Restauratie-onderhoud

VERSCHENEN PUBLICATIE TIJDENS RESTAURATIE 2000  –   2002  -2015 (pagina 3Publicatie 2000-2015)

 INHOUD  van deze pagina
Het steentje van de jeugd
Jong Nederland
Derde orde
Kunstmarkt
Feestelijke heropening
Restauratiefonds
OLS Boshoven
“Groene” gift
Preekstoel verplaatst
Stand thermometer
Extra bijdrage van gemeente
LOZO afdeling Nederweert
Wolken drijven over
Publicaties kerkdak

DE JEUGD DROEG EEN STEENTJE BIJ

Communicanten Klimop steunen restauratie.
Onlangs kreeg pastoor E. Mutsaerts uit handen van de communicanten van basisschool Klimop een cheque van 300 gulden aangeboden. Eigenlijk kreeg de pastoor twee cheques: de echte waarvoor de bank 300 gulden op de rekening van het restauratiefonds bijschrijft en een grote, zelfgemaakte cheque met de tekst Klimop fl. 300 door de communicanten voor het huis van God. Al met al een prachtige bijdrage van kinderen die zich op hun Eerste H. Communie voorbereiden en zich willen inzetten voor het behoud van onze monumentale kerk. Heel hartelijk dank jongens en meisjes voor deze mooie ondersteuning. Wellicht zal deze actie tot navolging leiden!  

Ook de St-Lambertusschool droeg een steentje bij

Jurriën overhandigd een bijdrage van groep 6

Meester Henk (Verheijen) van groep 6 van de St.-Lambertus-school  organiseerde een excursie naar de kerk. De groep was zo onder de indruk van het restauratiewerk en de kosten hiervan, dat zij onderling afspraken wat van hun spaarcentjes af te dragen aan de kerk. Op de foto rechts overhandigt Jurriën (Vissers) aan pastoor Mutsaerts de ingezamelde spaarcentjes van de groep.
Pastoor Musaerts had veel waardering voor deze actie.

Jong Nederland: goed initiatief

Jong Nederland Budschop overhandigd een bijdrage tijdens de kerstmark

Jeugdvereniging Jong Nederland Budschop hield op zaterdag 27 oktober een actie ten bate van de kas. De
leden hebben lege (statiegeld)flessen opgehaald en ingelevd om financieel meer armslag te krijgen. Een gedeelte van de opbrengst besteden zij aan de restauratie van onze kerk. Een goed initiatief vanuit de jeugdbeweging om de kerk van Nederweert te ondersteunen. Wij zijn Jong Nederland erkentelijk voor de positieve houding ten aanzien van hét monument van Nederweert.
Jong Nederland Budschop overhandigde tijdens de kunstmarkt aan pastoor Mutsaerts een cheque van   f. 425,–. Een daad die door deken van der Valk werd verdubbeld.

Dank Derde Orde

De parochie is de Derde Orde van Sint-Franciscus veel dank verschuldigd voor de prachtige gift van fl. 1000 ten bate van de restauratie van de kerk. Heel fijn dat deze religieuze gebedsgroep op deze wijze met onze geloofsgemeenschap is verbonden. Dank voor uw solidariteit in gebed en in gaven.            
Dankbare pastoor
Pastoor Mutsaerts is deze week op retraite. Aanvankelijk zou hij al afgelopen zondag zijn vertrokken, maar vanwege de kunst- en hobbymarkt is hij toch maar maandagmorgen vroeg vertrokken. Een terugblik liet hij daarom (graag!) over aan een van de andere kerkbestuursleden. Kort na de sluiting van de kunstmarkt zei hij: ”Het was een parochiedag om met dankbaarheid op terug te zien, gezien ook de velen die interesse toonden en middels aankopen de kerk hebben ondersteund. Dank aan allen die hun kunstwerken lieten zien, dank ook aan de bijdragen die wij mochten ontvangen”.

Deken van der Valk als veilingmeester

Deken van der Valk en pastoor Mutsaerts hier als ervaren veilingmeesters tijdens de kunstveiling.

Over de opbrengst voor het restauratiefonds was de pastoor zeer tevreden. Tussen de elf- en twaalfduizend gulden was een bedrag waarvan hij alleen maar had kunnen dromen.

Dank u wel

Het probleem met het bedanken van mensen die aan het slagen van de kunst- en hobbymarkt markt hebben meegewerkt, is dat gemakkelijk iemand wordt overgeslagen. We doen een poging. De exposanten worden hartelijk bedankt voor hun medewerking. Voor de tijd en moeite die zij over hadden om de kunstobjecten die zij gemaakt hebben, aan iedereen te laten zien. Voor de kunstvoorwerpen die zij hebben afgestaan voor de veiling en de verloting of voor een bepaald percentage van de prijs, waarvoor zij iets verkocht hebben. Bedankt ook de mensen die iets van hun verzameling toonden, zonder dat zij daarvan iets wilden verkopen. Dank ook aan de mensen die belangeloos aan de kunstmarkt hebben meegewerkt zoals de verkopers van de toegangskaartjes, de kaarsen, de eurocalculators (er zijn er nog!). Ook de veilingmeester en de zaalhouder
hartelijk bedankt.

Pastoor Mutsaerts ook als veilingmeester van kunstvoorwerpen

Ook dank aan de medewerksters in de Sint-Lambertusschool bij de kinderkunst en de verkoop van koffie en (warme) wafels. Er waren er bij die geen vergoeding wilden hebben voor de ingrediënten van de wafels.
 ”Het is voor de kerk”, was hun motto. Hetzelfde geldt voor de makers van de bloemstukjes, die als ze het hadden kunnen voorzien er nog meer gemaakt zouden hebben, zo snel waren ze uitverkocht. Ook de dames die toezicht hielden bij de kinderkunst. En de kinderen die iets voor de kerk gemaakt hebben. Allemaal bedankt

Dank ook aan de leiding van de school, die de hal en een klaslokaal  beschikbaar stelden. Dank ook aan de surveillanten in de kerk, de makers van de foto’s en van de dia’s. Laten we zeker niet vergeten de bezoekers van de kunst-en hobbymarkt, van de kinderkunstexpositie en van de kerk.
Zonder hen was alle moeite voor niets geweest. De redactie van het Weekblad van Nederweert was zo bereidwillig uitgebreid aandacht te besteden aan de kunstmarkt. Die medewerking heeft zeker bijgedragen aan extra veel bezoekers. De leden van het actiecomité, of ze nu ook nog lid zijn van het kerkbestuur of niet, kunnen evenals de pastoor tevreden terugkijken. Ook zij bedankt. U ziet, een hele serie medewerkers,vrijwilligers allemaal. We hebben geen namen genoemd. Dat sluit het gevaar van er een of meer vergeten uit. Allemaal hartstikke bedankt. 

ALS DE PASTOORS niet meer vragen en de BOEREN niet meer klagen dan is het einde der tijden nabij. Een gezegde, al dan niet waar, maar uw pastoor blijft voorzichtig vragen om de kerk te blijven steunen nu en voor de toekomst.

Welkom in parochiekerk van Sint-Lambertus

Na een maandenlange sluiting is vanaf het weekeinde 16/17 maart 2002 de kerk weer geopend voor de liturgische vieringen. Er is hard gewerkt door vele mensen om de kerk in orde te krijgen en in een gerestaureerd Godshuis de diensten te kunnen vieren. Hulde en dank aan allen die deze opening hebben mogelijk gemaakt. Wij zijn erg blij met het vernieuwde en herstelde kerkgebouw waar eeuwenland gelovigen God eer hebben gebracht en Zijn bijstand en hulp hebben ingeroepen. Het is goed om te weten dat de tijden van de HH. Missen ongewijzigd zijn, behalve op de woensdag. Dan is er geen ochtendmis, maar alleen een avondmis in de kapel van Zorgcentrum St.-Joseph om half zeven.

Feestelijke heropening  parochiekerk

Onze parochie mag terugzien op een feestelijke heropening van de Sint-Lambertuskerk. Een plechtige hoogmis met een inspirerende hulpbisschop E. de Jong was het begin van een intense parochiedag. Bisschop De Jong gaf het vuur van het evangelie door en nodigde ons uit tot intense geloofsbeleving en getuigenis van de christelijke waarden. Aansluitend was er een gezellig samenzijn in zaal Centraal, waarvan velen gebruik hebben gemaakt om de hulpbisschop te ontmoeten en de ervaringen van het restauratiejaar uit te wisselen. In de middaguren was er volop belangstelling om alles in de kerk van dichtbij te bekijken en de resultaten van de restauratiewerkzaamheden te bewonderen. Een boeiende diaserie gaf duidelijk weer hoe hard er gewerkt is om alles in orde te brengen en een mooiere kerk te krijgen. Kortom, een geslaagde parochiedag waarvan velen van binnen en ook van buiten Nederweert mochten genieten. Dank dat u er met velen was! 

                                                                                                 Pastoor en kerkbestuur

 Restauratiefonds

De moederdagactie van de LOZO voor de restauratie van de kerk heeft het mooie bedrag van 1.757,50 euro opgebracht. Met een gift van een parochiaan meegerekend zitten we nu 4.088,89 euro af van het streefbedrag van 181.512 euro (ofwel 400.000 gulden ofwel vier ton in oud geld). We hebben ruim twee maanden te gaan om het ontbrekende bedrag bij elkaar te brengen. Zal het lukken vóór midden december, wanneer het kerstconcert ten bate van het restauratiefonds plaats vindt?

OLS-Boshoven

Afgelopen week was in Boshoven de slotbijeenkomst van het Oud-Limburgs Schuttersfeest, dat in 2001 in Boshoven werd gehouden. Onze parochie werd verrast met een gift van 580 euro voor de restauratie van onze kerk. Wij zijn de organisatie van het OLS en het bestuur van schutterij Sint-Oda dankbaar voor de mooie gift.
De gift van het OLS en de anonieme ’groene’ gift brengen de stand van het restauratiefonds op 175.415,74 euro. Wij zijn niet ver meer verwijderd van ons streefbedrag van 181.512 euro ofwel 400.000 gulden (vier ton). We hebben nog 6.096,74 euro te gaan, in guldens: fl. 13.435,45. Blijft u ons ondersteunen om aan het eind van dit kalenderjaar tot een positieve afsluiting te komen. Hartelijk dank bij voorbaat!

’Groene’ gift

Nog een aangename verrassing voor het restauratiefonds van onze kerkwaren vijf briefjes van duizend gulden, die de pastoor ’s avonds bij thuiskomst in de pastorie uit de brievenbus haalde. Een anonieme gift, waarvan we langs deze weg laten weten dat de gift goed is aangekomen. Het zijn nog groene briefjes van duizend gulden, maar die kunnen we zonder kosten inwisselen. Hartelijk dank anonieme gever. Overigens weten we ook wel raad met kleinere coupures van oude guldens en ook met munten tot en met de stuiver. U weet: alle kleine beetjes helpen. Achter in de kerk staat een offerblok voor de restauratie, die dan wel voltooid is maar nog niet helemaal betaald.

Ook de TV bracht het restauratie werk onder de aandacht

Meerdere keren is door Weert TV aandacht besteed aan de restauratie. U kreeg een goede indruk van de werkzaamheden van de vervanging van de gewelven, verricht op zeer deskundige wijze door aannemer Van Heur.
L1 bracht ook onze kerk in het nieuws en waren wij ook te beluisteren in een radioprogramma, waar pastoor Mutsaerts, Cor Steyn en Jell Vissers en uiteenzetting gaven van de plannen, stand van zaken en kosten.
Ook het dagblad De Limburger heeft de restauratie onder de aandacht gebracht en verschenen in het weekblad van Nederweert wekelijks artikelen waar de parochianen kennis konden nemen van de voortgang en de stand betreffende giften voor de restauratie.

Preekstoel verplaatst

In de kerk is de preekstoel twee kolommen naar achteren verplaatst. Feitelijk een herstel van een oude situatie. Deze verplaatsing is gerealiseerd om vooraan in de kerk meer plaats te krijgen, een beter zicht op het altaar en betere doorloop via het middenpad naar het zijschip. U ziet dat er hard gewerkt is door velen om de kerk goed in orde te krijgen. Wij hopen dat u zich kunt vinden in de nieuwe opstelling van de preekstoel.


Op foto is de preekstoel weer op zijn oude plek terug geplaatst, die tot 7 november stond aan de pilaar op foto links. Aan voorzijde is hierdoor meer ruimte in de kerk gekomen, hetgeen fraaier is dan voorheen. Op de achtergrond het steiger van de schilder. Lees meer hierover in onderstaand overzicht betreffende het uitvoerend restauratiewerk.

 

 

Reacties

Reacties – hartverwarmend zijn de reacties die wij over de restauratie enz. van onze kerk mogen vernemen. Nederweert heeft de St. Lambertuskerk in zijn hart ingesloten. Ook de vele blijken en woorden om de kerk te behouden voor de verre toekomst. Wij gaan gestaag verder om de St. Lambertuskerk te behouden als hart van de Nederweerter gemeenschap. Uw interesse en suggesties zijn ons tot steun.

Er was fl. 400.000,– of te wel €. 181.512,– nodig om alle kosten te dekken na aftrek van de toegezegde subsidies. 
De actie werd ingezet met een huis aan huis folder met acceptgiro.
Maarten van Deursen reikte de eerste folder uit, omdat de drukkerij de ruim vierduizend folders drukt zonder daarvoor kosten te berekenen. De folders zijn in week 4 – de meeste vrijdagavond – huis-aan-huis bezorgd in de kern Nederweert en in Schoor. De folder is ook toegestuurd aan oud-Nederweertenaren, die volgens het actiecomité een band met hun vroegere woonplaats behouden hebben en van wie de adressen bekend zijn. In een later stadium zijn de bedrijven benaderd.
Pastoor Mutsaerts was verguld dat Drukkerij van Deursen de folders belangeloos heeft gedrukt. Dat drukt de kosten van de actie. Bij de folder zit een begeleidende brief met een acceptgiro. Het actiecomité heeft een rekensommetje gemaakt., zo blijkt uit de folder. De verspreiding heeft plaats onder circa 3.300 huishoudens. Als de gezinnen gemiddeld 100 gulden zouden geven, levert deze actie 3,3 ton op. In totaal moet de actie ruim vier ton opbrengen.

Vertrouwen

Hoewel pastoor Mutsaerts voorzitter van het actiecomité is en hij volledig achter de tekst van ’100 gulden gemiddeld per huishouden’ staat, durft hij niet te dromen dat de folderactie meteen 330.000 gulden opbrengt. Maar hij heeft er wel alle vertrouwen in dat de vier ton bijeen komt. ”Honderd gulden lijkt veel”, aldus de pastoor. ”Maar ga eens een avondje stappen! Wat kost dat per man? Zeg ik veel als ik een bedrag van 25 tot 50 gulden noem. Een van de kerkmeesters zei: honderd gulden, dat betekent uitgesmeerd over een jaar twee gulden per week. Dat is één pilsje per week minder.”

Pilsje minder voor de kerk

De actie voor de restauratie van de Lambertuskerk is nu echt van start gegaan. Begin deze week kreeg pastoor E. Mutsaerts de eerste folder over de kerk uitgereikt. Een van de directieleden van Drukkerij van Deursen, Maarten van Deursen, overhandigde in de kerk de folder. Daarmee gaf  hij het officiële startsein van de actie.

De pastoor weet ook wel dat lang niet ieder huisgezin 100 gulden kan missen. Maar hij denkt dat er ook mensen zijn die voor de kerk iets (veel) meer willen geven. ”De kerk van Nederweert is een beeldbepalend gebouw. De kerk van Nederweert is eigenlijk van iedereen hier. Vanaf de autosnelweg A2 is de kerk in de schijnwerpers goed te zien. ’Ik ben bijna thuis’ denken de mensen. Niet het raadhuis staat in het logo van de gemeente, maar onze kerk. Dat wil toch wel wat zeggen.”

Instorten

Pastoor Mutsaerts vindt daarom een extra gift voor de kerk – hij bedoelt in dit geval duidelijk het kerkgebouw – voor iedere Nederweertenaar alleszins verantwoord. Het is bijna twintig jaar geleden dat een beroep gedaan werd op de Nederweertenaren om iets extra’s te geven voor de kerk. Hij rekent er op dat de vier ton opgehaald wordt. ”Het moet ook wel. Vijf gewelven staan op instorten. Er is geen direct gevaar, want er zijn voorzorgsmaatregelen genomen om dit te voorkomen. Maar we moeten echt dit jaar beginnen met de restauratie. Anders dreigt sluiting van de kerk. En dat zal toch geen Nederweertenaar willen.”

De pastoor hoopt dat de mensen in Nederweert de folder goed lezen. En daarna uiteraard  de acceptgiro invullen en opsturen. Afhankelijk van de opbrengst worden later in het jaar nieuwe, kleine acties gehouden.

Thermometer waarop wekelijks de stand werd bijgehouden

Opa moet naar café

“Opa, de meester zegt dat u eens naar een café moet gaan”, zei hij een van de kleinkinderen van (Jell Vissers), pennimngmeester van de St. Lambertusparochie. “U weet er niets van. Een pilsje kost al lang geen twee gulden meer in een café, zegt de meester”.
In de folder met informatie over de restauratie van de kerk stond het rekensommetje dat als de 3.300 huishoudens in Nederweert gemiddeld honderd gulden geven, 3,3 ton binnenkomt. “Honderd gulden betekent uitgesmeerd over een jaar twee gulden per week. Dat is een pilsje per week minder”, was de redenering van de opa-kerkmeester. Maar een pils in het café kost tegenwoordig (minstens) fl. 2,50.
Hoe moet nu de redenering van die bewuste opa-kerkmeester luiden? Moeten die 3.300 huishoudens dan maar gemiddeld een bedrag geven van 52 keer een rijksdaalder? Dat zou prachtig zijn. Het streefbedrag van vier ton was dan meteen binnen. 

Extra gemeentesubsidie voor restauratie kerk

De gemeenteraad van Nederweert heeft in zijn laatste vergadering voor de vakantie van 2001 een extra subsidie van 45.000 gulden ( €. 20.420,–) toegekend voor de restauratie van de Sint-Lambertuskerk. Hartelijk dank voor de medewerking, vroede vaderen. Met dit besluit laat u zien wat de kerk, hét monument van Nederweert, u waard is.
De raad heeft de subsidie toegekend precies volgens het voorstel van B. en W. Het college is van mening ’dat van de gemeente ook enige hulp mag worden verwacht in de strijd van het kerkbestuur om dit grootste rijksmonument uit Nederweert voor deze gemeenschap te behouden’.
Pastoor Mutsaerts was te goed gelovig, maar begint zich nu toch zorgen te maken. Hij dacht de vier ton in zijn parochie zo bij elkaar te hebben. In een parochie van ruim 2900 gezinnen zou dit toch mogelijk moeten zijn dacht hij. Laat ons eerlijk zijn dat zou ook moeten kunnen.  Niemand, gelovig of niet gelovig zou deze mooie monumentale kerk willen missen.
M.a.w. het moet de parochianen voor deze ene keer toch minimaal fl. 100,– per gezin waard moeten zijn.

pas de helft wijst pastoor aan…

Pastoor Mutsaerts wijst aan dat wij pas op de helft zijn.

Te weten dat slechts 776 van de ruim 2900 gezinnen met een bijdrage hebben gereageerd. Hetgeen nu wekelijks binnen komt baart ons zorgen voor de rest.
Nu maar hopen dat de hieronder staande brief van de LOZO aan de bedrijven het nodige binnen brengt, dan zal de stand op korte termijn er beter gaan uitzien.

Je ziet hem al van verre.
Je machtige toren, ’s avonds verlicht,
levert een prachtig vergezicht.
Vertelt je ’ik ben thuis’,
hier staat mijn huis (of mijn bedrijf’).
Mijn baken leidt mij naar waar ik moet zijn,
velen van ons kunnen niet zonder jou zijn. 

LOZO afdeling Nederweert steunt actie voor restauratie

Met deze aanmoediging in een brief aan de leden ondersteunt de Lozo afdeling Groot Nederweert de actie om geld bijeen te brengen voor de restauratie van onze Sint-Lambertuskerk. Na rond de jaarwisseling de huishoudens in de kern Nederweert benaderd te hebben en rond Pasen de inwoners van Budschop heeft het actiecomité kort geleden 125 bedrijven in Nederweert aangeschreven om een bijdrage te leveren aan hét monument van Nederweert. Wij zijn blij dat de Lozo afdeling Nederweert ons deze steun geeft. Het bestuur heeft een donatie gegeven, die het zelf ziet als een symbolische gift.”Helaas kunnen wij de contributie die onze leden inleggen, niet zo maar aan dit initiatief doneren”, aldus het bestuur, dat nu de ondernemers vraagt naar vermogen een bijdrage te doen. ’zodat de kerk in lengte van dagen in al haar glorie straalt: Hier bent u in het gezellige centrum van Nederweert’.
Want laten we eerlijk zijn. Wat zou het centrum van Nederweert zijn zonder kerk. De toren van de kerk is een wegwijzer naar God. Maar hoe dikwijls gebruiken ondernemers de kerk als richtpunt voor bezoekers. De kerk is vanaf de autosnelweg A2 te zien. Houd die in de gaten, dan kom je in het centrum van Nederweert.

WOLKEN DRIJVEN OVER

De zomertijd is een kwakkeltijd, waarin weinig actie kan worden ondernomen. Velen zijn afwezig en het gewone maatschappelijk verkeer is wat ontwricht. Toch moeten wij verder met de voorbereiding van de restauratie. Wij blijven aandacht vragen voor financiële middelen die ons in staat stellen de werkzaamheden te gaan uitvoeren.

Eerlijk gezegd moet er nog veel gebeuren. De kostenraming van diverse werken komen hoger uit dan verwacht. De vraag is zelfs of wij ons verlanglijstje kunnen afwerken. Als niet snel de thermometer stijgt, moeten we ons wellicht beperken tot het hoogst noodzakelijke namelijk de restauratie van de gewelven. Het schilderen van de kerk is momenteel geen vanzelfsprekendheid voor het kerkbestuur, omdat er NU onvoldoende financiële middelen zijn. Helpt u ons bij het behoud van onze kerk, hét monument van Nederweert. Hartelijk dank!

Pastoor optimistisch? (een artikel van vlak voor aanvang restauratie in 2001)

Is de pastoor te optimistisch? Wellicht is dat zo, maar hij blijft er van uitgaan dat Nederweertenaren zich verantwoordelijk voelen voor hun kerk en monument! Dat zij daar ook financieel wat voor over hebben en naar vermogen ook een bijdrage geven, en misschien een tweede materiele ondersteuning. Want het gaat binnenkort gebeuren: eind juli beginnen in de kerk de eerste werkzaamheden. Dan zal de rechter zijbeuk ontruimd worden; die wordt dan afgesloten, opdat de aannemer met zijn herstelwerk begin augustus kan beginnen.
Het kerkbestuur is druk op zoek – en resultaten zijn al geboekt – naar ruimte om de kerkbanken op te slaan en naar vervangende ruimte om de H. Eucharistie te vieren.
Geeft u het kerkbestuur armslag om met alles te beginnen? Het ligt aan de parochianen van de St.-Lambertus en alle anderen die de kerk en warm hart toedragen. Helpt u mee aan het behoud van onze schitterende kerk!

Restauratie-actie is grensoverschrijdend

Het is hartverwarmend om te mogen ervaren dat binnen én buiten onze parochie hulp wordt geboden voor de restauratie van de St.-Lambertuskerk. Vooral waarderen wij de mensen van Budschop die met velen bijdragen aan het behoud van hét monument van Nederweert. Fijn dat buurtparochianen ook met ons meeleven om er gezamenlijk de schouders onder te zetten en eigen grenzen durven te overschrijden.
Enkele toezeggingen van bedrijven en instellingen mochten wij de afgelopen week ontvangen (dit was 2001). Ook particulieren blijven middels bijzondere acties niet achter. Deze betrokkenheid stimuleert het kerkbestuur om vertrouwvol verder te gaan nu de voorbereidende werkzaamheden in een beslissend stadium komen. Blijft u met ons meeleven.  

——————————————————————————————————————————-

KERKDAK

Ruim 1200 euro tijdens feestmis voor kerkdak

Tijdens de plechtige hoogmis ter gelegenheid van het zilveren priesterfeest van pastoor E. Mutsaerts hebben de kerkgangers goed gegeven in de collectemandjes. De opbrengst was ruim twaalfhonderd euro of om precies te zijn 1.272,21 euro. Een flinke bijdrage waardoor we iets dichter bij het benodigde bedrag voor het herstel van het leien dak komen. Volgens de laatste berekening gaat het hele karwei 134.186 euro, maar omdat het werk pas volgend jaar uitgevoerd wordt, kunnen de totale kosten nog iets hoger uitkomen. We hebben nu 6.366 euro bijeen. Dat is nog geen vijf procent van het bedrag dat we nodig hebben. Uitsluitsel over subsidie van Monumentenzorg is er nog niet, maar we rekenen er wel op want anders is de restauratie van het kerkdak niet te betalen.

Eerder verschenen berichten en acties aangaande het dak van de kerk

Ruim 1.300 euro voor herstel van dak kerk
De actie voor het herstel van het dak van onze kerk is afgesloten. Het streefbedrag van 30.000 euro is overschreden. In het bericht daarover vorige week in het Weekblad voor Nederweert stond dat we toch nog een bedrag van bijna 4.700 euro tekort komen. Bovendien is er nog onzekerheid over de rijkssubsidie voor hét monument van Nederweert. Dat bericht heeft enkele parochianen aangezet weer wat voor de restauratie van het kerkdak te geven. De afgelopen week kwam een bedrag van 1.372,90 euro binnen. Hartelijk dank aan de gevers. De stand van de actie is nu 32.465,51 euro. We houden u op de hoogte van de naderende werkzaamheden en van de actie. Achter in de kerk staat een offerblok voor kleine en grote gaven.

Meer dan 700 euro voor kerkdak in schuttersmis

De collecte tijdens de schuttersmis in onze kerk, daags vóór de OLS-zondag, heeft 737,90 euro opgebracht. Veel dank aan de gevers, ook de velen van buiten onze parochie die bij deze mooie mis aanwezig waren.

De provincie heeft de subsidies voor restauratie van monumenten bekend gemaakt. Onze kerk krijgt 14.500 euro. “Met dit bedrag hebben we wel rekening gehouden”, aldus penningmeester G. Vissers van het kerkbestuur. “Maar ook al reken je erop, dan is het nog niet zeker dat je het ook krijgt.”

Nu is het wachten op goedkeuring van een bedrag van 15.000 euro van het Rijk. (Monumentenzorg). Een aanvraag voor subsidie uit het fonds voor Katholieke Noden is in behandeling.

Actie voor herstel van kerkdak afgesloten

De actie voor het herstel van het dak van onze kerk sluiten we af. De actie begon tijdens de jubileummis van pastoor Mutsaerts ter gelegenheid van zijn zilveren priesterfeest vorig jaar juni. De schuttersmis was een goede gelegenheid de actie af te sluiten. Met de opbrengst van de collecte in de schuttersmis meegerekend, heeft de actie op dit moment 31.092,61 euro opgebracht. Het streefbedrag van 30.000 euro is daarmee overschreden.

Dit al wil niet zeggen dat het kostenplaatje voor het herstel van het kerkdak nu rond is. In mei 2005 gaf de aannemer/dakdekker als aanneemsom een bedrag van 135.177,31 op. Nu, twee jaar later, is de aanneemsom met ruim negenduizend euro gestegen. De stand van zaken is nu zo dat we bijna 4.700 euro tekort komen. We sluiten de actie wel af, maar het offerblok voor de restauratie van het dak achter in de kerk blijft voorlopig staan. Als u er langs loopt, mag u er gerust iets ingooien. Vele kleintjes maken één groot. Zoals het er nu naar uitziet, moeten we vóór de winter het herstelwerk betaald hebben. Dus we hebben nog enkele maanden voor die ontbrekende 4.700 euro.

Actie kerkdak

Tijdens de jubileummis van pastoor Mutsaerts midden vorig jaar vanwege zijn zilveren priesterfeest is de actie voor herstel van het dak van de kerk gestart. Met de collecte zaterdagavond tijdens de schuttersmis, waarvan de opbrengst geheel naar het kerkdak gaat, willen wij de actie beëindigen.
Bij het begin van de actie was het de bedoeling 30.000 euro bijeen te krijgen. Het plan was ook vorig jaar met de werkzaamheden te starten. Dat is niet gelukt. Het restauratiewerk aan het dak is uitgesteld, omdat de gemeente niet kon beginnen met het herstel van de kerktoren. Nu komt daar schot in. Aansluitend aan de restauratie van de toren wordt begonnen met het vervangen van de leien van het dak van de kerk.
De offerte voor het herstel van het dak dateert van 2005. Sindsdien zijn door de stijging van de lonen en de prijzen van de materialen de kosten gestegen. De toegezegde subsidies houden daarmee geen rekening. Met die 30.000 euro als streefbedrag komen we er niet. De actie wordt tijdens de schuttersmis wel afgesloten, maar achter in de kerk blijft het offerblok voorlopig staan. We hebben 10.000 euro extra nodig.
Die 30.000 euro halen we wel. Met de collecte van de schuttersmis hopen we dat bedrag flink te kunnen overschrijden.

Restauratie kerkdak 1

De actie voor de restauratie van ons kerkdak verloopt voorspoedig dankzij bijdragen van velen die helpen om de werkzaamheden binnenkort te kunnen starten. De stand van de actie voor het dak is nu 28.832 euro. De offerte voor de restauratie is van vorig jaar. Intussen lopen de kosten in verband met verhoging van het arbeidsloon en de inflatie op. Dat zou weleens 8.000 euro kunnen schelen.
Wij willen u deze actie blijven aanbevelen en pastoor en kerkbestuur zijn zeer erkentelijk jegens hen die helpen bij de laatste loodjes. Bij voorbaat dank!

Restauratie kerkdak 2

Wij blijven sparen om de benodigde gelden bijeen te krijgen om het herstelwerk aan ons kerkdak te financieren. U deed de afgelopen periode een behoorlijk duit in het zakje. Het huidig resultaat is 27.507,02 euro. Wij zijn allen zeer erkentelijk voor zo’n royale ondersteuning van parochianen en bedrijven om het aanstaande restauratiewerk mogelijk te maken.

Actie restauratie kerkdak

De restauratieactie ten behoeve van het kerkdak verloopt heel succesvol. Momenteel heeft u 23.156,04 euro bijeen gebracht. Nog zeven mille te gaan om aan ons streefbedrag van 30.000 euro te komen. Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw ondersteuning van onze parochie die de herstelwerkzaamheden ter hand hoopt te nemen. Wij blijven u op de hoogte houden!

Stand van zaken actie kerkdak

Tijdens de kerstvieringen werd uw aandacht gevraagd voor de kerk en vooral de herstelwerkzaamheden van het kerkdak. Spontaan werd door velen gereageerd middels een mooi bedrag dat we in de collecten ontvingen tijdens de misvieringen op kerstavond en Eerste Kerstdag. De stand van de actie voor herstel van het kerkdak is nu 19.091,04 euro. Uw financiële bijdragen deden ons goed, omdat u zo een signaal aan de kerk gaf dat het iedereen menens is om ons monumentaal Godshuis in ere te bewaren. Wij zijn u zeer erkentelijk en wij hopen dat u blijft helpen het vereiste bedrag van 30.000 euro als eigen inbreng van de parochie te realiseren. Wij zijn gelukkig nu ver over de helft heen, we naderen de twintig mille, maar het is nog een behoorlijk lange weg naar de beoogde 30.000 euro.

Pastoor en kerkbestuur

Kerstcollecte voor herstel kerkdak

Dit jaar ligt de opbrengst van de collecte tijdens de kerstvieringen voor de hand: restauratie van het kerkdak. Velen ondersteunden tot nu toe onze parochie-actie: wij mochten tot nu toe 17.576,60 euro ontvangen via de eenmalige machtigingskaarten; er waren ook parochianen die rechtstreeks geld overmaakten. Ook de opbrengst van de kerstmarkt is meegenomen in dit bedrag, Heel veel dank voor uw goede gaven voor de parochie. Tijdens de kerstdiensten willen wij uw hulp vragen door de collecten die gehouden worden. Helpt u ons om spoedig met de noodzakelijke werkzaamheden aan het monumentaal dak te kunnen beginnen! Veel dank!

Actie kerkdak: over de helft

De parochie is dankbaar voor zoveel mensen die de actie ondersteunen om het noodzakelijk herstelwerk van het dak mogelijk te maken. Parochianen en gasten gaven tot nu toe 15.706,45 euro. We zijn over de helft van het streefbedrag van 30.000 euro. Dank aan alle goede gevers en geefsters. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we er nog niet zijn: de parochie moet zelf 30.000 euro op tafel leggen. Helpt u mee dit hoge bedrag bij elkaar te krijgen. Heel veel dank!

Barometer actie voor kerkdak blijft stijgen

De parochie blijft de goede gevers en geefsters dankbaar voor de financiële ondersteuning ten bate van de restauratie van het kerkdak. De geldmiddelen steunen de pastoor en het kerkbestuur om voortvarend het herstel ter hand te nemen. Fijn dat parochianen en gasten van onze kerk blijven steunen om het benodigde bedrag bijeen te krijgen. Wij blijven op u rekenen.

Momenteel bedraagt de stand 13.021,45 euro. In dit bedrag is 370,30 euro (fl. 816,70) opgenomen aan oud geld. Bijeen gespaard met oude centen, stuivers, dubbeltjes, kwartjes, guldens, rijksdaalders en vijfjes. Wat er nog in een oude sok kan zitten! En u ziet, vele kleintjes maken één groot. Tot aan het eind van het jaar kunt u uw klein oud geld bij ons kwijt, want zolang kunnen wij het inwisselen in euro’s. In de brievenbus van de pastorie of achter in de kerk in het offerblok of de glazen bak.

Actie herstel dak: bijdragen van velen

Velen herkennen de noodzaak van het herstel van het kostbare leien dak van onze monumentale Sint-Lambertuskerk. Uw bijdragen tot nu zijn 9.417,40 euro. We zitten dicht tegen de tienduizend euro aan. Dan hebben we eenderde (ruim dertig procent) van de 30.000 euro die we als parochie bij elkaar willen brengen.
Als parochie zijn wij u heel dankbaar dat mensen met kleine en grote bedragen – ieder naar zijn of haar mogelijkheden – onze kerk van harte steunt. Dat stemt vooral de pastoor echt dankbaar dat het u echt wat waard is ons Godshuis te bewaren voor de toekomst. Wij blijven verder sparen om het beoogde bedrag bij elkaar te krijgen.

Pastoor E. Mutsaerts en kerkbestuur

Actie herstel kerkdak: positief ontvangen

De huis-aan-huis actie voor het herstel van het kerkdak loopt voorspoedig. Tot nu mocht de parochie na de huis-aan-huis brief 6.359,07 euro ontvangen. Graag wil de pastoor iedereen van harte dankzeggen voor de grote welwillendheid om de parochie zo edelmoedig te steunen.

De Sint-Lambertuskerk, hét monument van Nederweert, mag als huis van God en monumentaal gebouw niet verloren gaan. Door de bijdragen van velen geeft u ons ondersteuning om noodzakelijke vervanging van leien van het hoofddak te gaan realiseren. U weet: wij zijn er nog niet! We hebben 30.000 euro nodig. Pastoor en kerkbestuur vertrouwen op uw financiële steun naar vermogen voor onze kerk, die het echt de moeite waard is om hart van Nederweert te blijven. De gemeenschap rekent op u.

Sparen voor herstel van dak van de kerk

Voor de kosten van het herstel van het leien dak van de kerk is nu 8.756 euro gespaard. We gingen het jaar in met een bedrag van 2.992,13 euro. De collectes waaronder die tijdens de jubileummis van pastoor Mutsaerts, hebben 2.069,12 euro opgebracht. Aan giften onder meer in het offerblok achter in de kerk kwam een bedrag van 3.454,75 euro binnen. We zijn op weg naar de negenduizend euro.

Huis-aan-huis actie: herstel kerkdak

De parochie probeert geldmiddelen te verkrijgen om de hoge kosten van het noodzakelijk herstel van het kerkdak te bestrijden. De kerk is in afwachting van de beslissing van de gemeente over de aangevraagde subsidie. Er zal echter nog een groot bedrag overblijven dat de kerk moet betalen om de kosten van renovatie en restauratie op te brengen.
Pastoor en kerkbestuur hopen dat de brief die huis-aan-huis bezorgd wordt, welwillend aandacht en reactie zal kennen. Helpt u mee de kerk droog te houden met de vernieuwing van deleien, zodat ons prachtig Godshuis hart en middelpunt van onze geloofsgemeenschap kan blijvenl. Wij rekenen op u en zijn alle deelnemers heel erkentelijk voor hun hulp.

Pastoor en kerkbestuur

OLS-Nederweert schenkt kerk duizend euro

De Stichting OLS Nederweert 2007 heeft onze kerk verblijd met een bedrag van duizend euro. Het bestuur van de stichting heeft besloten om naast de vergoedingen aan de verenigingen ook een donatie te doen aan een aantal geselecteerde goede doelen. Onze kerk is daarvoor uitgekozen.
“Wij zijn er van overtuigd dat u een goede bestemming weet te geven aan deze bijdrage”, zo staat in de brief waarin over de toekenning van het bedrag wordt geschreven. “Als Stichtingsbestuur willen we via deze bijdrage onze waardering uitspreken voor het vele goede werk dat u doet voor onze gemeenschap.”
Het geld van het OLS wordt besteed aan de betaling van de rekening voor het herstel van het dak van de kerk.

Stichting OLS Nederweert, van harte bedank voor uw gift bestemd voor ons aller kerk.

TOREN SPITS 2010

Restauratie kerktoren ligt op schema (maart 2010)

Er is een markant moment in het restauratieproject van de kerktoren bereikt. Gistermorgen werden hijswerkzaamheden voor de kerktoren verricht. Met een grote kraan werden drie houten spanten met een lengte van 13 meter en enkele vloerbalken in de spits gehesen. Zodra de spantbenen aan de binnenzijde zijn gemonteerd, wordt de steigerconstructie opgetrokken tot het punt waar de torenhaan teruggeplaatst kan worden. In totaal zijn dan 19 kilometer steigerbuis in de constructie verwerkt.
De restauratie van de kerktoren ligt op schema, ondanks de strenge winter. Voor de bouwvakvakantie is de restauratie afgerond.
Lees meer over de toren in de index: 2010 Kerktoren o.a. restauratie

Inhoud pagina’s

  1.  Onderhoud en Restauratie
  2. Restauratie toren 1982
  3. Publicatie 2000-2015
  4. Schilderwerken intern 2001
  5. Toestand voor restauratie 1997
  6. Heropening kerk 2002
  7. Onderhoud (BRIM) 2005-2014
  8. Diverse onderhoudswerken