Start Fed. 2014

PAROCHIEFEDERATIE Budschop-Eind-Nederweert-Ospel

Ondertekening convenant 2014

Ondertekening Convenant 2000 zie aan slot van deze pagina

PAROCHIEFEDERATIE GROOT-NEDERWEERT VAN START

Het was op woensdag 27 november 2013 een feestelijk gebeuren in de St. Gerarduskerk en vervolgens in de Reigershorst te Nederweert-Eind .

Het begon met een plechtige Eucharistieviering, die opgedragen en waar gebeden werd voor een voorspoedige vruchtbare samenwerking van de vier parochies Budschop, Nederweert-Eind, Nederweert en Ospel.
De viering werd druk bezocht met begeleiding van de vijf aanwezige koren was het een plechtig gebeuren.

In zijn preek gaf Deken Franken duidelijk te verstaan dat de samenwerking niet alleen een streven is om de kerken open te houden maar vooral ook om de kerk levendig te houden. Voor beiden zullen de op te richten parochieraden die in 2014 in ieder parochie van start gaat, onder leiding van het overkoepelend Federatiebestuur, moeten gaan werken.

Aan de hand van de fotogalerij krijgt u een indruk van deze dienst te zien.

Na afloop van de viering gingen allen naar het gemeenschapshuis Reigershorst, waar de zaal volledig werd gevuld met belangs tellende parochianen van de vier parochies.

V.d.Lee opent de bijeenkomst

De dagvoorzitter A van der Lee, die anderhalf jaar het proces tot samenwerking met succes heeft weten te begeleiden, deed de opening sprak lovende woorden aan het adres van alle kerkbesturen die allen constructief hebben meegwerkt om de Federatie tot stand te brengen.

Pastoor Schuffelers heet allen welkom

Daarna gaf pastoor Schuffelers als voorzitter van de Federatie een inleiding en wees op de noodzakelijke samenwerking van de vier parochies.

Mgr. Snackers, vicaris van het bisdom, onderstreepte het reeds naar voren gebrachte waar, zoals hij opmerkte

Mgr. Snackers geeft een toelichting en dankt allen

niet veel aan toevoegen te voegen is, en hield zijn toespraak kort.

De kerkbesturen van de parochies in Budschop, Eind, Nederweert en Ospel, hebben unaniem besloten om samen een Parochie-Federatie te vormen. Door die samenwerking zal men sterker zijn voor de toekomst, waarbij het streven is alle kerken open en levendig te houden. De vier parochies blijven zelfstandig met behoud van hun identiteit. Officieel treed het Federatiebestuur per 1 januari 2014 in functie met een beëdiging op 8 januari 2014.

Elke parochie krijgt een Parochieraad die in hun werkgebied (parochie) het uitvoerend orgaan is van de Federatie. Elke parochieraad vaardigt twee bestuursleden af naar het federatiebestuur, waarin automatisch zitting hebben de twee pastoors (A. Koumans en R. Schuffelers).               

ONDERTEKENING CONVENANT 2014

Hierna volgde de ondertekening van het convenant door de vier kerkbesturen die in volgorde op foto van links naar rechts werden vertegenwoordigd door:

Pastoor Koumans en mvr. R. Veugen parochie O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Ospel.
Dan volgt pastoor Schuffelers als voorzitter van de hierna volgende drie parochies:
St. Rochus waar mvr. M. Gubbels was verhinderd en vooraf had getekend.
H. Gerardus Majella Nederweert-Eind met pastoor Schuffelers en H. Verheijen .
H. Lambertus Nederweert pastoor Schufflers en M. Tinnemans.

Ondertekening door de vier parochies

Getekend convenant

Het getekende convenant.

Het Nieuwe Federatiebestuur is als volgt samengesteld :  met aan linkerzijde geflankeerd door pastoor/voorzitter R. Schuffelers en aan rechterzijde door pastoor A. Koumans vervolgens van L  naar R . : M. Tinnemans ( A. v.d. Sande niet op foto), J. Kuepers, P. Slegers, mvr. Fr. Verheijen, J.v. Buul, H. Hermans en Th. Hendrix.

samenstelling bestuur federatie 2014

Hieronder een fotogalerij van de bijeenkomst in Reigershorst.

Foto’s Jell Vissers

==============================================================================

ONDERTEKENING CONVENANT 2000

De parochies St. Gerardus-Majella Nederweert-Eind, St. Lambertus Nederweert, St. Rochus Budschop en O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen Ospel.    hebben na onderling overleg besloten een clusterparochie te vormen.
Het convenant is op 7 juni 2000 door alle vier parochies ondertekening.Een overzicht van de ondertekening.
Hieronder pastoor Koumans van de parochie O.L. Vrouw Onbevlekte Ontvangenis Ospel (links op foto.

Ondertekening convenant 2010

Ondertekening convenant 2010

 

Ondertekening convenant 2010

Foto midden St. Gerardus Majella, rector Teuwen+ (tweede van rechts foto midden) parochie St. Gerardus Majella Nederweert-Eind en Pastoor E. Mutsaerts St. Lambertusparochie en administrator van de parochies St. Rochus en Nederweert-Eind.

Op woensdag 7 juni 2000 hebben de vier Nederweertse parochies van het dekenaat Weert een convenant gesloten. Dat is een overeenkomst waarin de parochies de wens uitspreken intensief met elkaar samen te werken. De vier parochies van Eind, Ospel, Budschop en Nederweert-dorp vormen samen een cluster, hetgeen wil zeggen dat zowel hun priesters, hun besturen als hun vrijwilligersgroepen hun afspraken op elkaar afstemmen. Het een en ander is nodig omdat er in de nabije toekomst zeker geen 4 priesters meer beschikbaar zullen zijn voor deze parochies. Zoals bekend werkt de parochie van Leveroy samen met parochies van het dekenaat Thorn-Heythuysen. De verantwoordelijke priesters en secretarissen van de betrokken kerkbesturen hebben het convenant getekend, waarop het opgestuurd is naar de bisschop en de deken.

Het bestuur van de St. Lambertusparochie was bij de ondertekening van het convenant in 2000 als volgt samengesteld:
Ed Mutsaerts, pastoor-voorzitter; Jos van de Wouw, secretaris; Jell Vissers, penningmeester (dagelijks bestuur);
Jan Bouwman; Tjeu Hekers; José van IJzendoorn-Bongers; Marie-José van Lierop-Ploem en Lies Roost-Knapen (bestuursleden)