranderingen en/of wijzigingen van diensten zullen wij vermelden in het weekblad van Nederweert, zodat u wekelijks op de hoogte blijft van het reilen en zeilen in onze parochie.
Het kerkbestuur rekent op uw begrip.

Kudde zoekt herder

Pater Pollmann haakte zondagmorgen tijdens de mis in de kapel van Schoor in op de mededeling dat pastoor Mutsaerts de bisschop kenbaar heeft gemaakt zich om gezondheidsredenen te moeten terugtrekken uit Nederweert. In het evangelie van die zondag staat dat de herder op zoek gaat naar het ene schaap dat is afgedwaald. Hier is het andersom, aldus de Franciscaner pater: de kudde moet op zoek naar een herder. Hij vroeg de parochiegemeenschap te bidden voor een goede oplossing.

Deken Franken van Weert ook waarnemend pastoor

Deken Hans Franken van Weert is benoemd tot administrator (=waarnemend pastoor) van de parochies H. Matthias en De Goede Herder te Weert. Hij is tijdelijk pastoor sinds het vertrek met eervol ontslag van pater Sjef Litjens, die teruggegaan is naar het klooster van zijn congregatie van de Heilige Geest. De deken behoudt zijn overige taken, onder meer als deken van Weert. De gemeente Nederweert, met uitzondering van Leveroy, behoort tot het dekenaat Weert. (2012).

Na zes jaar Rome naar Nederweert

Op de dag waarop de Kerk het feest viert van de gedaanteverandering van de Heer (6 augustus) ben ik, stilletjes, begonnen als assistent, invaller in uw parochies. Zes jaar lang heb ik mogen wonen en studeren in de eeuwige stad Rome. Ik heb er het overlijden van paus Johannes Paulus II meegemaakt en kon aanwezig zijn bij de ’installatie’ van de nieuwe paus, Benedictus XVI. Maar meestal was het toch gewoon colleges volgen en boeken bestuderen, maar dan wel in een bijzonder fraaie omgeving!
Deze ’Romeinse periode’ is voor mij nu afgesloten. Totdat ik een vaste benoeming krijg van de bisschop, zal ik eerst enkele maanden assisteren, waar het nodig is. Zo mag ik gedurende de zomermaanden ook enige tijd in Nederweert en Budschop ’uithelpen’.
Zoals u weet vond de gedaanteverandering van de Heer plaats op een hoge berg. Het was er zo indrukwekkend dat Petrus uitriep “Het is goed om hier te zijn”. Velen van u hebben waarschijnlijk ook zo’n gevoel bij eigen dorp en parochie. Ik ken de streek, de parochies en de mensen nog niet zo goed (ik ben zelf afkomstig uit Melick, bij Roermond, en in Roermond kapelaan geweest), maar ik ben blij dat het me gegeven is uw regio en parochieel leven te leren kennen en enige tijd als priester in uw midden te mogen zijn.

Kapelaan M. Heemels

Drs. Heemels vervangt pastoor een maand

Het bisdom heeft de tijdelijke benoeming van drs. Lic. Marc Heemels tot administrator (waarnemend pastoor) in Stramproy, Altweerterheide en Tungelroy bekend gemaakt. Drs. Heemels vervangt tot 1 maart 2008 pastoor Harry Notermans, die in het buitenland een studie kerkmuziek gaat volgen.
Voordat hij naar Stramproy gaat, komt drs. Heemels een maand pastoor E. Mutsaerts vervangen in Nederweert en Budschop. Het eerste weekend dat hij hier is, is het weekend van 11-12 augustus, en hij blijft tot en met 15-16 september. Ook in die periode is er in de Sint-Lambertuskerk geen mis op zondag. Drs. Heemels studeerde tot voor kort bijbelwetenschap in Rome.

Afscheidsbrief/woord pastoor Mutsaerts

Vorig jaar mocht ik feestelijk en in aanwezigheid van velen mijn zilveren priesterfeest vieren. Dit jaar werd ik ziek en werd ik beperkt in mijn functioneren, zo zeer zelfs dat ik mijn taken hier niet meer ter hand kan nemen. Omstandigheden kunnen in een mensenleven soms ingrijpend veranderen.
Dezer dagen maakte ik in stilte een balans op van een elfjarig pastoraat in Nederweert, een betrokkenheid bij de gemeenschappen van Sint-Lambertus en Sint-Rochus, in Schoor en het Zorgcentrum St.-Joseph en kortere tijd in Eind. Velen hebben mij omringd met hun talenten en mogelijkheden om mijn pastoraat mogelijk te maken. Bij lief en leed, bij zoveel verschillende momenten, mocht ik Gods Liefde bemiddelen en voelde ik mij persoonlijk één met mensen die op mij een beroep hebben gedaan.
Het zijn goede jaren geweest, van contacten, van vriendschap, van samen optrekken, om samen te groeien zoals Christus voor ogen heeft. Nogmaals: in samenwerking met vele vrijwilligers in de diverse gemeenschappen die altijd ondersteuning hebben geboden en die de Kerk hier ter plaatse hebben gedragen.
Ik kijk terug in dankbaarheid en zie vooruit naar een toekomst die nu voor mij en ons zelf niet zo helder is. Binnenkort verlaat ik u om voorlopig mijn intrek te nemen in het huis van mijn priesterbroer te Heeze om daar op verhaal te komen en medisch aan te sterken. Want dat heb ik – helaas – hard nodig. Maar ook hoop ik op een spoedige opvolging van een nieuwe priester in Nederweert die samen met pastoor Koumans van Ospel invulling geeft aan de cluster. Mag ik vragen om uw gebed voor het welzijn van onze geloofsgemeenschap en uw gebed voor mij.
Hier geldt niet voor mij: uit het oog, uit het hart. Komend weekend wil ik passend afscheid van u allen te nemen. Dank voor uw begrip en hartelijkheid. Voor mogelijke tekorten vraag ik vergeving. Het ga allen goed en ik hoop u nog persoonlijk te ontmoeten.

Pastoor E. Mutsaerts

Afscheid in twee kerken van pastoor Mutsaerts

Een goed gevulde St. Lambertuskerk heeft zaterdagavond afscheid genomen van pastoor E. Mutsaerts. Daags daarna was het afscheid in de St. Rochuskerk. Velen hebben na de mis de scheidende pastoor de hand gedrukt en hem bedankt voor zijn werk in de parochie of voor hen persoonlijk. Vice-voorziiter G. Vissers van het kerkbestuur van de Sint-Lambertusparochie zei aan het eind van de mis dat onder de bezielende leiding van pastoor Mutsaerts in elf jaar heel veel werk verzet is in deze parochie.
“De zichtbare resultaten zijn onder meer: restauratie van de gewelven, schilderwerk van het interieur van deze kerk, vitalisering van het kerkhof, de bouw van het parochiecentrum. Zelfs de geluidsinstallatie doet het nu al weken goed”, aldus de heer Vissers. Hij wees ook op de vele mooie liturgische vieringen en de onzichtbare geestelijke hulp die de pastoor aan velen heeft geboden.
Kerkmeester Vissers sprak de wens uit dat de pastoor snel herstelt en spoedig zijn werk kan hervatten.
De bedoeling is dat pastoor Mutsaerts deze week verhuist. Hij neemt voorlopig zijn intrek bij zijn priesterbroer in Heeze, die een grote pastorie bewoont.

In de fotogalerij hieronder van links naar rechts: Deken Franken opent; Vice-voorzitter Jell Vissers dankt pastoor namens bestuur en parochianen; Deken Franken, pastoor Mutsaerts en acolieten; Pastoor Mutsaerts dankt; 2e rij Druk bezochte receptie volgde. Op de laatste foto de kosters waar pastoor altijd bijzonder goed mee heeft kunnen samenwerken.

Door op foto te klikken krijgt u deze vergroot in beeld.