Historie

Pagina 2.  (1600  –  1800)

*1607
Begin van herbouw van de kerk, omdat er nu pas voldoende financi‘n zijn.
*1608
De kerk wordt opnieuw ingewijd.
*1616
Door de bisschop van Roermond wordt het kerkhof ingewijd. Er worden twee kapelanie‘n opgericht en een beneficie van het H. Kruis.
*1620
De H. Barbara-kapel te Leveroy werd door bisschop Jacobus a Castro van Roermond afgescheiden van de parochie Nederweert en tot parochiekerk verheven. De pastoor van Nederweert bezat het collatie- of patronaatsrecht.
*1640
Omstreeks 1640 werd een vijfde broederschap opgericht, die van het H. Kruis.
*1650
Omstreeks het midden van de zeventiende eeuw werden bij het Kievitsven aan de Booldersdijk missen opgedragen voor katholieken uit de Meierij, die immers onder de Staten-Generaal vielen dewelke de openbare uitoefening van het geloof aan katholieken verboden. Duizend tot tweeduizend gelovigen volgden daar de mis. De naam “de hut” herinnert aan de pastorie ter plaatse.
*1651
16 oktober: Magdalena van Egmond, vrouw van Weert en Nederweert, geeft toestemming om bij het Kievitsven een kerkje te bouwen. Inmiddels was er in het Weerterbos een grenskerk en bij Venray een kapel aan de Crayenhut. Tot in 1672 de Fransen binnenvielen, kerkten met name mensen uit Someren en Asten aan de Booldersdijk.
*1659
2 juni: Wederom een kerkbrand, na een blikseminslag. Alle meubilair ging verloren behalve een houten kruisbeeld dat als door een wonder werd gered. In de 18e en 19e eeuw werd te Nederweert het H. Kruis vereerd. In de directe omgeving van de kerk brandden 28 huizen volledig af. In de navolgende jaren werd de omgeving dus bijna geheel opnieuw bebouwd, zoals we kunnen aflezen aan het huis van de gezusters Peeters. Nu met stenen huizen. De naburige panden, die inmiddels afgebroken zijn, waren uit de zestiger jaren van de zeventiende eeuw.
*1662
Begin van begraafboek (later overlijdensregister) daarin werden alleen maar de personen ouder dan 12 jaar geregistreerd. Op zich een hele ouderdom, maar de doop- en huwelijksregisters van Nederweert gaan terug van 1562 respectiefelijk 1569 en zijn daardoor de oudste bronnen van die soort in geheel Limburg.
Er is ook een lijst van overledenen beschikbaar vanaf 1582 (Stichting Gecshiedschrijving Nederweert). Hierin zijn alleen de namen vermeld van de leden van een overigens zeer populaire broederschap.
*1670
Een kapel van de H. Rochus wordt genoemd. Of het een voorloper is van de vroegere Rochuskapel op Budschop is niet bekend.
19 april: kerkvisitatie. Met Pasen zijn 2600 communicanten ter communie gegaan.
*1697
Goedkeuring van de bisschop voor een hermitage bij de St. Rochuskapel; een hermitage is een kluizenaarswoning.
*1698
Uit dit jaar dateert de hardstenen doopvont met koperen deksel. De tekst die de schenker erop liet zetten, is nog te lezen.
*1731
3 mei: bisschop Sanguessa van Roermond brengt een relikwie van het H. Kruis naar het hoogaltaar van de St. Lambertuskerk. Vooral op 3 mei en 14 september werd Nederweert als bedevaartplaats bezocht.
*1740
2 december: de bisschop geeft toestemming om de kerk te restaureren.
*1744
17 en 18 juni: visitatie. Hieruit blijkt dat er 4 biechtstoelen zijn. Er zijn 2400 communicanten. In de parochie liggen 3 kapellen. Alleen in de St. Rochuskapel wordt gecelebreerd.
*1753
Een nieuwe kerkklok wordt ingezegend met de naam Leonardus. Zij werd genoemd naar de schenker, Leonardus Mooren, kanunnik van Kortrijk en bewoner van de Kerkstraat.
*1775
Er wordt een aparte belasting geheven on het onderhoud van de kerk te financieren.
*1776
De kerk ontvangt als schenking een hardstenen Calvariegroep, bestaande uit Jezus aan het kruis, Maria en Johannes. De beelden plaatst men boven de entree in de toren. In 1900 verhuist de groep naar de kloostertuin van de zusters Franciscanessen. Momenteel bevindt deze passiegroep zich in de Mariakapel. Op de hardstenen sokkel van het kruis staat het volgende chronogram: CrVCefIXVM/LaetVs aDora, wat betekent: laat ik blij het kruis aanbidden. Een chronogram geeft het jaartal aan, in dit geval: 1776. Reken maar na: C=100, V=5, I=1, X=10, M=1000, L=50, D=500.
*1777
Een vierde beeld wordt aangeschaft. Dat wordt omstreeks 1800, in de Franse tijd, kapotgeslagen en voor de kerkentree begraven.
*1797 – 1802
Van 30 mei 1797 tot 8 september 1802 moeten de godsdienstoefeningen in het geheim gehouden worden, omdat pastoor Michael Stoutemans de eed van trouw aan de Franse Republiek weigert af te leggen.

  1. Pagina  1 van  1062 tot 1600
  2.   Pagina 2 van 1600 tot 1800
  3.   Pagina 3 van 1800 tot 1900
  4.   Pagina 4 van 1900 tot 2000
  5.   Pagina 5 van 2000 tot heden