Missie

MISSIECOMITÉ BENO  parochies
Budschop – Nederweert Eind – Nederweert – Ospel

Doelstelling
Het missiecomité (MC) stelt zich ten doel geld in te zamelen voor missie ontwikkelingsprojecten die worden opgezet door priesters, broeders of zusters die geboren zijn in een van de parochies van de gemeente Nederweert of indien daardoor geen ontwikkelingsproject wordt voorgesteld, geboren in het dekenaat Weert.
Bankrekening van MC is NL72 RABO 0135 5095 05. Voor de missie bestemde gelden kunnen op die rekening worden gestort.
De jaarlijkse vastenactie wordt geheel besteed aan voormeld doel.

Bestuur 

De samenstelling van het bestuur is met ingang van 2015 als volgt:

FunctieNaamParochie
ModeratorPastoor R. SchuffelersNamens BENO
VoorzitterLies RoostSt. Lambertus Nederweert
SecretarisMia GubbelsSt. Rochus Budschop
PenningmeesterJo HermansO.l. Vrouw Ospel
bestuurslidWiel van EijkSt. Gerardus Eind
bestuurslidSjef StienenSt. Gerardus Eind
   

Het bestuur van het parochieel missiecomité dat in 1998 aantrad stelde zich tot doel een betere samenwerking voor het missiewerk met de parochies in groot-Nederweert en de vastenactie te bestemmen voor een doel, zoals onder de doelstelling vermeld is.

In 2014 is het parochieel missiecomité opgeheven en is daar voor, ingaande 2015, in de plaats gekomen het “Missiecomité Groot-Nederweert”. Het betreft de parochies van de Parochie federatie BENO (Budschop – Eind – Nederweert – Ospel).

Acties
Sinds 2012 is de vastenactie ondergebracht in de “Collecte bundel Nederweert” voor 2013 en volgende jaren:

Artikel in weekblad voor Nederweert van 4 december 2014

KENT U ZE NOG ? onze missionarissen
Hieronder vindt u een voorlopige lijst van Zusters, Broeders en Paters die volgens onze gegevens missionaris zijn of zijn geweest. Ontbreekt daar volgens u als lezer iemand in, wilt u ons daarvan dan op de hoogte stellen? En heeft u misschien informatie over die missionaris voor wiens naam een sterretje staat; wij hebben van die betreffende persoon niet voldoende gegevens voor ons boek. Ook voor alle andere gegevens of suggesties betreffende de genoemde personen zijn wij u dankbaar. U kunt voor alle informatie contact opnemen met Mia Gubbels (secretaris) .

Missionarissen van het Nederweerterland
o Praktiserend in buitenland.
* Praktiserend in Nederland.
~ Postactief c.q. rustend.
+ Zijn overleden.

o Pater Piet Cuijpers
+ Broeder Thieu Cuypers
~ Broeder Eddie van Daal
+ Pater Wiel van Deursen
o Zuster Anima van Eijk
+ Pater Gerard Greefkens
+ Zuster Martini Greijmans
+ Pater Frans Gubbels
+ Broeder Harry Hermans
+ Broeder Baer Jonkers
+ Broeder Frans Jonkers
+ Broeder Frans Knapen
+ Pater J.H. Knapen
+ Pater Thieu Knapen
+ Pater Tïnus Konings
+ Monseigneur Jac. Kreyelmans
o Pater Jac Kuepers
+ Pater Mathieu Kuepers
+ Broeder Jan M. Unsen
+ Pater Fons Mertens
+ Pater Frans Mertens
+ Pater Jo Peters
+ Zuster Agnes Poell
+ Pater Thieu Reemers
+ Pater Pierre Sijbers
+ Pater Hans Smeets
+ Broeder Pierre Truijen
+ Pater Sjeng Verdonschot
* Zuster Bernarda Verheggen
+ Pater Hein Vroemen
o Pater Jan Verboogen
Pater Piet Cuijpers geboren te Ospel. Salvatoriaan. Zijn missioneringswerk betreft diverse ontwikkelingsgebieden.
Zuster Maria Anima de Christi (Arian van Eijk, geboren te Nederweert). Haar missioneringswerk betreft diverse ontwikkelingsgebieden.
Pater Jac Kuepers geboren Nederweert. SVD. Werkzaam in Taiwan.
Nederweerter pater Jan Verbogen naar missie in Suriname.

Het Dekenaal Weerter Missie Thuisfront is blij na een lange tijd weer een nieuwe missionarissen te kunnen begroeten. De in Nederweert geboren Salvatoriaan pater Jan Verbogen wordt pastoor van een parochie in Suriname. Hij neemt de parochie over van een confrater die wegens leeftijd en gezondheid afscheid moet nemen.
Pater Jan Verbogen maakt deze stap op 65-jarige leeftijd. Hij gaat deze missionaire taak uitvoeren samen met een Indiase neomist. De Salvatorianen geven op deze wijze een nieuwe invulling aan hun missie in Suriname met een jongere oudere medebroeder uit de Belgische provincie en met een jonge neomist uit een jonge gemeenschap. Op 27 mei ontvangen beide missionarissen het traditionele missiekruis.


In het midden van de vorige eeuw waren er jaarlijks een aantal meisjes en jongens uit Nederweert die Zuster, Broeder of Priester wilden worden. Velen van hen gingen het toen ongelofelijke avontuur aan om in den vreemde hun en andermans heil te zoeken. Hier in Nederweert werden ze altijd als helden ontvangen, maar zelf voelden ze zich vaak niet zo dapper en gelukkig. Ze hadden hun leven over voor God en de mensen ter plekke. Dat was moedig, hoe ze zichzelf ook soms voelden.

Het Dekenaal Weerter Missiethuisfront bestaat ruim een halve eeuw. Bij die gelegenheid is eer een boek uitgeven over die helden van toen. En ze zijn er nog steeds, die moedige strijders voor het goede. In dat boek willen we van alle Weertlandse missionanrissen, dus van alle Zusters, Broeders en Paters die enig moment in de Missie werkzaam zijn geweest, de naam, geboortedatum, wijding of intreding, het missiegebied en een korte levensbeschrijving vermelden. Maar dan moet de lijst natuurlijk wel compleet zijn.

Al enkele jaren verzamelen we gegevens van en over Nederweerter missionarissen. Maar het is zeer waarschijnlijk, dat we niet alle namen hebben kunnen achterhalen. Misschien omdat we niet genoeg of omdat we verkeerd gezocht hebben. Het zou heel jammer zijn, als mensen ten onrechte niet vermeld worden, zoals het ook onnodig en slordig is vrouwen of mannen te noemen, die nooit in de Missie werkzaam zijn geweest.

Nog tien missionarissen uit het Weerterland zijn actief in missiegebieden. Twee van hen, pater Piet Cuypers uit Ospel en zuster Maria de Anima Christi (Arian) van Eijk uit Nederweert, zijn voornamelijk organisatorisch bezig. Beiden wonen in Rome of hebben er gewoond, maar reizen de halve wereld af om hun congregatiegenoten te bezoeken.

Dekenaat Weert telt dertig missionarissen

Het dekenaat Weert, waartoe Nederweert behoort, heeft dertig missionarissen. Van hen zijn er tien daadwerkelijk werkzaam voor de missie. De oudste is pater Zef Kuppers, een Witte Pater, die werkt in Kita in Mali. De jongste is zuster Maria de Anima Christi (Arian) van Eijk uit Nederweert. Zij is algemeen overste van de Dienaressen van Onze Lieve Vrouw van Barmhartigheid.
Vier missionarissen werken na hun terugkeer uit de missie in parochies.
Postactief ofwel rustend of emeritus zij zestien missionarissen. Een van hen woont nu in Weert: de Franciscaner broeder Eddie van Daal.
Deze gegevens staan in het onlangs verschenen jaarboek 2010 van het Dekenaal Missie Thuisfront. Voor in het jaarboek heeft deken Franken van Weert geschreven. Er staat een jaarverslag over 2009 in. Er is een levensbeschrijving van de Weerter missionaris Harrie Tullemans en een verslag van het gouden priesterfeest van pater Hans Smeets. Pater Piet Cuijpers, geboren in Ospel, schrijft als Peelbewoner op pad. In het jaarboek staan in memoriams van broeder Oventius van Dooren, de heer H. Kruitwagen en pater Sjeng Verdonschot.

Bedankbrief van zuster Anima Christi van Eijk

In het jaarboek 2012 van het Dekenaal Missie Thuisfront is een dankbrief van zuster Maria Anima Christi van Eijk afgedrukt. Zij bedankt voor de ’genereuze’ donatie van 10.000 euro in het kader van de Vastenactie. Het geld is besteed aan de bouw van nieuwe leslokalen voor de school Isabel, la Catolica.
De bouw is intussen voltooid. De nieuwe lokalen zijn vooral bedoeld voor leerlingen met leerproblemen, die deels een eigen programma voeren en dus eigen ruimtes nodig hebben.
Zuster Anima schrijft in haar bedankbrief dat het ’voor ons als religieuze congregatie van groot belang is juist aan de zwaksten onder de kinderen, aan hen die moeilijk meekomen, veel aandacht te geven en te zorgen dat juist ook zij hun talenten kunnen ontwikkelen en kunnen opgroeien in de wetenschap dat ze hun plaats in de maatschappij hebben’.
Het jaarboek 2012 van het Weerter Missiefront kost vijf euro en is tijdens de spreekuren op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen verkrijgbaar in het Parochiecentrum.

Niet roze maar blauw
De school Isabel, la Catolica in de Argentijnse plaat San Rafael is door vrijwilligers uit het dekenaat Weert, in het blauw geschilderd. Dat is de kleur van het habijt van de zusters, over wie zuster Anima Christi van Eijk de leiding heeft. De mannen hadden zich niet gerealiseerd dat ook bij de ver van ons huis wonende meisjes en vrouwen de kleur roze net zo favoriet is als bij ons. Het schilderwerk moest dus in het roze gebeuren en dat beviel hen allerminst. De school is blauw gebleven en heeft nu zelfs als naambord ‘blue house’, als eerbetoon aan de blauwe zusters.

Nieuw beleidsplan Missie Thuisfront

De stichting Dekenaal Missie Thuisfront heeft voor de (nabije) toekomst een nieuw beleidsplan opgezet. Doorgaan op dezelfde voet door missionarissen uit het Weerter land te ondersteunen is over enige tijd niet meer nodig, omdat er geen missionarissen uit deze regio zijn. Nu zijn er nog missionarissen uit Weert en omgeving werkzaam.
Volgens het nieuwe plan wordt op enig moment gekozen voor een land in een werelddeel dat in een tijdzone ligt dat niet meer afwijkt dan drie uur met de onze. In het betreffende land moet de Engelse taal redelijk beheerst worden. De reden van deze criteria is dat het Missie Thuisfront gaat proberen parochies en scholen in het dekenaat Weert te interesseren voor het werk en de noden in dat land. Zo zouden kinderen uit het derde-wereldgebied via de moderne communicatiemiddelen contacten kunnen opbouwen met de kinderen op de scholen hier.
Over het nieuwe beleid in ontwikkeling van het Weerter Missie Thuisfront schrijft voorzitter Henk Füchs in het jaarboek 2012. “Van elkaar leren en elkaar ondersteunen bij vragen of problemen is dan het doel.” Op termijn gaat het Missie Thuisfront ervan uit dat instellingen als ziekenhuis en bedrijven in contact gebracht kunnen worden met partijen in het uitgekozen derde-wereldgebied.

Jaarboek Weerter Missie Thuisfront weer te koop

Negen missionarissen uit het Weerterland zijn actief in het buitenland. De oudste is pater Nicolau Noordermeer, geboren in 1927 en werkzaam in Pompèu in Brazilië. De jongste is (de blauwe) zuster Maria de Anima in Nederweert ook bekend onder haar wereldse naam Arian van Eijk. Zij is algemeen overste van haar congregatie met als standplaats Rome. Zij heeft eerder gewerkt in Argentinië.

Vier missionarissen zijn praktiserend in ons land. Veertien missionarissen zij in ons land portatief oftewel rustend. Onder hen broeder Venantius (Harry) Hermans, die na de sluiting van het klooster van de paters van de Heilige Geest in Weert is blijven wonen in Weert. Hij is afkomstig uit Nederweert, waar familieleden van hem wonen. Hij werkte in Cameroen en Ghana.

Deze gegevens staan in het pas verschenen jaarboek 2012 van het dekenaal Weerter Missie Thuisfront.