Pastoors sinds 1428

Pagina 2

Benoeming nieuwe pastoor nu ook officieel                                                         

Pastoor Schuffelers

Nadat het bisdom in verband met de voorbereidingen van de installatie al telefonisch had laten weten dat per 1 december de nieuwe pastoor benoemd wordt, heeft vicaris-generaal mgr. dr. Schnackers de benoeming schriftelijk bevestigd. Ingaande 1 december heeft bisschop mgr. F. Wiertz de zeereerwaarde heer R.H.P. Schuffelers benoemd tot pastoor van de parochies H-.Lambertus, H. Rochus en H.-Gerardus Majella. De vicaris-generaal besluit zijn brief aan het kerkbestuur met ’in de hoop en het vertrouwen op een vruchtbare samenwerking’.

Benoeming pastoor Sint-Lambertusparochie, Sint-Rochusparochie en parochie H. Gerardus-Majella te Nederweert.

De 53 jarige pastoor R. Schuffelers uit Maastricht is benoemd tot pastoor van de Sint-Lambertusparochie, van de Sint-Rochusparochie en de parochie H. Gerardus -Majella te Nederweert.

Zijn benoeming gaat in per 1 december 2007. Hij is de opvolger van pastoor E. Mutsaerts die met ingang van 15 oktober 2007 eervol ontslag heeft gekregen van beide parochies.

Pastoor Schuffelers is nu pastoor van twee parochies in Maastricht. Hij is geboren op nieuwjaarsdag 1954 in Maastricht. Aan zijn priesteropleiding is hij op latere leeftijd begonnen, een zogenaamde late roeping. Op 40-jarige leeftijd werd hij tot priester gewijd.
Na zijn middelbare schoolopleiding is hij wis- en natuurkunde gaan studeren in Nijmegen en gaan werken bij het GAK (huidige UWV). In die tijd volgde hij ook een juridische opleiding.

Na zijn priesterwijding is hij drie jaar kapelaan geweest in Heerlen. Zijn eerste benoeming als pastoor was in Houthem-St. Gerlach en Broekhem, gemeente Valkenburg. In december 1998 volgde zijn benoeming tot pastoor van de parochie H.-Antonius van Padua in de wijk Nazareth te Maastricht. Vijf jaar geleden kreeg pastoor Schuffelers er een tweede parochie in Maastricht bij, de H.-Johannes de Doper parochie in Limmel. Bijzonder hieraan is dat hij in deze laatste parochie geboren is.

De kerk van Nazareth is een grote kerk met 900 plaatsen, waarvan er tijdens de zondagsmis soms maar dertig bezet zijn. Deze kerk staat op de nominatie om afgebroken te worden. De beide Maastrichtse parochies krijgen na het vertrek van pastoor Schuffelers geen nieuwe pastoor meer.

De nieuwe pastoor komt niet helemaal op onbekend terrein in Nederweert. Hij heeft hier in de Sint-Lambertusparochie indertijd bij pastoor Miltenburg gedurende drie weken een zomerstage gevolgd.
De kerkbesturen zijn ingenomen met de snelle benoeming en gaan er van uit dat de nieuwe pastoor zich snel thuis zal voelen in deze parochies.

Pastoor Schuffelers bij installatie vaandel schutterij

Nieuwe pastoor van Nederweert loopt over vaandel van schutterij

Eigenlijk is het alleen voorbehouden aan de paus en de koningin. Maar ter gelegenheid van zijn installatie mocht de nieuwe pastoor René Schuffelers in Nederweert samen met deken H. Franken bij zijn installatie in de Sint-Lambertuskerk toch over het vaandel van Schutterij St.-Antonius schrijden. Zij deden dat zeer waardig. Maar niet iedereen van de schutterij kon deze inbreuk op de traditie waarderen.
Er gebeurde zondagmiddag bij de installatie nog iets bijzonders. De pastoor, zijn 84-jarige vader, andere familieleden en kerkbestuursleden werden niet alleen door de harmonie aan de pastorie afgehaald. Voorzitter Giel Bruijnaers van Harmonie St.-Joseph zijn dat de harmonie alleen bij bijzondere gelegenheden iemand afhaalt. Hij noemde het heel bijzonder als harmonie én schutterij uitrukken. De installatie van een pastoor iets zo iets zeer bijzonders. Met de muziek voorop en voorafgegaan door een stoet acolieten en misdienaars met zwaaiende wierookvaten liepen de pastoor en de rest van het gezelschap naar de kerk, waar de schutterij een erehaag vormde.

Deken Franken feliciteerde de drie clusterparochies Lambertus, Gerardus Majella en Rochus met de nieuwe pastoor ’en nog wel een relatief jonge’. “Die kan nog jaren mee”, zei de deken in zijn preek over pastoor Schuffelers, die op nieuwjaarsdag 54 jaar wordt. “Maar er kleven ook gevaren aan zo’n jonge pastoor. Want dan denk je al gauw: die kan dat wel.” Deken Franken dacht dat deze pastoor heel wat aan kan, hij is een rustige pastoor die vol in het leven staat en vol in de kerkelijke traditie, maar ook een mens van vlees en bloed.

De deken van Weert wilde hiermee zeggen dat men moet kijken in deze omgeving, heel dicht bij huis en heel recent. De vorige pastoor Mutsaerts was pas 50 jaar en volledig op. Pastoor Mols van Ittervoort en Neeritter is 60 en is opgegeven. De vorige deken Coenen was pas 53, toen hij door een ongeneeslijke ziekte getroffen werd.
De deken van Roermond is iets ouder en overspannen door de grote werkdruk. De kapelaan van Boshoven is een paar weken geleden verplaatst naar Landgraaf om daar vier parochies te leiden.
“Kortom, wees zuinig op jullie nieuwe pastoor”, was de goede raad van Franken aan het adres van de elfduizend parochianen in Nederweert, Budschop en Nederweert-Eind. “Hij is hier ten dienste van de gemeenschap in Nederweert, hij is volgens de benoemingsbrief van de bisschop ook verbonden aan het hele dekenaat Weert.” In de benoemingsbrief van mgr. Frans Wiertz, die tijdens de installatieplechtigheid werd voorgelezen, staat: “Ik ga ervan uit dat u zich binnen het dekenaat mede inzet voor het proces van herstructurering en revitalisering, zoals dat in ons bisdom in gang is gezet”. Deken Franken besloot zijn preek met de wens: “Moge een nieuwe, inspirerende en gezegende tijd aanbreken voor de parochies in Nederweert”.

Herdersschopje

Pastoor R. Schuffelers krijgt op zondag 9 december bij zijn installatie van pastoor van drie parochies een herdersschopje aangeboden. Dat gebeurt in de pastorie tijdens een bijeenkomst, waarin hij ten overstaan van deken Franken de eed van trouw aflegt. De pastoor maakt daarna met zijn herdersstaf zijn intrede in de Sint-Lambertuskerk.
Het herdersschopje is een symbool. Het herdersschopje had vroeger een duidelijke functie. Wanneer een schaap van de kudde afdwaalde, schepte de herder met zijn staf een kluit aarde en gooide het naar het afgedwaalde schaap. Hij gooide de kluit ook wel naar het voorste schaap in de schudde om het dier aan te sporen door te lopen.

Bijbels symbool

De herdersstaf is een sterk Bijbels symbool. Elke mensen die verantwoordelijkheid neemt, neem de staf op en gaat op pad, hij hoedt wie en wat hem is toevertrouwd en gaat voorop om de weg te banen en leiding te geven. Maar evenzeer verlaat hij het vertrouwde pad om te zoeken naar wat verloren is.
De paus en de bisschoppen tronen hun staf vaak mee. Pastoors laten hun herdersstaf of –schopje meestal thuis. Of de nieuwe pastoor zijn herdersschopje zal gebruiken om afgedwaalden van de kerk tot de orde te roepen, is de vraag.

Bereidheid door God gestuurd te worden

Pastoor Schuffelers schrijft dat het leven van een priester altijd in het teken staat van de bereidheid door God gestuurd te worden naar plekken waar Hij je nodig vindt. “Concreet komt dit tot uitdrukking in het feit dat de bisschop priesters in een parochie tot pastoor benoemt, maar ook na verloop van tijd weer voor een andere parochie benoemt, zodat de pastoor afscheid moet nemen van zijn oude parochie(s) en naar de plek moet gaan waar de bisschop vindt dat hij nodig is.” Pastoor Schuffelers meldt in het kerkenblad van de parochies in Nazareth en Limmel dat de bisschop hem eerst benaderd had voor overplaatsing naar Schaesberg. Dit is op het allerlaatste moment niet doorgegaan. Maar toen is al aangegeven dat op niet al te lange termijn een overplaatsing toch plaats zou moeten vinden. Het is Nederweert geworden, waar pastoor Schuffelers drie parochies onder zich krijgt.

Dankbaarheid

Ja, dankbaarheid is er in mijn hart. Bij mijn begin Nederweert is er natuurlijk gespannenheid. Een nieuwe omgeving, nieuwe mensen. Hoe zal het gaan? Dat zijn allemaal gevoelens die door je heen gaan. En alle drukte rond de verhuizing en de inrichting van de pastorie zorgen natuurlijk ook voor de nodige onrust zo vlak voor Kerstmis.
En dan is manier waarop wij ontvangen zijn te midden van al die onrust een weldaad. Er is alles aan gedaan om de pastorie piekfijn in orde te brengen en daar is men echt in geslaagd. Graag zeg ik dank voor de geweldige inzet om dit op zo’n korte termijn te realiseren.
Maar vooral ben ik dankbaar voor de dag van de installatie die werkelijk schitterend is geweest. Van heel wat kanten heb ik reacties gekregen dat men zeer geraakt was door deze viering.

De tijd is aangebroken om op weg te gaan. Het is niet natuurlijk de meest gunstige tijd om te beginnen.. Je bent nieuw en je weet niet wat op je afkomt. En het juist een tijd waarin veel op je afkomt. Het zal niet lukken om in deze drukke tijd aan alle wensen te voldoen. Ik hoop dat daarvoor begrip is. Het is roeien met de riemen die we hebben. Ik zal de komende tijd nodig hebben om te inventariseren wat er allemaal te doen is in de drie parochies, om dan te kijken wat mogelijk en wat onmogelijk is om als priester alleen te kunnen doen. Er zal een goede afstemming moeten komen tussen de drie parochies, zodat het geheel werkbaar blijft. Gelukkig kan ik daarbij rekenen op de steun van mijn assistente Annemie Stheins. Maar ook voor haar geldt natuurlijk dat ze maar een mens is, die ook maar 24 uur per dag beschikbaar heeft.
We willen ons graag gaan inzetten voor de drie parochies en zijn ervan overtuigd dat we daarbij ook kunnen rekenen op de inzet van vele parochianen. Zonder die inzet is het niet mogelijk.

Dus laten we op weg gaan me

t Gods hulp en de steun en inzet van elkaar.

Pastoor R. Schuffelers  (2008)

Hieronder treft u een fotocollage aan van de installatie

 Pagina 1 Overzicht van 1428 tot heden
Pagina 2 Installatie van pastoor Schuffelers.
Pagina 3 Afscheid van Pastoor Mutsaerts