Kerktoren

RESTAURATIE KERKTOREN 1982  en  2010

2010  GROOT ONDERHOUD KERKTOREN    (Aan het slot van deze pagina Toren onderhoud 1982)

De toren ziet sinds 14 juni 2007 erg schraal uit. Bij inspectie met een hoogwerker die meer dan 85 meter hoogte kon bereiken is de toren die 76 meter hoog is geïnspecteerd door Verkoulen

verwijderen haan van toren 2007niel. Bij die inspectie bleek dat de bevestiging van de haan, die 75 cm hoog is, was gescheurd. Dit kan zijn door blikseminslag maar kan ook zijn dat er door de flexibele verbinding tussen haan en pinakel (kruis) er metaalmoeheid is ontstaan.

Maasniel.   Bovendien zat het pinakel (kruis) dat op de toren een hoogte heeft van 6 meter niet stevig meer vast. Het was niet verantwoord deze op die plaats te laten staan, daarom is deze voor alle veiligheid verwijderd. Zo is ook gebleken dat de pinakels van de hoektorens nogal loszaten en zijn ook deze verwijderd.
Bij die inspectie is nogmaals gebleken dat de leibedekking van de spits slecht is. De vernieuwing daarvan mag niet lang op zich laten wachten.
Eerst zal de leibedekking vernieuwd moeten worden voor dat de pinakels (kruis met haan) weer terug geplaatst kunnen worden. Verwacht wordt dat dit medio 2008 zal worden. Tot die tijd zullen wij het in Nederweert moeten doen met een toren die uitgekleed uitziet.
Met de hoogwerker zijn tevens een aantal eiken balken naar boven gebracht, waaronder een hoofdligger van ruim 12 meter lengte. Deze balken zijn nodig om drie van de acht hoekstijlen die te vervangen. Deze zijn n.l. bij de voet over een lengte van ongeveer 1 meter verrot. Ook moet een diagonale hoofdligger die aan het wegrotten is worden vernieuwd. Volgens planning en een tijdige levering van de leien zal begin september begonnen worden met met vernieuwing van de leibedekking van het kerkdak middenship. Aan noordzijde geheel en aan zuidzijde half (hetgedeelte dat aansluit aan de toren).

 

 

Restauratie toren en dak van kerk

De vraag wordt vele malen gesteld: wanneer begint de restauratie van het dak van de kerk. Zoals het er nu uitziet, starten de werkzaamheden na de bouwvakvakantie. Ook de leien van de torenspits moeten vernieuwd worden. U kunt zich voorstellen dat het beter is eerst het hoger gedeelte van het dak te herstellen en daarna aansluitend het lager gelegen dak van de kerk. De uitvoering van het dak hangt af van de uitvoering van de toren. De gemeente denkt in mei met de werkzaamheden te beginnen. Wordt het werk uitgesteld dan is het kerkbestuur voornemens toch het dak aan te pakken. Uitstel is niet goed voor het dak. Bovendien kost een jaar langer wachten geld.
De kostenstijgingen van de aannemer komen voor rekening van het kerkbestuur. De prijsopgave van 137.000 euro voor restauratie van het kerkdak is van 2005. Sinds die tijd zijn de kosten (arbeid, materialen) gestegen en die kan de aannemer doorberekenen. Die doorberekening van de kosten bedragen ongeveer 8.000 euro. Ook dat geld hopen wij met een extra actie bij elkaar te krijgen. Het streefbedrag van de actie voor het kerkdak was 30.000 euro. Dat bedrag hebben we bijna bereikt. Daar komt die acht mille bovenop en als we dit jaar niet beginnen, wordt het werk weer duurder.

Achtereen volgend foto bij dag en bij nacht

Het steiger is verdwenen. Dat wil zeggen wij naar verwachting de komende honderd jaar niet meer deze beelden te zien krijgen en laten deze dan nog even op de website staan.
De restauratiewerken zijn uitgevoerd door Verkoelen Weert.

Markant

Er waren enkele markanten momenten. Zo verdween de spits in februari voor een deel in een steigerconstructie. In maart worden spantbenen met een lengte van dertien meter en een groot aantal vloerbalken in de toren gehesen. Toen de spantbenen aan de binnenzijde waren gemonteerd werd de steigerconstructie opgetrokken. In totaal was er op dat moment 19 kilometer steigerbuis in de constructie verwerkt.

Belangstelling

Op maandag 21 juni werd de Kerkstraat deels afgesloten in verband met de komst van een 200 tons kraan. Deze was nodig voor het terugplaatsen van het 5,5 meter hoge kruisbeeld en de torenhaan. Dat gebeurde onder grote publieke belangstelling. Pastoor Schuffelers zegende de beelden alvorens ze onder begeleiding van burgemeester Evers naar het hoogste punt werden gehesen.

Vakwerk

Het is niet de eerste keer dat de toren gerestaureerd is. Vlak na de Tweede Wereldoorlog en in 1984 gebeurde dat ook. Op maandag 19 juli bezocht een aantal oud-restaurateurs de toren. Dat gebeurde tijdens de vooroplevering. De mannen spraken hun bewondering uit over het vakwerk dat geleverd is. Nu de restauratie is afgerond, is de toren weer helemaal bij de tijd.

Hieronder een foto reportage van het terug plaatsen kruis met haan die in 2007 zijn verwijderd. Overeenkomstig de planning heeft de aannemer voor de bouwvakvacantie van 2010 het werk opgeleverd.

Op foto van links naar rechts:
Door pastoor Schuffelers wordt het kruis met haan gezegend alvorens dit naar boven wordt gehesen.
Kruis wordt naar boven gehesen en vervolgens gaat de haan naar boven onder het toeziend oog van burgemeester Evers  . Bij foto 6 en 7 wordt de haan op kruis geplaatst, waarna deze weer alle wind richtingen uit kan draaien.
De burgemeester is zichtbaar tevreden. En nu naar beneden. Het is fijn om op op de begane grond te zijn.
Foto 8 In de namiddag is het stijger gesloopt en kan de haan weer zijn rondjes draaien

Enkele afmetingen van kruis en haan

Kruis op toren is 603 cm hoog en heeft een breedte van 160 cm.
De haan is 75 cm hoog en heeft een breedte van 98 cm.
De bol daaronder heeft een doorsnede van 58 cm.
Alles bijelkaar weegt dit 57 kg.
De toren tot aan spits is 72 meter hoog.
De balustrade  ligt op een hoogte van 41 meter.
De torentrap tot die balustrade telt 184 treden.

Meer over de monumentale gebouw kunt u lezen door in de index onder de rubriek “kerk / monument” Historie vanaf 1062″.

Tijdige oplevering kerktoren St. Lambertuskerk Nederweert

Met de overhandiging van een plaquette en het tekenen van een overdrachtsdocument is op dinsdag 27 juli een einde gekomen aan de restauratie van de toren van de St. Lambertuskerk in Nederweert. Burgemeester Evers kreeg de gedenkplaat, met daarop een leisteen, uit handen van Math Kunnen van restauratiebedrijf Verkoelen. Ondanks de lange strenge winter heeft het bedrijf de renovatie volgens afspraak vóór de bouwvakvakantie afgerond. De monumentale toren is eigendom van de gemeente Nederweert.
Inwoners van Nederweert is het de afgelopen maanden nauwelijks kunnen ontgaan. Er is stevig doorgewerkt bij de toren van de St. Lambertuskerk. Wat is er zoal gebeurd?
We frissen het geheugen op.
De torenspits kreeg onder meer nieuwe spantbenen, nieuwe constructieve balken, nieuwe vloeren, nieuwe leien, nieuwe ornamenten en nieuwe bliksembeveiliging. Daarnaast werden het torenkruis en de haan gerestaureerd en is het trappenhuis voorzien van verlichting.

Tjeu en Jell bij de torenspits

Een delegatie van het kerkbestuur

(links Jell Vissers en rechts Tjeu Tinnemans) brachten een bezoek aan het hoogste punt van de toren. Het punt waar in 2007 het kruis en haan van gehaald zijn, omdat deze niet stevig vast zat. Op de vernieuwde, “koningsstijl”, waar Tjeu en Jell zich vast houden, is op 21 juni 2010 het kruis met haan geplaatst.

 

Hieronder ziet u foto’s van het bijna geheel vernieuwd binnenwerk van de toren.

 

DIVERSE BERICHTEN voorafgaande aan de restauratie

Werkzaamheden aan toren volgende maand voortgezet

Medio november wil de gemeente de werkzaamheden aan de binnenzijde van de kerktoren hervatten. In het voorjaar kan de buitenzijde van de toren worden aangepakt.
Voor de werkzaamheden aan de binnenkant en de buitenkant van de toren heeft de gemeente Schreven’s Bouwkosten een raming van de kosten laten opstellen. Dit is gebeurd aan de hand van opgemaakte bouw- en constructietekeningen van de constructeur van Ratingen.
De gemeente heeft de firma Verkoulen die reeds werkzaamheden aan de toren heeft verricht,gevraagd op basis van de tekeningen offerte uit te brengen voor het uitvoeren van de werkzaamheden aan de binnenzijde tegen een vaste prijs. Op grond van het geoffreerde bedrag hebben B. en W. besloten conform het inkoopbeleid van de gemeente aan nog vijf bedrijven offerte te vragen voor zowel de werkzaamheden aan de buitenzijde als aan de binnenzijde. Deze offertes worden naast de offertes van de firma Verkoulen gelegd. Het streven is om op 1 november tot gunning over te gaan, waarna de werkzaamheden een halve maand later voortgezet kunnen worden..

Monumenten- en bouwvergunnng

De procedure om te komen tot een monumenten- en bouwvergunning voor de restauratie van de kerktoren loopt nog. De Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten heeft de gemeente om aanvullende gegevens verzocht. Deze zijn inmiddels verzonden. De aanvragen hebben ter inzage gelegen en hierop zijn geen zienswijzen gekomen. Dit betekent dat zodra de gemeente een positief advies van de Rijksdienst ontvangen heeft, de vergunningen onmiddellijk kunnen worden verleend.

Subsidie 50.000 euro voor kerktoren

De gemeente heeft bericht gekregen dat voor de restauratie van de kerktoren 50.000 euro tegemoet gezien kan worden. Dit bedrag komt uit het provinciale calamiteitenfonds.

Geen juiste tijd op klok in kerktoren

De klokken in de kerktoren geven al enige tijd een verschillende tijd aan. Aan geen enkele kant wordt de juiste tijd aangegeven. Dat heeft alles te maken met de restauratie van de kerktoren. Het zal ook nog wel een tijdje duren, voordat de klokken weer op tijd lopen. Eerst moet de toren gerestaureerd zijn.
De klok slaat wel goed op de hele uren. De overbrenging naar de wijzers verloopt niet juist, omdat enige stangen die daarvoor moeten zorgen, niet aangebracht kunnen worden in verband met werkzaamheden aan de toren.

Klok loopt weer (juli 2009)

De klok – althans de wijzers van de klok – in de kerktoren doet het weer. Aan één kant wil die weleens haperen, maar na lange tijd kunnen we weer zien hoe laat het is. Bij de jaarlijkse onderhoudsbeurt heeft de firma Eijsbouts uit Asten, die het onderhoud van de klok verzorgt, de klok weer aan het lopen gekregen. Ook de verlichting van de wijzerplaat doet het ’s avonds weer. Na de bouwvakvakantie zal de klok enige tijd stil staan, omdat dan naar verwachting aan het binnenwerk van de kerktoren gewerkt wordt.

Hieronder verwijderen van het kruis en haan in 2007

Op eerste foto ziet u het verwijderen van haan en kruis in januari 2007. Die zaten zo los op de torenspits dat deze vroegtijdig verwijderd moesten worden. Een aantal leien van de torenspits zaten zo los dat de toren moest worden ingepakt.  Sneeuw, regen en wind trotserend werd op maandag 24 november 2008 begonnen met het inpakken van de toren, zodat er geen leien meer op straat kunnen vallen. Zodra dat werk is uitgevoerd kan de Kerkstraat weer open en is de hoofdingang van de kerk weer bereikbaar.
Vanaf maandag 10 november 2008 is de Kerkstraat afgesloten i.v.m. gevaar voor vallende leien afkomstig van de toren. De kerk was daardoor alleen toegankelijk via de Mariakapel.

Op donderdag 28 november 2008 was de aannemer gereed met het inpakken van de toren, waardoor men weer veilig onder de toren door kon wandelen.
Vrijdag 29 november werd de wegafzetting verwijderd en was de hoofdingang van de kerk weer bereikbaar.
De Mariakapel is in de week 47 en 48 meerdere keren niet bereikbaar geweest. Dit was in de kapel ook te zien er branden maar slechts 1/3 van de kaarsen die er normaal wekelijks worden opgestoken.
Volgende week net over kerktoren (nov. 2008).
Indien de weersomstandigheden het toelaten, wordt in de eerste helft van volgende week een (vang)net over de kerktoren gespannen. Het net moet vallende leien van de kerktoren opvangen.
Om het net aan te brengen is een hoogwerker nodig. Die was vorige week niet beschikbaar. Daarom heeft de gemeente een gedeelte van de Kerkstraat bij de kerk afgezet en afgesloten voor alle verkeer, ook fietsers en voetgangers. Wanneer het net in aangebracht, wordt de doorgang in de Kerkstraat open gemaakt. Zolang blijft ook de hoofdingang van de kerk van de dicht. Kerkgangers kunnen via de Mariakapel in de kerk komen en in het weekend en eventuele diensten waarbij veel mensen worden verwacht, ook via het parochiecentrum.

Hieronder een fotogallerij van verwijderen kruis met haan.

 

GROOT ONDERHOUD KERKTOREN  IN 1982

In januari 1982 viel 1,5 vierkante meter metselwerk plotseling van de zuidwestelijke hoektoren. Er heeft een grondig onderzoek plaats dat in 1983 wordt afgerond.
In augutus 1983 begint de fa. Jos Scheijven met ondersteuning van de fa. De Bont met de restauratie die in september 1984  volgens de planning wordt afgesloten. Meer hierover is te  lezen in sub-pagina 2      “Restauratie en onderhoud“.