Historie

Pagina 4. (1900  –  2000)

*1900
In 1900 vangt een ingrijpende restauratie van de kerktoren aan. De torenspits van circa 1755 wordt vervangen door een hogere spits en de vier hoektorentjes worden daarmee corresponderend verhoogd. Kopreslager Frans Stienen vervaardigt de nieuwe torenhaan. Ook de ingang van de kerk in de toren ondergaat een aanzienlijke wijziging. Boven de entree bevond zich immers de hardstenen beeldengroep uit 1776. Deze groep gaat naar de kloostertuin van de zusters Franciscanessen. De ingangsdeur in de toren wordt gewijzigd. Er komt een glas-in-loodraam boven dat in 1903 door Godefridus Coumans is gemaakt en/of ? geschonken. Het naast de toren gelegen verlengde van de rechter zijbeuk wordt ingekort tot de huidige omvang. Het front van de kerk toonde tot 1900 de toren aan weerszijden geflankeerd door het verlengde van de zijbeuken, zoals de Mariapoort die nu nog bestaat. Bovendien werd door M. Gielissen, een Nederweertse koperslager, de kerktorenhaan uit 1900 gerepareerd, die verguld was.

interieur 1920

Een foto van het interieur omstreeks 1920.
De wandversiering met o.a. de 12 apostelen, die tijdens het schilderen bij het verwijderen van oude verflagen in 2002 weer te voorschijn kwamen.
Links en rechts korte banken met in het midden bidstoeltjes.
Bij de grote restauratie in 2001 / 2002 is de preekstoel weer terug geplaatst op de plek waar deze voorheen stond, zoals op foto is te zien.
De beeldengroep tegen pilaren zijn  verdwenen. Het is niet te achterhalen waar deze zijn gebleven. Het zou mooi zijn indien na de grote restauratie van 2001 ook weer terug geplaatst hadden kunnen worden.
*1939
26 augustus: oprichting van de parochie H. Gerardus Majella te Nederweert-Eind.
*1942
vrijdag 4 december: De klokken worden uit de toren gehaald door Klokke Peter (met ongeveer twintig medewerkers) wiens bedrijf collaboreerde met de Duitsers. Vooral de Sint Lambertusklok was een immens grote klok (alleen al om ze te luiden waren 8 of 9 personen nodig). De eveneens door de ‘Pruuse’ gestolen Sancta Maria-klok was aanmerkelijk kleiner.
*1944
Door oorlogsgeweld werd de toren alsook de kerk zwaar beschadigd. Deze is door de fa. Jos Scheijven geheel hersteld.
*1956
13 januari: oprichting van de dekenaten Heythuysen en Thorn. Tot het dekenaat Weert bleven behoren de parochies in de gemeenten Weert, Stramproy en Nederweert, met uitzondering van Leveroy. Van het vroegere dekenaat Weert werden naar het dekenaat Heythuysen overgeleverd: Baexem, Heythuysen, Leveroy, Roggel en Heibloem-Stokershorst. Naar het dekenaat Thorn werden van het dekenaat Weert overgeheveld de parochies of rectoraten te Ell, Grathem, Hunsel, Ittervoort, Kelpen-Oler, Neeritter en Haler-Uffelse.
*1963
herfst: oprichting van een Dekenaal Pastoraal Centrum in dekenaat Weert.
*1965
Vorming van vier Territoriale Groepen binnen het dekenaat Weert: de groep Nederweert omvatte Nederweert, Budschop, Eind en Ospel.
*1966
6 april: oprichting van rectoraat H. Rochus te Nederweert-Budschop.
*1967
ontstaan van het Dekenaal Centrum, een college van advies en beleidsvorming voor de feitelijke pastorale zorg in het dekenaat Weert.
*1972
11 mei: verheffing van rectoraat H. Rochus te Nederweert-Budschop tot parochie.
*1977
1 juli: Uit een gezamenlijke brief van gemeentebestuur en 3 kerkbesturen: “Over het tijdstip, waarop de algemene begraafplaats in gebruik zal worden genomen, heeft het gemeentebestuur overleg gepleegd met de kerbesturen van Nederweert, Ospel en Budschop. Dit overleg heeft geresulteerd in het gezamenlijk standpunt om met ingang van 1 juli 1977 de doden van deze drie parochies te begraven op de nieuwe gemeenschappelijke rustplaats.”
*1978
De nieuwe begraafplaats op Kreijel wordt in gebruik genomen.
*1980
De doopkapel achter in de kerk wordt devotiekapel ter ere van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand en de doopvont komt voor in de kerk te staan. De vlonders onder de banken worden hersteld en krijgen een nieuwe laklaag. De oude verlichting wordt vervangen door een meer eigentijdse. De herstelkosten bedragen bijna fl. 200.000,–.
Het interieur van de kerk wordt opnieuw geschilderd, het houtwerk gereinigd en in de was gezet.
*1981-1982
Diverse oude beelden zijn van de zolder naar de kerk zelf verhuisd, nadat al eerder de negentiende eeuwse polychroom-beelden (dit zijn beelden in kleur) verwijderd waren. Het is onbekend waar deze gebleven zijn.
*1982-1984
Restauratie van de kerktoren. jan. 1982: 1,5 vierkante meter metselwerk valt plotseling van de zuidwestelijke hoektoren.
*1982
febr. De gemeenteraad stelt fl.25.000= beschikbaar voor een spoedonderzoek en enkele noodmaatregelen als kraan en noodsteiger.
juni De raad besluit tot het plaatsen van een driezijdige werksteiger. Kosten: fl. 135.000=.
*1983
mei de gemeenteraad stelt fl. 1.375.000= ter beschikking voor alle kosten m.b.t. de restauratie van de toren.
augustus. De fa. Scheijven en de fa. De Bont beginnen met de restauratie.
*1984
september. de restauratie wordt volgens de planning afgesloten.
zondag 23/9: feestelijke oplevering van de gerestaureerde toren met Hoogmis en concert door Harmonie Sint Joseph; onthulling van een gedenksteen en aanbieding van een dorpspomp door de Nederweertse Rabo-bank. Op de gedenksteen staat het volgende chronogram:

tot Volle LUIster hersChapen,               161
ben Ik op het st. LaMbertUsfeest        1056
feesteLIJk terUggesChonken                157
aan neDerWeert                                  510
                                                 
Dit chronogram is opgesteld door pastoor J. Linssen uit Sittard.
Pastoor Claessens en burgemeester Kessels hebben samen de gedenksteen onthuld.
Ook op de dorpspomp, een geschenk van de Rabobank, staat een chronogram:

ooIt toe VLUCht Voor Menig geslaCht,
als DorpsVerfraaIIng Weer geaCht.

Matthieu Vossen bood het gemeentebestuur f. 183.000,= aan, een bedrag dat bisdom, kerkbestuur en comité herstel kerktoren bij elkaar gebracht hadden.
*1990
Nieuw Angelustorentje, omdat het houtwerk van het ouder rot was.
*1991
7 juni Uit een brief van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg:
“Aanvulling monumentenregister GEMEENTE: Nederweert / Kerkstraat 58 te: Nederweert / Monumentnummer: 30315” /
“Hierdoor deel ik u mede dat de omschrijving van bovenvermeld monument in het register van beschermde monumenten voor de betreffende gemeente is aangevuld met de omschrijving van het zich in het gebouw bevindende orgel.” “NIEUWE OMSCHRIJVING:
Monumentnummer: 30315/ St. Lambertuskerk. / Toren in de rijke Kempische trant, begonnen 1467. Schip en koor 1840. / Barok hoogaltaar van omstreeks 1840. / Twee koorbanken, XVI-XVII. / Hardstenen doopvont, 1698, met koperen deksel. Kerkbanken. 1754. / Op het kerkhof stenen grafkruisen van 1692 en 1785. Orgel gemaakt door A. Clerinx in 1849.”
*1993
17 december: De Provinciale Staten van Limburg hebben de Lambertuskerk inclusief het orgel onder registratienummer 6031GJ58 op de Provinciale monumentenlijst geplaatst.
*1994
Restauratie van de torenspits.
*1998
Restauratie van het magistrale Clerinx-orgel.
In 1998 heeft het orgel een grote onderhoudsbeurt gekregen. Uitgevoerd door de fa. Vermeulen en afgwerkt door Flewntrop. De kosten waren fl. 29.100,–.
De werkzaamheden zijn uitgevoerd in november 1998 en werd ruim voor Kerstmis van dat jaar feestelijk wer in gebruik genomen.

Hoofdaltaar

 

  1. Pagina 1 van  1062 tot 1600
  2.   Pagina 2 van 1600 tot 1800
  3.   Pagina 3 van 1800 tot 1900
  4.   Pagina 4 van 1900 tot 2000
  5.   Pagina 5 van 2000 tot heden