Jaarverslagen

OOK HET AFGELOPEN JAAR 2019 EEN FINANCIEEL TEKORT BIJ DE
ST. LAMBERTUSPAROCHIE


Het exploitatieverslag 2019 is door de parochiecommissie op 4 juni 2020 vastgesteld.
Aan de hand van dat verslag blijkt dat het boekjaar 2019 wederom is afgesloten met een nadelig saldo van bijna 22.000 euro. Dit is aanzienlijk meer dan begroot. Dat dit de parochie commissie zorgen baart zal duidelijk zijn.
In het exploitatieverslag 2019 kunt u lezen dat aan kerk/gezinsbijdrage is ontvangen  €. 41.338,00 (2018 €. 45.390,00), Dat bedrag (37%) is bijna geheel nodig  voor onderhoud van de monumentale kerk met bijbehorende begraafplaats (33%). In het cirkeldiagram bij het verlag kunt u de inkomsten en uitgaven in beeld zien.

 Het financieel verslag 2019, waarin u kennis kunt nemen van alle inkomsten en uitgaven van de parochie treft u hieronder aan. U kunt het daar ook downloaden en afdrukken. Ook ligt het verslag achter in kerk om mee te nemen.

Het is inmiddels wel bekend dat de parochie jaarlijks moet zien rond te komen van de vrijwillige bijdrage. Dat is een kerkbijdrage, ook wel gezinsbijdrage genoemd en andere vrijwillige bijdragen. De kerkbijdrage is een jaarlijks bijdrage die door een vaste kern van parochianen wordt overgemaakt. In de meest gevallen hebben deze een machtiging verstrekt voor een automatische overboeking. Dat is momenteel €. 80 of meer per jaar. Omgerekend slechts 1,50 per week. Aan deze vaste groep is in 2019 gevraagd de bijdrage  aan te passen, waarop niet allen hebben gereageerd. Daarom nogmaals het verzoek de bijdrage aan te passen.

Bij een betaling van minimaal 80 euro per jaar zijn rouw- en trouwdiensten gratis. Daarnaast wordt aan parochianen van onze parochie een reductie op de grafrechten bij begraving op het parochieel kerkhof verleend. Deze vaste groep parochianen is de laatste jaren wat aan het afnemen, waardoor het voor het bestuur steeds moeilijker wordt om de touwtjes aan elkaar te knopen.
Aan degenen die tot nu toe geen kerkbijdrage betalen wordt een beroep gedaan om mee te doen voor behoud van de parochie.
Het is goed te weten dat de mooie en historische St.-Lambertuskerk – hét monument van Nederweert – jaarlijks handen vol geld kost aan normaal onderhoud. Zou dit normaal onderhoud niet geschieden dan raakt het monument in verval en dat is iets wat niemand in Nederweert zou willen. Daarom wordt aan de inwoners van de parochie, gelovig of niet gelovig, gevraagd een steentje bij te dragen voor het onderhoud van het monumentale gebouw.
U kunt de  bijdrage overmaken op banknummer NL80RABO 0135 5072 27 van:   Kerk Sint-Lambertus te Nederweert  met vermelding “onderhoud”  of  ” kerkbijdrage”.
Wilt u meer informatie stuur dan uw vraag naar: penningmeester@kerknederweert.nl

2020 financieeloverzicht 2019 2 A4

Download het verslag hier.

INDEX beknopte “Jaarverslagen”

De jaarverslagen  van voor 2009 treft u hier niet aan. Mocht u om de een of ander reden belangstelling voor hebben dan kunt u hiervoor terecht in het parochiecentrum tijdens de spreekuren.

Door op het jaar te klikken kunt u het betreffende verslag lezen

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2009

Bisschoppelijke goedkeuring voor jaarstukken

De jaarstukken tot en met 2018 hebben de Bisschoppelijke goedkeuring verkregen.
U kunt voorzover u wenst de betreffende jaarstukken nog eens rustig doorlezen om op het betreffende jaar te klikken.

De parochiecommissie respectievelijk het kerkbestuur legt ieder jaar de door het bestuur goedgekeurde jaarstukken ter goedkeuring voor aan de Bisschop.
In alle gevallen heeft de Bisschop lof over de stukken. In de goedkeuringsbrief staat vermeld dat uit de stukken blijkt duidelijk, de jaarstukken met zorg en deskundig zijn samengesteld. Voor de werkzaamheden die u hiertoe heeft verricht, zijn wij u dan ook zeer erkentelijk. 

Eerder kregen de parochianen deze stukken huis aan huis bezorgd. In verband met de kosten daarvan heeft de bezorging niet meer plaats, maar liggen deze  achter in de kerk om mee te nemen en thuis eens rustig door te lezen. Ook kunt u deze van de website downloaden. Ook kunt u deze tijdens kantooruren in het parochiecentrum verkrijgen.