Financiële zaken

INHOUD van deze pagina

EXPLOITATIEVERSLAG 2022

Het exploitatieverslag 2022, opgemaakt door administrateur (penningmeester) Tjeu Tinnemans, is door de parochiecommissie op  6 februari 2023 aangenomen. 
Vervolgens gaat dit goedgekeurd verslag voor vaststelling naar de Parochie Federatie BENO die de verslagen van de vier parochies voor goedkeuring doorzend naar het Bisdom.
Door hier op Financieelverslag 2022 te klikken kunt u dit hier lezen en afdrukken.

VERHUIZING  en/of ADRESWIJZIGING

Het is een heel normale zaak dat burgers zich bij de gemeente melden, als zij van adres wijzigen. Soms verandert hun huisnummer, maar dat komt van de gemeente af. Adreswijzigingen en verandering van huisnummer worden doorgegeven aan familie, vrienden en kennissen. In veel gevallen wordt vergeten dergelijke wijzigingen aan het kerkbestuur door te geven. Men denkt dat de kerk deze gegevens automatisch van de gemeente krijgt. Maar dat is al enige jaren niet zo. Wij als parochie willen onze administratie op orde hebben en houden, onder meer voor het doopregister, communie, vormsel, huwelijk overlijden, register begraafplaats en financiële administratie. Daarom is het van belang dat een adreswijziging ook wordt gemeld bij het kerkbestuur (parochie centrum, Kerkstraat 58, 6031 CJ Nederweert of e-mail).
Voor de administratie van ons kerkhof komt het nog al eens voor dat bij verlenging van het grafrecht de grafrechthouder niet is op te sporen. Dit kan voor nabestaanden heel vervelende gevolgen hebben. Daarom ons verzoek: geeft bij adreswijziging of anderszins dit ook door aan het kerkbestuur te melden.
U kunt voor wijziging ook gebruik maken van onderstaand formulier.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam
B.v. datum van verhuizing en eventueel andere gegevens.

KERKBIJDRAGE OF WEL GEZINSBIJDRAGE

Kerkbijdrage belangrijkste inkomenspost

De kerk moet jaarlijks zien rond te komen van vrijwillige bijdrage. Dat is een bijdrage die de parochianen jaarlijks over maken. Dat is  80 euro of meer. Wij noemen dit kerkbijdrage en wordt ook wel eens gezinsbijdrage genoemd. Er is een vaste groep waar wij jaarlijks op kunnen rekenen. In de meest gevallen hebben deze een machtiging verstrekt voor een automatische bankafschrijving. Deze vaste groep parochianen is de laatste jaren aan het afnemen, waardoor het voor het bestuur steeds moeilijker wordt om de touwtjes aan elkaar geknoopt te krijgen. Op degenen die tot nu toe geen kerkbijdrage gaven doen wij een beroep. Het is goed te weten dat de mooie en historische St.-Lambertuskerk – hét monument van Nederweert – jaarlijks handen vol geld kost aan normaal onderhoud. Zou dit normaal onderhoud niet geschieden dan raakt het monument in verval en dat is iets wat niemand in Nederweert zou willen. Daarom vragen wij alle inwoners een steentje bij te dragen aan het onderhoud van de kerk. Bij een betaling van minimaal 80 euro per jaar zijn rouw- en trouwdiensten gratis; Om in aanmerking te komen voor gratis rouw- en trouwdiensten e.d. dient u vier achtereenvolgende jaren voorafgaande aan huwelijk of overlijden voldoende bijdrage te hebben voldaan. Daarnaast wordt aan parochianen van onze parochie een reductie op de grafrechten bij begraving op het parochieel kerkhof verleend. Middels een jaarverslag dat ieder jaar achter in de kerk komt te liggen (medio Juli) om mee te nemen. Ook kunt u dat verslag tijdens kantoor uren afhalen in het parochiecentrum.  Mocht u nog geen bijdrage betalen en/of heeft u nog vragen of wenst u informatie over de kerkbijdrage dan kunt u terecht bij de penningmeester Tjeu Tinnemans (tel. 0495-633421). U kunt ook een acceptgirokaart of een (eenmalige) machtigingskaart ophalen in het Parochiecentrum (aan de achterzijde van de kerk bij het kerkhof en de parkeerplaats). Tijdens het spreekuur kunt u ook voor andere zaken terecht in het Parochiecentrum. Ook kan men de bijdrage middels banknummer NL80 RABO 013.55.07.227 van Kerkbestuur Sint-Lambertus Nederweert met vermelding gezinsbijdrage. Heel veel dank voor uw ondersteuning. 

In het laatste kwartaal van elk jaar, willen wij uw aandacht vragen voor de kerkbijdrage, ook wel genoemd de gezinsbijdrage. Met deze bijdrage ondersteunt u de parochie, zodat zij haar dienstverlening aan de geloofsgemeenschap kan blijven verzorgen. Ook houdt u onze kerk open en geeft u middelen om ons kerkgebouw te bewaren voor de toekomst. Redenen genoeg om deze ‘contributie’ voor de Sint-Lambertusparochie te voldoen. Voor de volledigheid hierbij het banknummer van de Rabobank NL80 RABO 0135507227  ten name van Sint-Lambertusparochie Nederweert met vermelding kerkbijdrage. De parochie is u heel erkentelijk voor uw ondersteuning. Graag een woord van dank aan allen die dit jaar reeds hebben bijgedragen.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de administrateur/penningmeester van de parochiecommissie, de heer M. Tinnemans telefoon 0495-633421. Per mail: penningmeester@kerknederweert.nl

WIJZIGING VAN TARIEVEN VOOR DIENSTEN IN DE KERK

De parochiefederatie heeft besloten de tarieven voor diensten in de kerk voor de vier parochies (Nederweert, Budschop, Eind en Ospel) aan te passen. De nieuwe tarieven gaan in per 1 januari 2019.
Als leidraad voor de aangepaste tarieven is het advies van het bisdom gebruikt. Een intentie voor een H. Mis op doordeweekse dagen kost voortaan 12,50 euro. Voor een H. Mis op zaterdagavond en zondagmorgen geldt een tarief van 27,50 euro. Voor een uitvaartdienst met een vooravondmis wordt 440 euro gerekend. Voor alleen een vooravondmis geldt een bedrag van 275 euro. Deze diensten zijn gratis voor degene, die de laatste vier jaar achtereen voldoende  kerkbijdrage heeft betaald. Afwijkend van het advies van het bisdom is de jaarlijkse kerkbijdrage per huishouden gehandhaafd op 80 euro. Voor een volledig overzicht van de tarieven www.kerknederweert naar de rubriek  algemeen en dan naar de pagina tarieven.

INCASSO BETALING KERKBIJDRAGE

Het bankrekeningnummer voor de kerkbijdrage is: NL80RABO.0135.507.227 Volgens de nieuwe Europese betalingsregels zijn wij verplicht om een aantal gegevens te melden met betrekking tot de automatische incasso, zoals het unieke machtigingskenmerk en ons incassant ID. – Uw machtigingskenmerk is: MAND-46000….. ( + Volgnummer)
– Ons incassant ID luidt: NL77ZZZ302696441564 Deze beide gegevens treft u steeds aan op uw rekeningoverzicht.
Daarnaast informeren wij u dat wij het bedrag waarvoor u ons heeft gemachtigd, steeds zullen afschrijven:- Bij maandbetaling op ca. de 15e van elke maand.- Bij kwartaalbetaling op ca. de 15e dag in  de maanden februari, mei, augustus en november.
– Bij halfjaarbetaling op ca. de 15e dag in de maanden maart en september
– Bij jaarbetaling op ca. de 15e dag van de maand maart van elk jaar.
Wij zijn u dankbaar voor uw bijdrage, die o.a. gebruikt wordt voor het pastorale werk, voor het onderhoud van de kerk en voor vieringen. Uw bijdrage maakt dat het werk van uw kerk door kan gaan Bij een betaling van minimaal 70 euro per jaar zijn rouw- en trouwdiensten gratis; Om in aanmerking te komen voor gratis rouw- en trouwdiensten e.d. dient u vier achtereenvolgende jaren voorafgaande aan huwelijk of overlijden voldoende bijdrage te hebben voldaan. Daarnaast wordt aan parochianen van onze parochie een reductie op de grafrechten bij begraving op het parochieel kerkhof verleend.

MACHTIGINGSKAARTEN

Voor de jaarlijkse kerkbijdrage is het handig gebruik te maken van machtigingskaarten. U machtigt daarmee het kerkbestuur om jaarlijkse een bedrag van uw rekening te incasseren. Dat bedrag kunt per maand, per kwartaal, halfjaar of jaar laten afschrijven, geheel naar eigen wens. U hoeft er zelf niet meer aan te denken en wil u de incasso beëindigen dan een berichtje aan het kerkbestuur en het incasseren wordt onmiddellijk beëindigd. U hoeft daar niet voor naar de bank of briefjes te schrijven. De machtiging die u geeft blijft binnen de parochie bij de penningmeester. Deze machtigingskaarten zijn verkrijgbaar in het parochiecentrum tijdens openingstijd of bij de penningmeester (tel. 633421) en u krijgt de in te vullen machtigingskaart thuis gezonden Voor degene die voorheen nog geen kerkbijdrage betaalde doen wij hierbij een beroep om ook een steentje bij te dragen voor het onderhoud van de mooie St.Lambertuskerk, “het monument van Nederweert”. Bij een betaling van minimaal € 80,00 per jaar zijn rouw- en trouwdiensten gratis en wordt ook een reductie verleend op de grafrechten bij begraving op het parochiekerkhof. Heeft u nog vragen of wenst u verdere informatie over de kerkbijdrage dan kunt u contact opnemen met M.Tinnemans, telefoon 0495-633421.

Hartelijk dank aan allen die meedoen om onze geloofsgemeenschap financieel gezond te houden.

ACTIE KERKBALANS

Aan het begin van elk jaar heeft deze actie plaats. Dit is een landelijke actie, maar onze parochie doet er maar beperkt aan mee.
Bij de actie Kerkbalans wordt parochianen verzocht de kerk financieel te steunen met een kerkbijdrage. Net als andere parochies moeten wij jaarlijks zien rond te komen met vrijwillige giften van de inwoners van de parochie. Het thema van de actie Kerkbalans is dit jaar is een kerk van blijvende waarde.
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de r.k. kerk, de protestantse kerk in Nederland, de oud-katholieke kerk, de doopsgezinde sociëteit en de remonstrantse broederschap.
In voorgaande jaren werd in onze parochie huis-aan-huis een envelop met diverse gegevens gebracht. Hierbij zat het financieel verslag. Omdat de actie Kerkbalans zo vroeg in het jaar wordt gehouden, kreeg u een financieel verslag van een jaar eerder. Daarbij krijgt u geen goed beeld van het voorbije jaar.
Daarom ontvangt u nu de gegevens pas medio april na vaststelling van het financieelverslag van het voorgaand jaar.
Wel zullen wij tijdens de landelijke actie Kerkbalans enkele gegevens achter in de kerk leggen en ook een blauwe ’eenmalige bankopdracht’. Op die opdracht kunt u het bedrag invullen dat u als bijdrage dit jaar wilt doen. U kunt het formulier in de brievenbus van het Parochiecentrum (Kerkstraat 58) doen. Het door u vermelde bedrag wordt dan van uw rekening afgeschreven, op dezelfde wijze als dat gebeurt met een acceptgiro, alleen zijn hieraan geen inningskosten verbonden. Er liggen achter in de kerk ook gele machtigingskaarten. Die zijn bedoeld voor een kerkbijdrage gedurende een langere periode (meer jaren). Handig voor wie per maand, per kwartaal of half jaar wil betalen. Dan heeft u daar geen omkijken aan. Heeft u reeds een incassomachtiging afgegeven dan hoeft u niets te doen. Dit wordt automatisch geregeld.
Er is een vaste groep parochianen die jaarlijks getrouw de kerkbijdrage betaalt. Het kerkbestuur is die parochianen dankbaar voor de jaarlijkse vaste bijdrage.
Met de kerkbijdrage die nu binnenkomt, komt de parochie er niet. Wij worden de laatste jaren geconfronteerd met tekorten. Daarom juist rekent het kerkbestuur op die parochianen die nog een bijdrage geven. 

ÉÉN COLLECTE,  ÉÉN  EURO

Eén collecte, één euro. Dat is de afspraak die de vier samenwerkende parochies (Nederweert, Budschop, Ospel en  Nederweert-Eind hebben gemaakt. Aan de kerkgangers wordt gevraagd voor de collecte tijdens de H. Mis één euro te geven.
Vroeger, vóór de invoering van de euro, was het motto één collecte, één gulden. Die ene gulden is door velen gewijzigd in 50 eurocent. Daarmee komen we er niet. In de jaren daarna zijn de energiekosten (elektriciteit, gas) en de onderhoudskosten gestegen. De collecte blijft natuurlijk een vrije gave, maar het verzoek c.q. advies is minimaal één euro In het mandje te doen.

Collecte tijdens uitvaart is niet voor het lezen van Missen.
De collecte tijdens een uitvaartdienst is niet bestemd voor het lezen van  een of meerdere Missen voor de overledene.  De collecte is bestemd voor het onderhoud, verwarming en verlichting van de kerk en voor pastorale diensten.

STICHTINGEN

Stichtingen voor overledenen

Voor intenties voor overledenen tijdens H.H. Missen kunnen met de parochie afspraken worden gemaakt voor tien of twintig jaar. We spreken dan van stichtingen en daarvoor worden stichtingsaktes opgemaakt.
Familieleden van de overledene kunnen in die akte een datum laten vastleggen voor de intentie die tijdens de H.H. Missen worden voorgelezen en in de kerkberichten van dit weekblad worden gepubliceerd. Die datum is naar keuze, maar bijna altijd is dat als een jaardienst, of voor verjaardag of het weekeinde dat het dichtst bij deze data ligt. Ook nog in leven zijnde parochianen kunnen een stichtingsakte afsluiten voor het geval ze geen of weinig directe familieleden hebben. De intenties gaan dan in na het overlijden.
In de stichtingsakte wordt een en ander vastgelegd. De stichtingsakte wordt door het bisdom geregistreerd. Het bisdom houdt er toezicht op dat de stichtingsakte wordt nagekomen.
De kosten voor een stichting voor intenties tijdens H.H. Missen in het weekeinde zijn voor tien jaar 275 euro en voor twintig jaar 550 euro. Ook zijn stichtingen op werkdagen mogelijk, voor 10 jaar 125 euro en voor 20 jaar 250 euro. Vooruit betaalde diensten kunnen ook geregeld worden; dat is dan meestal voor minder dan tien jaar.
Voor meer informatie over stichtingen of het laten opmaken van een stichtingsakte kan men terecht bij penningmeester van de parochie Tjeu Tinnemans (tel. 0495-633421) (e-mail: m.tinnemans@upcmail.nl ) of tijdens het spreekuur in het Parochiecentrum bij Marlies van de Moosdijk (tel. 0495-625887) (e-mail: administratie@kerknederweert.nl ). 
U ziet het dikwijls bij de misintenties staan: jaardienst voor…Jaardiensten zijn rond het sterfdag van een overledene. U kunt een jaardienst per keer opgeven. U kunt jaardiensten voor tien of twintig jaar laten vastleggen. Kinderen van overleden ouders geven een jaardienst vaak kort na het overlijden op, zodat zij er jarenlang op tijd bij zijn en het niet kunnen vergeten. Als u er niet zeker van bent dat na uw overlijden jaarlijks een mis wordt gelezen, kunt u dat ook bij leven regelen.

Opmaken van een Stichtingsakte

Kunt u regelen, zie voorgaand bericht.  Vaak vraagt men “KAN IK NU WAT REGELEN DAT NA MIJN DOOD OP EEN VAST TE STELLEN DAG OF WEEKEND  TOT INTENTIE VAN MIJ EEN H.MIS WORDT GELEZEN?”  Het antwoord is:  JA, dat is mogelijk. Dat kan gebeuren door een stichtingsakte te tekenen lees het artikel hiervoor…

Jaardienst, stichtingen vooruitbetaalde diensten

Bij de misintenties ziet u het iedere week bij de kerkberichten staan: jaardienst voor of vanwege verjaardag …en dan volgt een naam. Een jaardienst wordt meestal opgegeven voor in het weekend die het dichtst bij de sterfdatum of verjaardag ligt. Dat kunnen nabestaanden iedere jaar opnieuw regelen.
Maar wat gebeurt er als er alleen verre nabestaanden zijn, ver in de familie of ver in afstand van Nederweert? U kunt ook zelf regelen dat er na uw dood ieder jaar of iedere maand of welke termijn u kiest een mis tot uw intentie wordt gelezen. U kunt een afspraak maken dat na de dood op een vast te stellen datum dichtbij de dag van overlijden of een verjaardag ieder jaar een misintentie is. Dat kunt u voor tien of zelfs twintig jaar regelen. Dat gebeurt via een stichtingsakte, waarin de wensen worden vastgelegd. Hieraan zijn kosten verbonden: een jaardienst voor tien jaar kost 210 euro en voor twintig jaar 420 euro.
Vindt u tien jaar te lang dan kunt u ook kiezen voor een kortere termijn. Dan kunt u kiezen voor een vooruitbetaalde dienst. Dat is geen stichting, maar valt onder de akte vooruitbetaalde diensten.
Via een stichtingsakte bent u ervan verzekerd dat ieder jaar op de door u gekozen dag tijdens de H. Mis voor de opgegeven intentie wordt gebeden. Deze misintentie wordt gepubliceerd bij de kerkberichten en wordt voorgelezen tijdens de mis. Voor het opmaken van een stichtingsakte of meer informatie hierover kunt u een afspraak met de penningmeester Tjeu Tinnemans (tel. 0495-633421). Tijdens het spreekuur in het parochiecentrum is dit direct te regelen.

Een stichtingsakte wordt in drievoud opgemaakt. Een is voor de opdrachtgever, een gaat naar het bisdom en een blijft in het archief de kerk. Als de kerk, die in stichtingsakte genoemd wordt, onverhoopt gesloten wordt– voor de Sint-Lambertuskerk is dat ondenkbaar – dat zorgt het bisdom ervoor dat de missen met de opgegeven intentie in een andere kerk worden gelezen.

ERFSTELLINGEN EN LEGATEN

Onlangs is er een brochure uitgegeven over erfstellingen en legaten.
Velen laten na hun dood per testament een bedrag na aan een goed doel. Ongetwijfeld is het ook zinvol om de Kerk te gedenken die het welzijn van mensen, geestelijk en materieel , wil dienen. Er wordt vaak niet meer aan gedacht maar deze ondersteuning voor de parochies is zeer welkom om het kerkgebouw in stand te houden en de parochie te laten voortbestaan. De overheid trekt zich steeds meer financieel terug en de lasten die de parochianen gezamenlijk moeten dragen drukken steeds zwaarder op de parochie. Trouwens; een gift ten bate van de parochie wordt minimaal door de overheid belast ( vermoedelijk vervalt binnenkort het schenkingsrecht of de successie). Neemt u gerust eens contact op met de pastoor.