Algemene zaken

INHOUD ACTUEEL 2. o.a.

Rozenkransen en (kerk)boekjes te koop 

In het parochiecentrum zijn enkele religieuze artikelen te koop. Er zijn rozenkransen, kerkboekjes, leesboekjes en kruisjes. Als de belangstelling toeneemt, kan de nu nog beperkte voorraad uitgebreid worden. Het ’winkeltje’ is tijdens de spreekuren in het parochiecentrum geopend.

Tijdig inleveren misintenties

Wilt u twee weken voor het verschijnen van het Weekblad voor Nederweert uw misintenties opgeven. De kerkberichten moeten tijdig worden aangeleverd bij Drukkerij Van Deursen. Wilt u hiermee rekening houden, dan bespaart dat ons en de drukkerij veel werk en tijd. Dus twee weken voor publicatie uw misintenties en andere mededelingen aanleveren.

Oproep:   Koorleden gevraagd
Koren hebben behoefte aan nieuwe leden om hun diensten te kunnen blijven aanbieden. Momenteel (2023) is er nog maar 1 koor (dameskoor Cantantes) dat regelmatig de diensten opluistert. Dit koor heeft grote behoefte aan nieuwe leden. Het is een ondersteuning van de muziek. In een prettige sfeer bent u samen voor een repetitieavond om steeds kennis te blijven nemen van de muziek.
Voor informatie betreffende het koor kunt u terecht bij mevrouw T. Linsen-van Roij (tel. 0495-552393).
Bij voldoende belangstelling zal er ook weer een jeugd- en/of jongerenkoor worden opgericht. U kunt zich hiervoor melden bij pastoor Sebastian telelefoon 0495-631317 dan wel in het parochiecentrum tijdens de openingstijden.

Muzikale ondersteuning bij uitvaartdiensten
Tijdens de vergadering van het kerkbestuur in april 2015 is de afspraak gemaakt dat de uitvaartdiensten in principe muzikaal worden opgeluisterd door parochiekoren. In gevallen dat men kiest voor een ander koor, is overleg met de pastoor vooraf noodzakelijk.
Onze parochiekoren hebben een repertoire dat past bij het biddend afscheid nemen van overledenen. Jarenlange ervaring leert ons dat zij door tekst en muziek zorgen voor een plechtige viering van de uitvaartliturgie. Uitzonderingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld als de overledene bij een ander koor heeft gezongen dat nu de uitvaartliturgie muzikaal wil ondersteunen. Neem altijd eerst vooraf contact op met de pastoor, voordat u afspraken met muziekgroepen maakt.

Mis door de week
In onze parochie is er door de week op dinsdag, donderdag en vrijdag morgen een H. Mis  in het parochie centrum aanvang 9. uur.
Een vaste groep gelovigen viert de H. Mis mee. Als pastoor ben ik hen daarvoor van harte dankbaar. Anderzijds denk ik wel eens: veel meer mensen kunnen de H. Mis meevieren om Gods genade af te smeken en de heer te danken voor Zijn zegen. Een half uur van gebed, van dankzegging, van stil worden in jezelf, van bij de heer te zijn. Komt u met ons meevieren! U zult de rijkdom van dit half uur samen bidden ervaren als een moment van genade dat je nadien niet graag meer wilt missen. Van harte uitgenodigd!

Rozenkransgebed
Het is onze gewoonte om elke dag de rozenkans te bidden. We willen de gelegenheid scheppen om dit samen met parochianen te doen.

Computerscherm geeft bladzijden Laus Deo aan
Voor in de kerk op het priesterkoor vlakbij het grote Heilig Hartbeeld is een display ofwel een computerscherm aangebracht. Hierop worden de bladzijden uit het grote kerkboek Laus Deo vermeld, zodat kerkgangers gemakkelijk de teksten kunnen volgen en de liederen meezingen.

Openingstijden MARIA-KAPEL
Iedere dag is de Maria-Kapel geopend van  09.00 uur – 18.00 uur. U bent er welkom om  in stilte uw noden aan te bevelen; om een kaars op te steken bij Maria en haar voorspraak in te roepen. Ook bent u in de gelegenheid om bloemen in een emmer achter te laten die vervolgens een plaats krijgen in de Maria-Kapel dank!

Bloemen in Mariakapel
Bijna iedere week ligt er wel een bos bloemen in de Mariakapel. Soms ook wel meer. De bloemen worden in vazen gedaan en bij het Maria-altaar gezet. Omdat de kapel een paar keer per dag gecontroleerd wordt, blijven de bloemen nooit lang zonder water. Dank u wel aan de onbekende gevers. En…goed voorbeeld doet goed volgen!

Opleiding catechist
Het nieuwe studiejaar van de catechistenopleiding Kairos in Roermond start in september. Kairos biedt een opleiding tot catechist met ter afronding een kerkelijke zending in een Limburgse parochie of instelling. Sinds vorig jaar is het ook mogelijk om losse cursussen en modules voor eigen geloofsovertuiging te volgen.

Parochiegids 2000
De parochiegids 2000 blijft met uitzondering van de bladen 2 tot en met 6 actueel. U kunt deze gids downloaden. Deze treft u aan in de rubriek ARCHIEF en vervolgens te kiezen voor de pagina PAROCHIEGIDS 2000. De pagina’s 2 t/m 6 worden ieder jaar actueel gehouden in het jaarverslag. Dat jaarverslag treft u aan in dezelfde rubriek in de pagina JAARVERSLAGEN.

Flesjes wijwater
Er bestaat al langer de mogelijkheid om flesjes met wijwater mee naar huis te nemen. Deze flesjes staan in de Mariakapel. Er wordt daarbij gevraagd om de lege flesjes terug te zetten in de Mariakapel, zodat wij ze weer met wijwater kunnen vullen. In de praktijk blijkt daarvan echter weinig terecht te komen. Dit is jammer, want tot nu toe hebben wij de flesjes van een sponsor gekregen,  maar het is de vraag of dit naar de toekomst toe mogelijk blijft. Als deze mogelijkheid eindigt moeten wij de flesjes dus gaan betalen en dit wordt dan wel een kostbare zaak. Het zou jammer zijn als wij dan zouden moeten besluiten om deze dienst te beëindigen. We kunnen dit echter op een eenvoudige manier voorkomen door de lege flesjes van nu af in de Mariakapel te zetten. Laten we ons daar samen voor inzetten

Glas in loodramen
Wij zijn zo gewend aan de glas in loodramen in onze kerk dat het nauwelijks opvalt hoe mooi ze zijn. Niet alle ramen hebben een mooie afbeelding. Het zou mooi zijn dat alle ramen van een afbeelding zouden worden voorzien. Hoe graag wij dat ook zouden wensen, moeten wij daar niet bij stil blijven staan omdat dit niet betaalbaar is, tenzij er “schenkers” zijn, zoals in het verleden ook meerdere glas in loodramen zijn geschonken. Hoe mooi dat de ramen zijn kunt u vanuit de kerk zien, maar ook  op (onze) deze website. www.kerknederweert.nl 
Onder de rubriek “Monument” staat een pagina “Glas in lood”. Daar staan de ramen mooi afgebeeld met omschrijving er bij. Best de moeite waard om er eens naar te kijken.

Gebleken is dat de mooie glas in loodramen op niet al te lange termijn een grote restauratiebeurt nodig hebben. De komende jaren, is opgenomen in een meerjarenplan, waarvan de glas in loodramen de grootste post is. Wij zullen voor dat onderhoud weer extra gelden bijeen moeten zien te schrapen omdat dit uit het normale budget, niet te betalen is. Het lood van de ramen is zo kort geworden dat op niet te lange termijn een restauratie nodig is. Wachten tot het glas er uit valt is geen optie. Wij moeten dus gaan plannen.
Zodra de plannen en de kosten bekend zijn zullen wij hier nader op terug komen. Ondanks dat hoeft u niet te wachten met een bijdrage voor het glas in lood, maar kunt u nu al uw bijdrage doen met vermelding “glas in lood” op rekening nr. 1355.07.227 ten name van de St. Lambertusparochie.
Dank u.

Antonius van Padua  was zelf zijn psalmenboek kwijt  
In juni viert de kerk de gedachtenis van H.-Antonius van Padua. Deze heilige, die leefde van 1195 tot 1231, staat bekend als de patroon van de verloren voorwerpen. Het is een bekend gebedje: Heilige Antonius, beste vrind, maak dat ik mijn…vind.
Er zijn verschillende verhalen, waarom  Antonius van Padua de patroon van de verloren voorwerpen is. Hij zou eens een kostbaar boek, een psalmenboek, zijn kwijt geraakt. Hij gebruikte het om zijn medebroeders in opleiding te onderwijzen. In het boek stonden persoonlijke aantekeningen.
In die tijd waren boeken de vrucht van – letterlijk – monnikenwerk. Ze waren met de hand geschreven, vaak met versierde (begin)letters. Deze boeken waren een kapitaal waard.
Antonius was door het verlies van zijn boek zo in verlegenheid gebracht, dat hij vurig bad om het verloren voorwerp terug te krijgen. Niet lang daarna meldde zich een uitgetreden Franciscaner medebroeder met het boek. Hij had het boek meegenomen, maar er spijt van gekregen. Hij bracht het terug naar Antonius
H.- Antonius van Padua wordt vaak afgebeeld met een kindje op zijn arm en veelal met een boek (het verloren boek?). In onze Mariakapel staat ook een beeld van Antonius. Hij stierf op 13 juni 1231 in Padua. Binnen een jaar werd hij al heilig verklaard, sneller dan een paus.

Verhuizing en adreswijziging
Bent u verhuisd of u krijgt een ander huisnummer etc… meld dit dan a.u.b. ook bij de Parochiecommissie v/h kerkbestuur.
Het is een heel normale zaak dat burgers zich bij de gemeente melden, als zij van adres wijzigen.
Adreswijzigingen en verandering van huisnummer geeft men vaak door aan familie, vrienden en kennissen. In veel gevallen wordt vergeten dergelijke wijzigingen ook door te geven aan het parochie. Men denkt dat de kerk deze gegevens automatisch van de gemeente krijgt. Dat is niet het geval.
Wij als parochie willen ook onze administratie op orde hebben en houden, onder meer voor de registers (begraafplaats,  overlijden, doop-, communie-, vormsel-, huwelijk- enz.). Daarom is het van belang dat een adreswijziging ook wordt gemeld bij de parochie  (parochiecentrum, Kerkstraat 58, 6031 CJ Nederweert).
Voor de administratie van ons kerkhof komt het nog al eens voor dat bij verlenging van het grafrecht de grafrechthouder niet is op te sporen. Dit kan voor nabestaanden heel vervelende gevolgen hebben. Daarom ons verzoek: meld een adreswijziging of anderszins dit ook aan de parochie. Zo kunnen ook wij de registers actueel houden. Eenvoudig te regelen door onderstaand formulier in te vullen en te verzenden. Eenvoudig en gemakkelijk zonder dat u daarvoor de deur uit hoeft…

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam
B.v. datum van verhuizing en eventueel andere gegevens.

Liturgische kleuren
Van oudsher zien wij in de liturgie verschillende kleuren bij de HH. Diensten. De kleur wit wordt gebruikt in de vieringen van Pasen en Kerstmis, op feesten en gedachtenissen van Christus, behalve die van Zijn lijden. Ook wordt de kleur wit gewoonlijk gebruikt op feesten van Maria en de heilige engelen alsmede de heiligen die niet-martelaar zijn. Rood is de kleur die wordt gebruikt op Passiezondag en Goede Vrijdag, op pinksterzondag en bij de vieringen van het lijden van Jezus. Op de feesten van apostelen en evangelisten en de gedachtenissen van de martelaren wordt ook de kleur rood gebruikt.
Groen  wordt gebruikt in de liturgische diensten van de gewone tijd door het jaar.
Voor de advent en de veertigdagentijd wordt de ingetogen kleur paars gebruikt. Ook draagt een priester vaak een paars kazuifel bij uitvaartdiensten. De kleur bij requiem-vieringen is gewoonlijk paars of zwart. Tenslotte: op de zondagen Gaudete (derde zondag van de advent) en Laetare (vierde zondag van de veertigdagentijd) kan de kleur roze gebruikt worden.
Liturgische gewaden
Gewoonlijk draagt een priester in de misviering de volgende liturgische kleding: een albe, als het ware een wit onderkleed, bijeengehouden door een cingel (liturgisch koord). Altijd draagt hij een stola die afhangt over zijn schouders in de liturgische kleuren van de dag, met in dezelfde kleur het kazuifel, een bovenkleed. De gewaden stammen in wezen uit de oude Romeinse tijd, toentertijd kleding van de gezagsdragers. Bij andere diensten draagt een priester in plaats van een kazuifel een koorkap, ook wel pluviale genoemd.

Ziekenhuisbezoek
Er wordt wel eens de opmerking gemaakt: ‘Waarom is de pastoor niet bij mij op bezoek geweest toen ik in het ziekenhuis lag.’ Een heel begrijpelijke opmerking, die nog eens versterkt wordt doordat pastoor Koumans wel regelmatig in het ziekenhuis aanwezig is. Zijn regelmatige aanwezigheid heeft te maken met zijn bijzondere verbondenheid met het ziekenhuis, waardoor hij ook inzage heeft in het patiëntenbestand. Deze mogelijkheid heb ik helaas niet. Even leek het erop dat het toch mogelijk werd om gegevens van opgenomen parochianen te verkrijgen. Maar net toen wij een doorstart van de ziekenbezoekgroep hadden gepland, werd ik met de onaangename verrassing geconfronteerd dat men mij toch de gegevens van de opgenomen parochianen niet kon verstrekken op grond van de Wet op de privacy. Dit betekende dat de doorstart van de ziekenbezoekgroep afgeblazen moest worden. Dit betekent echter niet dat wij de zieken niet zouden willen bezoeken. Maar als wij niet weten dat een parochiaan in het ziekenhuis is opgenomen, kunnen we hem ook niet verblijden met een bezoek. We zijn afhankelijk van een berichtje van de familie dat iemand is opgenomen. Dan zullen we zeker ook de betreffende parochiaan opzoeken. We willen dus iedereen oproepen ons door te geven als een parochiaan in het ziekenhuis is of wordt opgenomen en men behoefte heeft aan een bezoek. U kunt dit doorgeven aan de pastoor 631317 of het parochiecentrum 625887.
Wenst u “ziekenbezoek”?
Wie is opgenomen in het ziekenhuis of verblijft in het verpleeghuis en graag bezoek wil hebben van pastoor Sebastian, kan zich melden op de pastorie of tijdens het spreekuur (maandag 10.00-11.00 uur) in het parochiecentrum. Familieleden of bekenden van patiënten of bewoners van het verpleeghuis kunnen ook iemand aanmelden voor bezoek. Om redenen van privacy verstrekken ziekenhuizen geen gegevens meer van opgenomen patiënten.
Het aanmelden voor het ziekenbezoek geldt voor inwoners van de vier parochies, waarvan pastoor Sebastian pastoor is.

Ziekenzalving
Ik kom nogal eens vragen over de ziekenzalving tegen. Mag ik ze hier een keer op een rijtje zetten en een voor een beantwoorden.
Wat is het verschil tussen bedienen, laatste oliesel, sacrament van de zieken en ziekenzalving? Er is geen verschil. De term ziekenzalving is het officiële woord.
Vroeger kreeg je de ziekenzalving meestal vlak voor het sterven. Is dat nog zo? Dit sacrament is er voor mensen die weten dat ze ernstig ziek zijn en dat ze vermoedelijk aan die ziekte zullen sterven. Ze hoeven dus niet te wachten tot het laatste moment.
Wie kan de ziekenzalving geven? Alleen een priester kan iemand dit sacrament geven.
Waarom is dit sacrament zo belangrijk voor een zieke? Door de ziekenzalving krijgt iemand kracht van God om zijn ziekte te dragen. Soms draagt het bij aan iemands genezing. De apostel Jocobus, die er in de bijbel over schrijft, vermeldt dat het ook zonde-vergevend is.
Wat raadt u aan? Mijn advies  is altijd om niet te lang te wachten. Dan is de zieke nog vaak helder van geest. Dan kunnen de familieleden – als zij dat willen – allemaal aanwezig zijn. Dan krijgt de zieke de kracht die hij bij zijn ziekte nodig heeft. En dat loopt hij of zij niet het risico dat er moeilijk op tijd een priester gevonden kan worden.
Pastoor

Ziekencommunie
Eerste vrijdag van de maand brengt de pastoor de ziekencommunie rond. Indien u deze wilt ontvangen, kunt u zich melden bij het parochiekantoor of bij de pastoor zelf (zie hiervoor).
Zieken die thuis moeten blijven of thuis-zittenden kunnen thuis de Heilige Communie ontvangen. Zij of familieleden kunnen zich bij de pastoor op de pastorie of tijdens de spreekuren in het Parochiecentrum op maandag opgeven. U kunt ook contact opnemen met pastoor Sebastian tel. 0495-631317.

Huiszegening
De laatste tijd zijn er veel huizen en appartementen in Nederweert gebouwd en in gebruik genomen. Een mooi gebruik is het om Gods zegen te vragen middels een huiszegening door een priester. De pastoor is graag bereid een gebed te komen uitspreken en uw nieuwe behuizing onder Gods zegen te stellen. Een bericht naar de pastorie is voldoende! De pastoor is graag bereid om thuis zegen te vragen over het nieuwe huis en de bewoners en allen die te gast zijn. Een telefoon naar de pastorie (tel. 6231317) is voldoende.

Huisbezoek
Zeker de ouderen onder ons kennen nog de tijd dat priesters regelmatig op huisbezoek gingen. De tijden zijn inmiddels veranderd. Niet dat priesters niet meer op huisbezoek willen gaan, maar de beschikbare tijd voor huisbezoeken is steeds minder geworden, dit zeker ook voor de priesters zelf. Daarnaast is de omvang van de parochies die een priester moet bedienen, ook groter geworden, waardoor het ook moeilijker wordt te onderkennen waar een huisbezoek noodzakelijk is.
Daarom zou ik willen oproepen om zelf contact op te nemen met de pastoor als u behoefte hebt aan een huisbezoek. Dit geldt ook voor mensen die in het ziekenhuis worden opgenomen en daar graag bezoek zouden willen hebben van de pastoor of iemand van de parochie. We zijn helaas van deze signalen afhankelijk om te weten waar ons bezoek gewenst is.
Pastoor

Parochie nieuws op website
Wij willen nogmaals wijzen op het bestaan van de parochie website www.kerknederweert.nl Op elke woensdag worden de kerkberichten geactualiseerd. Dat wil zeggen dat u dan de kerkberichten voor de komende twee weken kunt lezen. Actueel parochie nieuws wordt, voor zover dit er is, dagelijks bijgewerkt. Is er iemand overleden dan wordt dit, zodra bekend, direct gepubliceerd met dag en uur van de uitvaart. Grafrechten die  gaan vervallen worden gepubliceerd, alsook de graven die in het komend jaar zullen worden geruimd. Vooral dit laatste is van belang, zodat er geen graf wordt geruimd, dat u alsnog graag zou willen verlengen door b.v. de grafrechten over te nemen van degene die de verklaring heeft afgegeven dat het graf geruimd kan worden.

In de website kunt u ook iets lezen over Stichtingen en Vooruitbetaalde diensten, zodat u in geval van overlijden de zekerheid heeft dat er iets voor u is geregeld. Uiteraard kunt u daarvoor ook tijdens spreekuur terecht in het parochiecentrum. Wanneer spreekuur is kunt u ook lezen op de website. Dat is elke maandag van 10 tot 11 uur.

Koffiemorgen
Een keer per maand, meestal op de eerste zondag van de maand,  worden de parochianen uitgenodigd om na de H. Mis in het parochiecentrum samen te komen voor een kopje koffie of thee (voor de jeugd ook limonade).