Restauratie-onderhoud

RESTAURATIE EN GROOT ONDERHOUD (1997-2015) (pagina 1 Onderhoud en Restauratie)

In deze pagina kunt u alles lezen over restauratie- en onderhoudswerken vanaf 1997 aan de Sint-Lambertuskerk met o.a. een grote restauratie in 2001.
Groot onderhoud dat voor 1997 heeft plaats gehad is te lezen in de rubriek “Historie”. Hier staat alles vermeld sinds 1062 samengevat vermeld.
Restauratie kerktoren 1982 leest u op de volgende pagina 2.

INHOUD van deze rubriek

 1. Restauratie
 2. Hoe de werkzaamheden verliepen
 3. Fotocollage van de gewelven
 4. Hellingbaan en trap naar Noordbeuk
 5. Vernieuwing electrische installatie en geluidsinstallatie
 6. Kosten van de grote restauratie en onderhoudsbeurt 1997 – 2002    
  In de verschillende pagina’s treft u foto galerij  aan die u kunt vergroten door er op te klikken.
 1. RESTAURATIEWERKEN

Aan de hand van rapporten van de monumentenwacht werden in 1997 plannen gemaakt voor restauratie van het monumentaal Clerinxorgel, dakherstel en enkele hoofdliggers boven de gewelven, waarvan de koppen verrot waren. De goedkeuring met subsidie toekenning werd ontvangen op 8 januari 1998. De subsidie van dit project zou ter beschikking komen in 2000, 2001 en 2002.

Het werk moet uiterlijk 31-12-2002 gereed zijn.

Fase I

Met de werkzaamheden (fase I) is een begin gemaakt in 1999 . Tijdens deze werken kwamen grote gebreken aan de gewelven in zicht en bleek uit het rapport van de monumentenwacht dat herstel hiervan een hoge urgentie had.
Gezien de omvang van dit werk is een architectenbureau ingeschakeld. Een bureau dat bekendheid heeft op het gebied van dit soort werken. In overleg met het bisdom is gekozen voor bureau Satijn.

De aanvraag met tekeningen en begroting werd ingediend op 13 september 2000.
De ernst van de situatie met gevaar voor instorting kreeg het plan bij RDMZ een hoge urgentie. Daarna volgde alles in een snel tempo.
Op 11 mei 2001 ontving het kerkbestuur de goedkeuring en mochten met de werkzaamheden worden begonnen. Er was een nadeel aan en dat was dat de subsidie van de Rijksdienst eerst in 2005 beschikbaar zou komen. M.a.w. moest het plan worden voorgefinancierd. Gezien de noodzaak is er een lening afgesloten en kon met de uitvoering worden gestart.
Met grote voortvarendheid heeft het kerkbestuur in korte tijd plannen gemaakte en enkele aannemers benaderd, die op advies van Bureau Satijn en de bouwkundige afdeling van het bisdom werden geadviseerd. Dit moesten bedrijven zijn met ervaring op het gebied van gewelf restauratie in monumentale gebouwen. De keuze in die categorie was zeer klein.
Na overleg en presentatie van die aannemers kwam met een gunstige aanbieding uit de bus het aannemerbedrijf van Heur uit Kelpen.
Dit bedrijf begon op 7 augustus 2001 en werd het werk begin maart 2002 opgeleverd, ruim binnen de geplande tijd.

De officiële (her)opening had plaats op zondag 7 april 2002 (pagina 6)

2. DE WERKZAAMHEDEN VERLIEPEN ALS VOLGT:

Orgel restauratie

In 1999 is begonnen met fase I. Het monumentale Clerinx orgel is gerestaureerd door Vermeulen Weert, wiens werkzaamheden door een fusie met Flentrop, door dat bedrijf is afgerond.

Bouwkundige werken

Vanaf 2000 heeft Verkoulen Maasniel restauratie en onderhoudswerken verricht aan dak, balken etc., waaronder ook diverse arbo-voorzieningen werden getroffen. O.a. leuningen langs looppaden boven gewelven en vernieuwingen klimhaken op de daken.
Deze werkzaamheden van fase I zijn in 2002, ongeveer gelijk met het grote restauratiewerk aan gewelven afgerond.

Fase II

In juli 2001 is begonnen met het ontruimen van de kerk. Banken, beelden, schilderijen zijn door vrijwilligers verwijderd en elders in een gratis ter beschikking gestelde ruimte van Coolen CV opgeslagen.
Aansluitend is op 7 augustus het aannemersbedrijf van Heur uit Kelpen begonnen met het voorbereidend werk..Op maandag 20 augustus is begonnen met de sloop van gewelven. Door de zeer slechte toestand van de gewelven is ongeveer 1 gewelf meer gesloopt moeten worden.
Hieronder treft u een foto galerij aan van diverse werken.

Van links naar rechts:  In volgorde is te zien de toestand slechte balkondersteuning en de aanzet van gewelf . Vervolgens sloop en vernieuwing met stucadoorswerken.
Op de laatste foto het bouwteam tijdens een werkbespreking op de werkplek. v.l.r. Cor Steijn, Thieu Hekers, Pastoor Mutsaerts en Jell Vissers.  (foto Jell vissers)  De foto’s laten een beeld zien de slechte toestand en vervolgens  en vervolgens  de nieuwe gewelfconstructie  (boogribben met sluitstukken).
Bij de verschillende foto’s zijn de gewelven vanaf bovenzijde te zien. U kunt de nieuwe constructie zien, maar ook hoe de stucmortel zich hecht om het stucanet.

Op de eerste foto hieronder is een hellingbaan gemaakt met een opening naar de noordbeuk. Op foto rechts daarvan de trap naar het lager gelegen deel van de noordbeuk. Deze opening is gemaakt om de noordbeuk vanaf binnen te kunnen bereiken voor de restauratie van de vier gewelven in de noordbeuk.
Bij de overige foto’s de versterking van de gewelven aan bovenzijde.

De noorbeuk was voorheen alleen bereikbaar via de dakgoot, waar men dan ca 30 meter door de goot moest lopen om vervolgens via een dakkapel deze noordbeuk te kunnen betreden. Een situatie die niet verantwoord was en nu eindelijk is opgelost.

Fase III

5 november 2001 aanvang fase III zie pagina verfwerken (schilderwerken en andere voorzieningen)
Tot 7 januari 2002 hebben er geen werkzaamheden vanwege kerstmis plaats gehad in de kerk. Daarna heeft zijn de werkzaamheden voortgezet door het aannemersbedrijf van Heur met restauratie gewelven in Noordbeuk. Op 1 maart waren de werkzaamheden gereed en kon 11 maart 2002 de kerk weer in gebruik genomen worden, nadat deze 8 weken gesloten is geweest. In die periode hebben de parochianen de Missen kunnen bijwonen in de St. Rochuskerk Budschop.

12 dec. Oplevering vernieuwing gewelven in zuidbeuk.

De minder grote restauratie werken (fase I), waarvoor enkele jaren geleden subsidie toekenning is toegekend is ongeveer in diezelfde periode gereed gekomen.
Tijdens de fase III periode is de gehele electrische installatie vernieuwd door het installatiebedrijf Kessels uit Nederweert en is ook de geluidsinstallatie aangepast.
De oude brandgevaarlijke bedrading van de elektrische is geheel verwijderd en vernieuwd, leidingen die op de muur lagen zijn weggewerkt en er zijn op diverse plaatsen stopcontacten aangebracht. Ook de oude schakelkast is vernieuwd, alsmede het schakelpaneel in de sacristie. Ook is er meteen een noodverlichting aangebracht.
De oude bekabeling van de geluidsinstallatie is verwijderd en nieuwe onzichtbaar aangebracht.
Ook is het interieur aangepast. De preekstoel is verplaatst naar zijn oude plek en is er voor een ruimte gemaakt voor koren.

Heropening van de kerk had plaats op beloken pasen 7 april 2002 door mgr. E. de Jong.

Zie pagina 6 heropening.

Kosten van de grote restauratie en onderhoudsbeurt 1997 – 2002

1e fase 1998 – 2002    
Restauratie orgel en diverse kleine restauratiewerken  €. 37.383,98  
Meerjarig onderhoudsplan t/m 2002  €. 34.092,41  
2e fase gewelven 2001  €. 269.117,71  
3e fase Schilderwerk en verlichting 2001 / 2002 ,6  €. 124.273,64  
Renteverlies van lening t/m 2006 en kosten voorfinanciering e.a. onvoorziene kosten €. 25.988,36  
TOTAAL KOSTEN   €. 490.856,10
Subsidie Rijk (RDMZ), Provincie, Gemeente, Bisdom en enkele fondsen. €. 298.899,50  
Uit acties ontvangen van parochianen, oud parochianen, bedrijven etc. €. 188.641,53  
TOTAAL t/m maart 2002 ontvangen en te ontvangen bijdrage €.   487.541,03
Tekort op 31 december 2002    €. 3.315,07 
Inhoud van de  pagina’s

 1.  Is deze pagina
 2. Restauratie toren 1982
 3. Publicatie 2000-2015
 4. Schilderwerken intern 2001
 5. Toestand voor restauratie 1997
 6. Heropening kerk 2002
 7. Onderhoud (BRIM) 2005-2014
 8. Diverse onderhoudswerken