Grafrechten & ruimen

GRAFRECHT

In het publicatiekastje op het kerkhof kunt u lezen van welke graven het komend jaar de rechten vervallen. De betreffende graven staan ook hier op de website vermeld in de index in banner boven “Grafrechten en ruimen” .
Ook kunt u lezen van welke graven het komend jaar geruimd gaan worden. Bij de betreffende graven zijn bordjes geplaatst. Ook kunt u dat lezen in voren vermelde pagina.
De rechthebbende krijgen eind van elk jaar bericht waarin wordt medegedeeld dat de grafrechten het komend jaar gaan vervallen.
Omdat er mogelijk adressen van rechthebbende niet meer kloppen, wordt u verzocht te controleren of de naam en adres hiervan nog juist is. Is dit niet juist dan wordt u verzocht voor 31 december de juiste naam en adres schriftelijk te melden.
In beide gevallen bericht zenden aan Kerkbestuur, Kerkstraat 58, 6031 CJ Nederweert.

GRAFRECHT VERLENGING WAARVAN DE RECHTEN IN 2018 vervallen

De lijst met graven waarvan de rechten in 2018 gaan vervallen treft u hier aan.

2018rechtenvervallenin2018 

De geregistreerde grafrechthouders hebben reeds of zullen spoedig bericht ontvangen en zijn deze namen vermeld in het publicatiekastje op het kerkhof. Wil men verlenging dan moet men dit schriftelijk melden bij de penningmeester (M. Tinnemans, Kerkstraat 58, 6031 CJ  Nederweert.)

RUIMEN VAN GRAVEN

De graven waarvan de grafrechten niet met 10 jaar verlengd zijn worden een jaar later geruimd. Ruim voor Allerzielen worden bij die graven bordjes geplaatst, zodat “spijtoptanten” alsnog het graf van hun dierbare kunnen laten verlengen met 10 jaar. Het komt ook voor dat de in het register vermelde rechthebbende geen overleg heeft gepleegd met de overige familieleden, terwijl die het recht verlengd willen zien. Mocht dat het geval zijn dan kunnen deze  alsnog het recht met tien jaar laten verlengen.  Dat  dient  zo spoedig mogelijk uiterlijk voor  31 december van dat jaar  schriftelijk gemeld te worden bij de administratief beheerder van het kerkhof en   voor die datum  het verschuldigde grafrecht betalen.

Door verhuizing of verandering van grafrechthouder is het voor het kerkbestuur moeilijk om de juiste mensen op te sporen. Het gevolg daarvan kan zijn dat een grafrecht vervalt, terwijl dit niet de bedoeling van de familie was.
DUS ZELF ER VOOR ZORGEN DAT DE JUISTE GEGEVENS BIJ HET KERKBESTUUR GEREGISTREERD STAAN.

Geen reactie wil zeggen dat betreffende graf geruimd gaat worden.

OVERZICHT MET TE RUIMEN GRAVEN IN 2018

De in onderstaand overzicht vermelde graven zullen in 2018 worden geruimd.

Klik hier voor het overzicht.

De graven waarvan de grafrechten in 2016 vervielen, zijn allen in 2017 geruimd.

GROND- EN URNENGRAVEN

Grafruimte

In onderstaand overzicht kunt u zien hoeveel open plekken er zijn waar begraven kan worden. In totaal zijn er momenteel 393 open plekken.

Sinds  2018 kunnen de nabestaanden een keuze maken waar zij hun dierbare begraven willen zien. Maakt men geen keuze dan wordt de plek in volgorde. Momenteel is dit in vak 2.

 Ook zijn er nog enkele monumentale graven die men kan adopteren om er zelf of een van hun nabestaande begraven kan worden.  Zie pagina ADOPTIEGRAVEN .   Verder is er vooraf geen keuze.

Vak grondgraven

Aantal graven

Belegd

Open

1

102

89

13*

2

149

127

22

3

223

110

113

4

325

161

164

Totaal grondgraven

789

487

312

urnengraven

100

46

54

In 487 graven liggen totaal 1421 geregistreerde overledenen.

Het aantal nog te beleggen graven was op 31-12-2016 totaal 312  .
Op de begraafplaats is ruimte voor ruim 300 urnengraven.

  • * Van de 13 open plekken in vak 1 zijn 7 kindergraven.

 

URNENGRAVEN

Sinds begin juni 2001 bestaat er gelegenheid op het parochieel kerkhof (rondom onze kerk) urnen met as van overleden familieleden en anderen bij te zetten. De eerste urnengraven zijn geplaatst aan achterzijde kerkhof langs de muur van de voormalige St. Lambertusschool, vervolgens  langs muur achter het H. Hartbeeld en muur langs kerkhofpad.    Hier zijn nog enkele plekken vrij. Daarna wordt begonnen  langs het kerkhofpad vanaf de grote toegangspoort (Mariakapel).

Vanaf 2001 t/m heden zijn er 46 urnengraven uitgegeven.

Indien u ook van een urnengraf gebruik wil maken om uw overledene een plaats  bij de kerk op het parochieel kerkhof te willen geven, gelieve dan contact op te nemen met het kerkbestuur (Kerkstraat 58, 6031 CJ  Nederweert tel. 0495-633421 (M. Tinnemans).

Het parochieel kerkhof is een Rooms Katholieke begraafplaats. Dat wil zeggen dat niet iedereen hier recht heeft om er begraven te worden.

De voorwaarden voor een urnengraf zijn vrijwel geliojkluidend als die van een gewoon grondgraf. Alleen kan men bij overlijden achterkiezen voor een urnengraf.