Restauratie-onderhoud

HULP BISSCHOP  DE JONG   HEROPENT  ST. LAMBERTUSKKERK     (pagina 6  Heropening kerk 2002)

’En nu de mensen binnenlokken’

Bisschop de Jong

In de echo van het paasfeest – op Beloken Pasen – heeft hulpbisschop mgr. Everard de Jong in de Sint-Lambertuskerk zijn grote bewondering uitgesproken voor de kundig uitgevoerde restauratie en het prachtige schilderwerk. ”Het is geweldig zo’n kerkgebouw te hebben”, aldus mgr. De Jong in zijn preek tijdens de pontificale hoogmis in de bijna geheel gevulde Lambertuskerk (550 aanwezigen). Hij uitte ook zijn bewondering voor de inzet, waarmee het werk is verricht. ”En nu moeten de mensen de kerk worden binnengelokt.” 

Mgr. De Jong zei dat de parochie door de restauratie een  geweldige energie los heeft kunnen krijgen. Blijkbaar is het voor de gemeenschap heel belangrijk een kerkgebouw te hebben. Eigenlijk heel vreemd, aldus de bisschop, want een gebouw is van stenen, eigenlijk dood, Maar het gaat natuurlijk om de gelovigen zelf. ”Het is zeer interessant om te zien hoeveel fte’s, hoeveel menskracht, en hoeveel financiële middelen kunnen worden vrijgemaakt voor het herstel van het huis van God in uw midden. Het doet ons blijkbaar wat, als het huis van God op instorten staat of als de gewelven dreigen naar beneden te komen. Niet alleen uw veiligheid was in gevaar, ook uw geestelijke veiligheid, want een Godshuis vormt als het ware de spil van het parochiële leven,  maar ook van een gemeenschappelijk beleefd geloof. Nu is het zover dat we ons geloof dat hier in deze geweldige restauratie tot uitdrukking is gekomen, aan anderen moet worden doorgegeven. Een parochiegemeenschap kan wel een mooi huis hebben, maar als het huis leeg is, hebben we er niet zoveel aan.”
De bisschop zei dat er verschillende manieren zijn om het geloof door te geven. Dat kan door een open kerkendag, zoals er ter gelegenheid van de heropening ook zondagmiddag een was.
We kunnen ook laten zien dat het geloof ons iets kost. Niet alleen financieel gezien en door inzet van tijd. ”We kunnen laten zien dat in deze kerk een gemeenschap van mensen komt die van elkaar houden. En waar mensen van elkaar houden, is God aanwezig.”

Prominente plaats

Burgemeester Suttorp

Burgemeester H. Suttorp zei aan het einde van de mis dat de kerk van oudsher een belangrijke centrale plek binnen onze gemeenschap inneemt. Het betreft in het bijzonder de sociaal-culturele betekenis van de kerk als bindend element in de gemeenschap. Maar ook als gebouw neemt de kerk  een prominente plaats in het hart van de gemeente in.
”Een historisch monument, door onze voorouders opgericht en al generaties lang in stand gehouden en doorgegeven”, aldus burgemeester Suttorp. ”Maar daarmee  is ook tegelijkertijd  de verantwoordelijkheid doorgegeven, de plicht om het  in goede staat te houden en op verantwoorde wijze voor toekomstige generaties beschikbaar te hebben en te houden. Het gaat om het doorgeven van het religieus en cultureel erfgoed, maar ook om een belangrijk stuk van onze eigen identiteit,  van onze eigen gemeenschap.
Gelet op die historische,  culturele en monumentale betekenis reikt de morele verantwoordelijkheid daarvoor verder dan de geloofsgemeenschap.
Het raakt ook de gemeenschap in haar totaliteit. Terecht dat ook anderen, waaronder het gemeentebestuur, op die medeverantwoordelijkheid zijn aangesproken en zich ook hebben laten aanspreken.”
Burgemeester Suttorp sprak over een geweldig resultaat. Hij zou het prachtig vinden, als door het wat vaker openstellen van de kerk die pracht met anderen gedeeld kon worden.  “Het zou mooi zijn als anderen de warmte, de sfeer, de rust, geborgenheid,  die dit kerkgebouw uitstraalt, kunnen delen.”

Cheque

Pastoor Mutsaerts toont cheq

Na de mis gaf Frans Duits namens het actiecomité in zaal centraal een overzicht van de financiën. Hij overhandigde pastoor Mutsaerts een cheque van 165.984,06 euro. Er is nog een tekort van ongeveer 16.000 euro. Daarom blijft het actiecomité nog enige tijd actief. Frans Duits kondigde al vast twee nieuwe acties aan: een actie van de LOZO afdeling Nederweert die doorloopt tot moederdag en een concert van Bel Canto later in het jaar Sympathie voor ons kerkgebouw.  Regelmatig mogen wij van parochianen, bekend of anoniem, giften ontvangen voor onze kerk. Alle gevers en geefsters: hartelijk dank voor uw bijdragen in euro’s, vreemde valuta of oud-Nederlands geld dat nog steeds zijn waarde behoudt.
Het blijkt telkens weer dat mensen de kerk een warm hart toedragen. Ook de vele reacties zijn voor de pastoor, het kerkbestuur en het actiecomité een stimulans om zich te blijven inzetten voor ons monumentaal Godshuis.

Feestelijke stemming in de parochiekerk

Deze reactie mochten wij van velen vernemen: wat is de kerk mooi geworden! Wij zijn blij met het mooie resultaat, de vrucht van noeste arbeid van bedrijven, en van onze vrijwilligers. We hebben de werkzaamheden in de kerk kunnen realiseren dankzij een actief kerkbestuur, dankzij het actiecomité en vele anderen die bij de werkzaamheden zijn betrokken. Ook uw bijdragen via giften gaven de parochie de kans de kerk echt in orde te krijgen.

Dankwoord

Het was feestelijk om in onze vernieuwde en stralende kerk het hoogfeest van Pasen te mogen vieren. U allen hebt mogelijk gemaakt dat de kerk tijdig gereed kwam, dat de financiële middelen grotendeels bijeenkwamen. Talloze vrijwilligers hebben zorg gedragen voor een goed verloop van alle werkzaamheden. Ook allen die rondom de liturgische diensten waren betrokken: hartelijk dank voor uw deelname en zorgzaamheid om dit feest zo te kunnen vieren.

Mogen wij elkaar wekelijks ontmoeten in onze Sint-Lambertuskerk, maar vooral de verrezen Christus die ons graag ontvangt en ons telkens rijker heenzendt dan wij kwamen. Om met deken Van der Valk te spreken: de kerk en haar liturgische vieringen – goed voor u, ja heilzaam naar zielen lichaam. Welkom!

Foto galerie van de heropening op zondag 7 april 2002 na de restauratie van 2001/2002.

Inhoud pagina’s

  1.  Onderhoud en Restauratie
  2. Restauratie toren 1982
  3. Publicatie 2000-2015
  4. Schilderwerken intern 2001
  5. Toestand voor restauratie 1997
  6. Heropening kerk 2002
  7. Onderhoud (BRIM) 2005-2014
  8. Diverse onderhoudswerken