Jaarverslagen

INDEX beknopte “Jaarverslagen”

De jaarverslagen  van voor 2009 treft u hier niet aan. Mocht u om de een of ander reden belangstelling voor hebben dan kunt u hiervoor terecht in het parochiecentrum tijdens de spreekuren.

Door op het jaar te klikken kunt u het betreffende verslag lezen

Jaarverslag 2009

Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018

Bisschoppelijke goedkeuring voor jaarstukken

De jaarstukken tot en met 2017 hebben de Bisschoppelijke goedkeuring verkregen. Voor het jaar 2018 is de Bisschoppelijke goedkeuring aangevraagd.
U kunt voorzover u wenst de betreffende jaarstukken nog eens rustig doorlezen om op het betreffende jaar te klikken.

De parochiecommissie respectievelijk het kerkbestuur legt ieder jaar de door het bestuur goedgekeurde jaarstukken ter goedkeuring voor aan de Bisschop.
In alle gevallen heeft de Bisschop lof over de stukken. In de goedkeuringsbrief staat vermeld dat uit de stukken blijkt duidelijk, de jaarstukken met zorg en deskundig zijn samengesteld. Voor de werkzaamheden die u hiertoe heeft verricht, zijn wij u dan ook zeer erkentelijk. Van de meegezonden jaarcijfers van de Beurzenstichting Reijnier Stappers en het Parochieel Missie Comité hebben wij goede nota genomen. Nogmaals hartelijk dank voor de in het belang van de parochiegemeenschap verrichte werkzaamheden,

Eerder kregen de parochianen deze stukken huis aan huis bezorgd. In verband met de kosten daarvan heeft de bezorging niet meer plaats, maar liggen deze  achter in de kerk om mee te nemen en thuis eens rustig door te lezen. De parochianen die kerkbijdrage betalen ontvangen een beknopt verslag thuis.

Restauratie orgel kost Lambertuskerk veel geld

De Sint-Lambertusparochie staat voor een enorme kostenpost. Het Clerinxorgel moet een grote restauratiebeurt ondergaan. Niet op stel en sprong maar wel op korte termijn. Er heeft reeds een grondig onderzoek plaats gevonden en er is een aanbesteding geweest. Gezien de grote verschillen in uitvoering en prijs doet een orgeldeskundige een onderzoek aan welke orgelbouwer het project gegund kan worden.  Nu is al bekend dat de kosten van het restauratiewerk 278.562 euro zal zijn.
De parochie heeft niet het hele bedrag op te brengen. Er zijn enkele subsidiegevers maar er zal altijd een flink bedrag overblijven. Dit bedrag kan niet betaald worden uit de exploitatie de kerk. Er zullen acties opgezet moeten worden voor het orgel.
Over het Clerinxorgel wordt geschreven in het kort geleden verschenen jaarverslag 2017.

Nadelig saldo

Wat ook zorgen baart is het nadelig saldo. De exploitatie  levert de laatste jaren een nadelig saldo op. Vorig jaar 2017 was het tekort 15.898,59 euro, ruim zesduizend euro meer dan in 2016.  De kerkbijdrage mindert ook ieder jaar: vorig jaar bijna 5.000 euro minder dan in 2016. Hetzelfde kan gezegd worden van de collectes. Die brachten in 2017  2.000 euro minder op.

Vorig jaar waren er 22 uitvaarten in de Lambertuskerk tegen een jaar eerder 28. Er waren in 2017 14 dopelingen, een jaar eerder 18. Het aantal eerste communicanten was 27. in 2016  –  31  .

In  de Lambertusparochie telt  8.559  inwoners. Het aantal ingeschreven katholieken is 7.018.

Trouwen

Pastoor R. Schuffelers schrijft in het jaarverslag dat trouwen voor de kerk al langer niet meer ,in’ is. “Toch zijn  er twee koppeltje geweest, dat tegen de stroom van het wereldse denken, zijn ja-woord van liefde aan elkaar ook voor God heeft willen uitspreken in het sacrament van het huwelijk.”

De pastoor is zeer te spreken over de inzet van 116 parochianen die verdeeld over dertien groepen samen werkzaam zijn.

Dit verslag ligt achter in kerk om mee te nemen. U kunt dit verslag ook in het parochiecentrum ophalen tijdens het spreekuur. Het  kunt het ook hierboven  in het overzicht van jaarverslagen  downloaden en afdrukken.

Voor belangstellende liggen in kerk op schap achterste bank vele boekjes en brochures om mee te nemen, zodat u deze thuis rustig kunt doorlezen.

Jaardienst, stichtingen vooruitbetaalde diensten

Bij de misintenties ziet u het iedere week bij de kerkberichten staan: jaardienst voor of vanwege verjaardag …en dan volgt een naam. Een jaardienst wordt meestal opgegeven voor in het weekend die het dichtst bij de sterfdatum of verjaardag ligt. Dat kunnen nabestaanden iedere jaar opnieuw regelen.
Maar wat gebeurt er als er alleen verre nabestaanden zijn, ver in de familie of ver in afstand van Nederweert? U kunt ook zelf  regelen dat er na uw dood ieder jaar of iedere maand of welke termijn u kiest een mis tot uw intentie wordt gelezen. U kunt een afspraak maken dat na de dood op een vast te stellen datum dichtbij de dag van overlijden of een verjaardag ieder jaar een misintentie is. Dat kunt u voor tien of zelfs twintig jaar regelen. Dat gebeurt via een stichtingsakte, waarin de wensen worden vastgelegd. Hieraan zijn kosten verbonden: een jaardienst voor tien jaar kost 210 euro en voor twintig jaar 420 euro.
Vindt u tien jaar te lang dan kunt u ook kiezen voor een kortere termijn. Dan kunt u kiezen voor een vooruitbetaalde dienst. Dat is geen stichting, maar valt onder de akte vooruitbetaalde diensten.
Via een stichtingsakte bent u ervan verzekerd dat ieder jaar op de door u gekozen dag tijdens de H. Mis voor de opgegeven intentie wordt gebeden. Deze misintentie wordt gepubliceerd bij de kerkberichten en wordt voorgelezen tijdens de mis. Voor het opmaken van een stichtingsakte of meer informatie hierover kunt u een afspraak met de penningmeester Tjeu Tinnemans (tel. 0495-633421). U kunt ook informatie krijgen tijdens de kantooruren van onze parochie.
Een stichtingsakte wordt in drievoud opgemaakt. Een is voor de opdrachtgever, een gaat naar het bisdom en een blijft in het archief de kerk. Als de kerk, die in stichtingsakte genoemd wordt, onverhoopt gesloten wordt– voor de Sint-Lambertuskerk is dat ondenkbaar – dat zorgt het bisdom ervoor dat de missen met de opgegeven intentie in een andere kerk worden gelezen.

Kerkbijdrage of wel gezinsbijdrage

Nu het laatste kwartaal van het jaar op de helft is, willen wij uw aandacht vragen voor de kerkbijdrage, ook wel genoemd de gezinsbijdrage. Met deze bijdrage ondersteunt u de parochie, zodat zij haar dienstverlening aan de geloofsgemeenschap kan blijven verzorgen. Ook houdt u onze kerk open en geeft u middelen om ons kerkgebouw te bewaren voor de toekomst. Redenen genoeg om deze ‘contributie’ voor de Sint-Lambertusparochie te voldoen. Voor de volledigheid hierbij het banknummer van de Rabobank 135507227 en het gironummer van de Postbank 105.42.15 ten name van Sint-Lambertusparochie Nederweert met vermelding kerkbijdrage. De parochie is u heel erkentelijk voor uw ondersteuning. Graag een woord van dank aan allen die dit jaar reeds hebben bijgedragen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de penningmeester van het kerkbestuur, de heer M. Tinnemans (tel. 0495-633421).

Machtigingskaarten

Voor de jaarlijkse kerkbijdrage is het handig gebruik te maken van machtigingskaarten. U machtigt daarmee het kerkbestuur om jaarlijkse een bedrag van uw rekening te incasseren. Dat bedrag kunt per maand, per kwartaal, halfjaar of jaar laten afschrijven, geheel naar eigen wens. U hoeft er zelf niet meer aan te denken en wil u de incasso beëindigen dan een berichtje aan het kerkbestuur en het incasseren wordt onmiddellijk beëindigd. U hoeft daar niet voor naar de bank of briefjes te schrijven. De machtiging die u geeft blijft binnen de parochie bij de penningmeester.
Deze machtigingskaarten zijn verkrijgbaar in het parochiecentrum elke maandag, woensdag en vrijdag van 10  uur tot 11 uur v.m.   Ook kunt u dit melden bij de administrateur Tjeu Tinnemans telefoon 0495-633421 die u  de in te vullen machtigingskaart zal toezenden.  Ook per e-mail op te vragen penningmeester@kerknederweert.nl
Hartelijk dank aan allen die meedoen om onze parochie – gemeenschap financieel gezond te houden.

Euro of halve euro?

Vroeger, enkele jaren geleden, hing er op de pilaren in onze kerk een papier met de tekst ’collecte: een gulden’. Het verzoek was bij de collecte in de weekend missen een gulden te offeren in het mandje. Kerkgangers vragen nu wel wat zij na de invoering van de euro moeten geven. Moeten is er niet bij, maar gevraagd naar een advies toch even een rekensommetje. De nieuwe munt die in waarde de gulden het dichtst benadert, is de halve euro ofwel vijftig eurocent. Maar…. dat advies van een gulden voor de collecte is al zo oud. Als we de inflatie doorrekenen, komen we uit op een euro. Dus, voor wie het kan missen, een euro in het collectemandje.