H. Hartbeeld

HEILIG HARTBEELD IS NU NA ZEGENING EEN PLEK OM TE EREN

Het was een mooie zondagmiddag op 23 oktober 2022 dat pastoor Sebastian het ruim 100 jarig Heilig Hartbeeld zegende. Er waren vele bezoekers aanwezig om dit feestelijk gebeuren bij te wonen. Alvorens dat pastoor overging tot de zegening sprak hij de bezoekers toe met de aandacht voor het Heilig Hartbeeld.
Een tekst uit de bijbel werd voor gelezen door Francien Verheijen, waarna de zegening volgde.

Het welkomst- en dankwoord werd namens de parochiecommissie uitgesproken door Jell Vissers. Hij merkte op dat het parochie bestuur veel procedures en hobbels heeft moeten nemen alvorens tot de restauratie kon worden overgegaan.
Hij dankte allen
die hebben meegewerkt om dit resultaat van de ere-plek te realiseren. In het bijzonder de Gemeente Nederweert voor de subsidie, Franka van Eijk voor haar financiële  bijdrage, de Woningvereniging voor de medewerking.
Het Steenhouwers bedrijf Joop Utens Echt die het beeld op een vakkundige wijze het beeld gerestaureerd.
Het bestratings bedrijf
Jo. Verhees Nederweert heeft de omgeving van het beeld voorzien van een terras.
Dank werd gebracht aan de Bloemsiergroep van de Parochie die voor deze feestelijke gelegenheid een passende versiering heeft aangebracht.
Na dit officiële gedeelte was er nog een gezellige samenkomst in het parochiecentrum.

Foto’s Jos Jonkers

LEES OOK HET BERICHT van “ZEGENING HEILIG HARTBEELD” OP NEDERWEERT24  door hier te klikken. 

HEILIG HARTBEELD WORDT “ERE BEELD”

Het monument uit 1920 (ruim 100 jaar) staat sinds 1947 aan de Schoolstraat, maar heeft daar nooit een ere plek gekregen.

Het beeld dat van 1920 tot 1945 heeft gestaan tussen de kerk en het huidige restaurant “Bi-j Siem”. Het is na herstel van de oorlogsschade 1945 in 1947 verplaatst naar de Schoolstraat. Het perceel waar het beeld op staat was toen eigendom van de parochie. Het Kerkbestuur was in die tijd ook tevens het Schoolbestuur. Na ontkoppelen van dat bestuur ging het beeld in eigendom over naar het Schoolbestuur en vervolgens na verkoop van de school werd het eigendom van de woningvereniging.

Het beeld raakte in 2011 door vorst ernstig beschadigd. Er zijn diverse besprekingen geweest om het beeld te restaureren. De Woningvereniging had daarvoor geen financiële middelen en het Kerkbestuur was niet de eigenaar.
Na goed overleg met de Woningvereniging kreeg het Parochiebestuur het beeld weer in eigendom.
In 2015 werd het Heilig Hartbeeld een Gemeentelijk monument.

Toen het beeld weer eigendom werd van de kerk kwam de restauratie in een stroom versnelling. Er kwamen toen voldoende financiële middelen beschikbaar en heeft in 2021 de restauratie plaats gehad door Beeld & steenhouwers Joop Utens Echt.
De omgeving van het beeld is in 2022 afgewerkt met een terras met bank en een pad naar het beeld, dat aangelegd is door Bestratingen Jo Verhees Nederweert. De beplanting wordt nog door de woningvereniging aangepast.
Het een en ander is tot stand gekomen dank zij de medewerking van de Woningvereniging, subsidie van gemeente en een bijdrage van Franka van Eijk (overleden in 2020).

Al met al heeft het monumentaal Heilig Hartbeeld een ere plek gekregen en zal het op zondag 23 oktober om 14.00 worden gezegend.
Met deze zegening zal het gemeentelijk monument, dat van Cultuur historische waarde is, op die plek een officiële ere plek krijgen als een beeldbepalend monument voor de omgeving.
Iedereen is van harte uitgenodigd om bij dit officiële gebeuren aanwezig te zijn.

Het Heilig-Hartbeeld  ’Onthand’ in de Schoolstraat naast de voormalige
Sint-Lambertusschool
op gemeentelijke monumentenlijst

H. Hartbeeld mist linker arm 2011

Het H.-Hartbeeld mist nu al tien jaar (2021) een linkerhand en is er een stuk van de arm en van de schouder afgebroken. De beschadigingen, waarschijnlijk het gevolg van vorst is n.l. in de winter van 2010 -2011  .
De juridisch eigenaar van het H.-Hartbeeld was de Woning-Vereniging  Nederweert. In 2021 heeft de WV een verklaring afgegeven waaruit blijkt dat het beeld weer eigendom is van de St. Lambertusparochie.

Het voordeel van een gemeentelijk monument is dat voor restauratie subsidie aangevraagd kan worden.
Aanwijzing van een gemeentelijk monument is een bevoegdheid van B. en W.

Volgens de erfgoedcommissie en ook volgens B. en W. is het lokaal van groot belang dat het H.-Hartbeeld daarom meer dan waard is het te behouden. ”Een bouwwerk dus waarop  we bijzonder trots mag zijn”, staat in de brief van het college aan de woningvereniging.

Voor veel Nederweertenaren is het H.-Hart beeld van cultuur historische waarde. Het is een exponent van de periode van het rijke Roomse leven.
In de jaren twintig van de vorige eeuw werden in Limburg en Brabant veel dergelijke beelden geplaatst. Als demonstratie van het katholieke geloof en vanwege zijn prominente plek in het dorpsbeeld, kan volgens B. en W. aan dit beeld een monumentale status worden toegekend.
Het H.-Hartbeeld in Nederweert werd in 1920 geplaatst. Het stond naast de ingang van de kerk op het kerkpad (tussen kerk en restaurant Siem), waar toen een kinderbegraafplaats was.
In 1944  heeft het beeld bij de beschieting van de kerktoren enige oorlogsschade opgelopen. Het is na de oorlog gerestaureerd en verplaatst naar de plek waar het nu staat.
Zie foto rechts boven. In de winter 2010-2011 is het beeld, vermoedelijk door vorstschade, is de linker arm afgebroken.

H. Hartbeeld 2010

H. Hartbeeld 2021

Na vele pogingen van het kerkbestuur om het beeld gerestaureerd te krijgen was een grote teleurstelling.
Na eigendomsverklaring met opstalrecht, kwam de zaak in een stroomversnelling.
 
Ondanks gemeentelijke subsidie waren er geen financiële middelen om de restauratie te bekostigen.
Door een gift van Franka van Eijk +, die de rest van de kosten voor haar rekening nam, kon het beeld worden gerestaureerd.
In 2022 is de omgeving van het beeld aangepast met een terras, bankje en een pad er naar toe. Meer hierover kunt u lezen in het artikel hiervoor.

 

Zachte zandsteen

Het beeld is gemaakt van savonieresteen, een zachtere zandsteensoort. De schouders, borst, de voet en de cape zijn een beetje aangetast door mossen en korstmossen. Gewoonlijk is de aantasting van korstmossen niet diep. Savoniesteen is echter een kwetsbaar natuursteen en moet daarom vaker schoon gemaakt worden dan andere hardere natuursteensoorten. Dit geldt vooral voor de delen, die niet glad zijn. Het wegnemen van de mossen is vakmanswerk, zodat het beeld niet beschadigd wordt.

 Hiernaast een foto van het gerestaureerd beeld en foto rechtsboven mist het beeld niet alleen de linkerhand maar ook een gedeelte van de arm en van de schouder. Ook is te zien dat beeld met mosgroei is bedekt.