Vrijwilligers archief pagina 1-2-3

ONDERSCHEIDINGEN  (Kerkelijke en Burgerlijke)

OVERIGE VERDIENSTEN PAROCHIE VRIJWILLIGERS
Deze staan alleen vermeld van die parochianen die tijdens de uitreiking als vrijwilliger(ster) actief waren voor de parochie.

Gouden Gregorius insigne
Koster Ere-Insigne
Pauselijke onderscheiding
    – Pro Ecclesia
    – Bene Merenti
Koninklijke onderscheidingen

GOUDEN GREGORIUS ONDERSCHEIDING VOOR TWEE LEDEN HERENKOOR 2010

De zangers Sjef Peerlings en Jan Poell van het herenkoor zijn onderscheiden met de gouden eremedaille en een oorkonde van de Nederlandse Sint Gregorius Vereniging. Beiden zijn vijftig jaar lid van het herenkoor.

Gregorius insigne voor Jan Poell (links) en Sjef Peerlings (rechts)

Gregorius insigne voor Jan Poell (links) en Sjef Peerlings (rechts)

Pastoor R, Schuffelers, spelde op 18 november op de jaarlijkse Caecilia-avond de onderscheidingen op en zei het een eer te vinden een lofzang te houden op de twee leden van het herenkoor van de Sint-Lambertuskerk. De pastoor refereerde dat de twee zangers ook elders hun muzikale talent inzetten, namelijk bij Bel Canto. Nooit is het hun te veel om op te draven voor de vieringen in het weekeinde, voor uitvaarten en voor de wekelijkse repetitie. En ook nog eens extra zingen maakt hun niet uit.

Daarbij mag echter opgemerkt worden dat dit voor het hele herenkoor geldt. En dus kun je zeggen, zo zei de pastoor, dat deze onderscheiding ook een onderscheiding is voor hele herenkoor, voor hun gezamenlijke inzet.

KOSTERS ERE INSIGNE
Veertig jaar vrijwilliger in Lambertuskerk; vijftien jaar koster (2008) Jan Wagemans onderscheiden met kosters-ere-insigne

Koster Jan Wagemans van de Sint-Lambertuskerk in Nederweert mag sinds afgelopen zondag het ere-insigne van de Interdiocesane  Kostersbond St.-Willibrord dragen. Pastoor E. Mutsaerts reikte hem zondag aan het eind van de hoogmis het ereteken uit. Het bevestigen van het ere-insigne op zijn jasje liet de pastoor over aan Lotte Hoeben, een kleindochter van de koster. Jan Wagemans kreeg de onderscheiding, zo staat in de bijbehorende oorkonde, ’als teken van waardering en dankbaarheid’. Hij is meer dan veertig jaar als vrijwilliger actief in de parochie, waarvan de laatste vijftien jaar vooral als koster.
Voor de 76-jarige koster Wagemans kwam de onderscheiding onverwachts. Hij begon pas iets te vermoeden, toen de aangewezen misdienaars niet kwamen opdagen en twee kleinzoons en een kleindochter zich als acoliet in de sacristie meldden. De koster had ’toevallig’ zijn mooiste dure donkere pak aan. “Mijn vrouw zei zaterdagavond: trek toch dat mooie pak aan, want anders blijft het maar in de kast hangen. Ga het maar afdragen.”
Zijn gezin, zijn familie en de kerk zijn voor Jan Wagemans alles. Sinds hij niet meer zo goed ter been is, hoeft hij maar om de week dienst te doen als koster. Maar ook in zijn vrije week is hij nog bijna dagelijks in de kerk. “Jan Wagemans heeft zijn eigen rooster,” zei pastoor Mutsaerts bij de uitreiking van het ere-insigne aan het eind van de zondagse hoogmis.

Overtuiging

Pastoor Mutsaerts noemde koster Wagemans een actief man die met overtuiging, in samenwerking met twee hulpkosters, zorg draagt voor het monumentale kerkgebouw. Hij leidt de koperpoetsploeg en onderhoudt contacten met de schoonmaaksters. Naast het kosterswerk zorgt hij voor de opleiding en begeleiding van misdienaars en acolieten. Jarenlang heeft hij sturend zijn bijdrage geleverd aan de opbouw van de kerststal en hij regelt de indeling van vrijwilligers, die toezicht houden bij de kerststal. Hij is handig, hetgeen goed van pas komt bij reparaties in de kerk, waardoor hij de parochie geld uitspaart. Bij uitvaartdiensten is hij vele jaren acoliet geweest en nu is hij nog acoliet bij de missen door de week.
Vroeger was Wagemans collectant, heette hij nieuwe parochianen welkom en hielp hij bij het stimuleren van de gezinsbijdrage, tegenwoordig kerkbijdrage geheten. De laatste jaren is hij niet meer zo goed ter been. Hij is nu om de week de fungerende koster, maar ook in zijn vrije week is hij bijna dagelijks in de kerk doende.

PAUSELIJKE ONDERSCHEIDING

Koster Jan Wagemans pauselijk onderscheiden (14 november 2010)

Koster Jan Wagemans van de Sint-Lambertuskerk in Nederweert heeft zondag na de hoogmis in ’zijn’ kerk de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice ontvangen. Pastoor R. Schuffelers speldde hem de ere-medaille op.
JanWagemans ontving de onderscheiding nu hij meer dan twintig jaar koster is. Voor Jan Wagemans k

Koster Jan Wagemans ontving een Pauselijke onderscheiding

wam de pauselijke onderscheiding geheel onverwacht. Hij was meteen smoesje naar de kerk gelokt om de kerk te sluiten, omdat de dienstdoende koster iets eerder weg wilde. Tot zijn verwondering stonden zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen achter in de kerk. Jan Wagemans was een tijdje geleden als twintig jaar koster. Hij kreeg toen thuis een bloemetje en een  felicitatiekaart van de pastoor. Hij dacht dat het hierbij zou blijven. In 2006 ontving hij het ere-insigne van de Interdiocesane Kostersbond Sint-Willibrord.
Al voor hij koster werd, maakte Jan Wagemans zich verdienstelijk voor de parochie en de kerk. Hij is meer dan veertig jaar vrijwilliger. Hij was collectant, hij haalde bij parochianen thuis de kerkbijdrage op en bouwde mee aan de kerststal. Hij zorgt voor koperpoetsters en de schoonmaaksters van de kerk kunnen altijd bij hem terecht. Hij regelt misdienaars en acolieten en was tot een korte tijd geleden zelf acoliet bij uitvaartmissen en bij de missen op door- de-weekse dagen.
Omdat zijn conditie te wensen overlaat en hij niet meer zo goed ter been is, zijn er twee andere kosters bijgekomen, die in wisselende dienst werken.
Voor hen is hij altijd bereid in te vallen. De kerk is zijn tweede huis, zei pastoor Schuffelers bij de uitreiking van de onderscheiding. Zijn gezin en familie zijn voor Jan Wagemans alles, maar meteen daarna komt de Lambertuskerk. Hij brengt meer tijd in de kerk door dan de pastoor.

Pauselijke onderscheiding “Bene Merenti” voor Jell Vissers vanwege ‘goede verdiensten’ (2010)

Jell Vissers, penningmeester van de Sint-Lambertusparochie, is op de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst van de parochie op 7 januari 2010 onderscheiden met de pauselijke medaille Bene Merenti. De onderscheiding werd hem uitgereikt door pastoor Schuffelers.

Jell Vissers ontvang de Pauselijke onderscheiding

Bene Merenti betekent uit het Latijn vertaald goede verdiensten. Aanvankelijk – twee eeuwen geleden – was de medaille een onderscheiding voor militairen die niet in aanmerking kwamen voor het Gulden Spoor.
Later heeft de onderscheiding een meer algemeen karakter gekregen voor personen die zich opvallend verdienstelijk hebben gemaakt en zich in lokaal verband inzetten voor kerk en samenleving.
De heer Vissers is ruim twaalf jaar penningmeester van de Lambertusparochie. Eigenlijk is twaalf jaar de maximumtermijn voor een kerkbestuurslid. Onlangs heeft Vissers van het bisdom twee jaar verlenging gekregen. Hij heeft ervoor gezorgd dat alle geldzaken van de parochie in orde waren. Hij is een van de eerste penningmeesters in het bisdom die hun jaarverslag aan het bisdom voorleggen ter goedkeuring. De opmerkingen van het bisdom hebben veelal betrekking op het computergebruik en hier en daar een wijziging in het onderbrengen van de verschillende posten.
De heer Vissers heeft als penningmeester de kar getrokken om gelden bijeen te krijgen voor de grote restauratie en het schilderwerk van de kerk, nu ruim vijf jaar geleden. Pastoor Schuffelers zei dat de heer Vissers zich ook bijzonder ingespannen heeft de kerk van een nieuwe dak te voorzien. Hij heeft ook de administratie van het kerkhof op orde gebracht, waarna het weer in gebruik is genomen. Hij heeft ook zijn schouders gezet onder een (voordelige) verkoop van de kapelanie. Met het geld daarvan is het Parochiecentrum gebouwd. Tijdens de afwezigheid wegens ziekte van pastoor Mutsaerts zorgde hij er voor dat ieder weekend een priester kwam vervangen. Bij zijn gouden huwelijk met Mien Vissers-Linders vorig jaar had hij uitgerekend dat het kerkbestuur onder pastoor Mutsaerts ruim een miljoen had uitgegeven.

Bert Verheggen ontving een Pauselijke onderscheiding

Pauselijke onderscheiding voor Bert Verheggen  (2015)

Voor de bijzondere inzet van Bert Verheggen voor de Sint-Rochusparochie Budschop en daar buiten, werd hij op zaterdag 21 november 2015 voor die verdiensten gehuldigd door pastoor Schuffelers en werd hem de Pauselijke onderscheiding “Pro Ecclesia et Pontifice” opgespeld.
Bert Verheggen ontvangt de onderscheiding omdat hij zich gedurende 25 jaar op bijzondere wijze heeft ingezet voor de Kerk en samenleving. Zijn grote betrokkenheid bij het kerkelijk gebeuren, als koster, collectant en accoliet, zijn grote verdiensten van hem. Ook in de St. Lambertusparochie is hij vaker te zien als accoliet bij uitvaarten. Daarnaast heeft hij veel werk verzet in het dekenale Weerter Missie thuisfront en Missie comité Nederweert.
Zijn echtgenote Mien, zij is kosteres in de Sint Lambertusparochie, is zijn grote steun bij al dit werk. Zij werd dan ook met veel lofuitingen bij deze huldiging betrokken en werd zij daarvoor in de bloemetjes gezet.
Vermeld mag worden dat Bert eerder al een Koninklijke onderscheiding ontving voor het vele maatschappelijk  vrijwilligers werk in de gemeente Nederweert en daar buiten.
Tijdens de uitreiking waren ook zijn zoon, Pastoor Ruud Verheggen en zijn dochter Zuster Bernarda (Anita) Verheggen aanwezig.

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING

Het echtpaar Tjeu en Toos Tinnemans-Greijmans, twee actieve vrijwilligers van de St. Lambertusparochie beiden
lid in de orde van Oranje-Nassau (2019)

Foto Nederweert24.nl

Tjeu is sinds 2002 een actief vrijwilliger van de St. Lambertusparochie. In de begin jaren als collectant die tevens belast was met de organisatie en toezicht van open dagen en bouw Kerststal. In 2008 werd hij koster-acoliet en in 2009 werd hij door de bisschop benoemd tot lid van het Kerkbestuur nu parochiecommissie. Vanaf 2012 is hij penningmeester en doet hij het administratief beheer van het kerkhof en de leden administratie van de parochies in groot-Nederweert..
Na de parochiefusie op 1 januari 2014 is hij tot en met 2017 penningmeester geweest van de Parochiefederatie BENO (Budschop-Eind-Nederweert-Ospel). Sinds 2016 is hij ook financieel administrateur van de parochie H. Rochus Budschop.
Vanaf 2009 is hij qualitate qua bestuurslid-penningmeester van de Beurzenstichting Reijnier Stappers.
Naast de activiteiten voor de parochie heeft hij vele verdiensten bij verschillende organisatie om er enkele te noemen. De Zonnebloem afdeling Nederweert waarvan hij 11 jaar bestuurslid (penningmeester) was en vrijwilliger bij en organisator van activiteiten en uitstapjes van de gasten/deelnemers. Ook was hij van diezelfde organisatie stafmedewerker/hoofd vakanties van de Zonnebloem regiovakanties.
Bestuurslid en medeoprichter van TWC Nederweert (Tour- en Wielerclub). Hij is sinds 1995 lid van de technische commissie, wedstrijdleider en penningmeester van de Bridgeclub Nederweert.
Ook buiten Nederweert heeft hij o.a. In Meijel zich ingezet als vrijwilliger. Al met al is hij 47 jaar actief voor de gemeenschap op verschillend gebied.

Toos heeft zicht al 33 jaar belangeloos ingezet voor de gemeenschap o.a. Vanaf 2007 is zij actief voor de R.K. Parochie Sint Lambertus Nederweert en actief voor de Stichting Dekenaal Lourdescomité Weert en Regio, waarvan zij bestuurslid is en in het bijzonder belast met de aanmeldingen van de pelgrims uit Nederweert en omgeving.
Vanaf 2000 is zij als vrijwilligster actief in Zorgcentrum Sint Joseph Nederweert en begeleidt zij individuele cliënten met een zorgvraag. Momenteel doet zij dat nog één middag per week bij één cliënte en is zij ook lid van de pastorale werkgroep. Zij is ook actief betrokken als vrijwilliger bij De Zonnebloem afdeling Nederweert.

Het echtpaar heeft een buitengewone staat van dienst en feliciteren wij hun met de welverdiende Koninklijke onderscheiding die zij op 26 mei 2019 door burgemeester Evers opgespeld hebben gekregen. 

Mien Verheggen-Knapen Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mien Verheggen-Knapen is ongeveer 30 jaar actief als vrijwilligster in Zorgcentrum Sint Joseph Nederweert en ongeveer 10 jaar actief voor de Parochie Sint-Lambertus Hier is zij sinds 2011 actief als koster en acoliet en heeft ze tevens de zorg dat de miskleding bij de diensten er goed verzorgt uitzien.

Zij zorgt tevens met de vrijwilligers dat het koperwerk in de kerk steeds mooi blinkend is.

In het zorgcentrum is ze betrokken bij de geestelijke verzorging van de bewoners. Zij zorgt ervoor dat bewoners actief betrokken worden bij de diensten in de kapel. Ook brengt zij bezoekjes aan bewoners in en buiten het zorgcentrum voor zover zij daar behoefte aan hebben. Daarnaast biedt zij vaak steun in de laatste levensfase van bewoners.

Als bestuurslid van de Stichting Bewoners Sint Joseph is zij als vrijwilligster betrokken bij ontspannende activiteiten voor de bewoners van het centrum. Al met al is het voor haar een verdienste om lid te zijn in de Orde van Oranje Nassau en feliciteren wij haar van harte..

TON  van der SANDE, secretaris van het kerkbestuur LID  IN DE  ORDE VAN ORANJE NASSAU (2011)

Kleinzoon Basje van DeursenAUSELIJKE overhandigde de Koninklijke onderscheiding van zijn opa Ton van der Sande aan burgemeester Evers die vervolgens het lintje bij het nieuwe lid van de orde van Nassau opspelde. Hierbij was niet alleen de familie aanwezig maar ook diverse vertegenwoordigers van de organisatie waarvoor Ton van der Sande als vrijwilliger heeft gewerkt.

Burgemeester Evers reikt de onderscheiding uit aan Ton van der Sande

Het kerkbestuur van de Sint-Lambertusparochie, waar Ton van der Sande lid is, was voltallig aanwezig en deelde mee in de vreugde van dit gebeuren.

Van der Sande zou de onderscheiding al in 2009 hebben ontvangen, maar deze kon toen door ziekenhuis opname niet worden uitgereikt.

Ton was ruim veertig jaar werkzaam in de journalistiek, waarvan 35 jaar bij het Eindhovens Dagblad. Dertig jaar heeft hij zich volledig en met passie ingezet in het verenigingsleven van Nederweert. Zo was hij lid van en voorzitter van het r.k. schoolbestuur, secretaris van het kerkbestuur en lector en zet hij zich nog steeds in voor het vluchtelingenwerk.
Al met al lof voor zijn vele verdiensten. Proficiat.

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR TINY PLASMANS-KNOOPS (2015)

Tiny Plasmans-Knoops (59) was van 2003 tot 2011 bestuurslid van het kerkbestuur van de Parochie St. Lambertus Nederweert. Zij had daarin de portefuille personeelszaken, kinderwoorddienst, Koren, contactpersoon vrijwilligers en was namens de parochie de contactpersoon met de basisscholen. Na haar aftreden als bestuurslid is zij als vrijwilligster actief gebleven voor de parochie.

Tiny Plasmans Koninklijk gedecoreerd

Zij is al ruim 22 jaar belangeloos actief voor de Nederweerter gemeenschap en voor het buurtschap Boeket.
Vanaf 1993 is zij bestuurslid (penningmeester) van Buurtvereniging Boeket Nederweert. Naast haar algemene bestuurstaak is zij in het bijzonder belast met de zorg voor de financiën van de buurtvereniging en organiseert zij samen met de bestuursleden allerlei activiteiten voor de leden.
Gedurende acht jaar (1994-2002) was zij lid van de oudercommissie van de toenmalige Basisschool St. Jozef Nederweert.
Vanaf 2001 is zij ook bijna 14 jaar bestuurslid van de Huiskamer Nederweert.
Voor deze vele verdiensten reikte zaterdagavond (14 november 2015) burgemeester Evers van Nederweert aan haar de versierselen uit behorende bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De uitreiking vond plaats tijdens de viering van het 70-jarig bestaansjubileum van Buurtvereniging Boeket in buurtgebouw Le Winne.

Toos Ramakers-Stultiens Koninklijk gedecoreerd

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR TOOS RAMAKERS-STULTIENS (2015)

Voor de tweede achtereenvolgende week kunnen we een vrijwilliger van onze parochie feliciteren met een koninklijke onderscheiding.Mevrouw Toos Ramakers-Stultiens is nu lid van de Orde van Oranje-Nasau. Zij ontving de onderscheiding bij de viering van het 40-jarig bestaan van De Peelklanken in Ospel, waar zij wel de moeder van de zangvereniging wordt genoemd. Maar zij zingt ook in dameskoor Cantantes in onze kerk. Toos Ramakers is ook actief in Zorgcentrum St. Joseph. Zij is daar lid van de pastorale werkgroep.

Pagina 1 : Bestuurszaken
Pagina 2 : St. Lambertusinsigne verdiensten parochie vrijwilligers
Pagina 3 : Kerkelijke- en Burgerlijke- onderscheiding parochie vrijwilligers
Terug naar pagina Archief Algemeen