Federatie

PAROCHIEFEDERATIE BENO  (Budschop-Eind-Nederweert-Ospel)    

Budschop                  : St. Rochus
Nederweert-Eind       : St. Gerardus Majella
Nederweert               : St. Lambertus
Ospel                        : Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangenis

De parochiefederatie heeft een eigen website waar gegevens staan vermeld van alle vier parochies.
Dit is : https://parochies-beno.nl

BESTUUR PAROCHIEFEDERATIE                       

Pastoor/voorzitter  Sebastian 0495-631317 mails Schoolstraat 2 6031 CW Nederweert
Pastoor A. Koumans 0495-631307 mailk O.L. Vrouwestraat 53 6035 AN Ospel
Secretaris vacant   mailse     Budschop
Penningmeester P. Feijen 0495-633710 mailpe O.L. Vrouwestraat 10 6035 AP Ospel
Vice-voorrzitter H. Hermans 0495-633753 mailhh Sperwerstraat 3 6035 GH Ospel
Bestuurslid Th. Hendrix         Ospel
Bestuurslid Vacant         Budschop
Bestuurslid
vacant
        Budschop
Contact/adviseur M. Tinnemans 0495-633421 mailto Geer 14
6031 Nederweert
Bestuurslid Vacant         Nederweert
Bestuurslid Fr. Verheijen-v. Heugten 0495-631692 mailfv Eind 85 6034 SM Nederweert-E
Bestuurslid L. Mackus 0495-626380 maillm Tjongerstraat 3 6034 RR Nederweert-E

PAROCHIECOMMISSIE

De Parochiefederatie is het overkoepelende orgaan van de parochies Budschop, Eind, Nederweert en Ospel. Formeel vormen zij -in een personele unie – het kerkbestuur van deze nog steeds zelfstandige parochies. Besloten is tot het instellen van ‘parochiescommissies’ die in de desbetreffende parochies via volmacht zoveel mogelijk als van ouds het bestuurlijk  en ondersteunend werk verrichten. Deze parochiecommissies en de daaraan gekoppelde vrijwilligers zorgen samen met de pastoors voor de dagelijkse gang van zaken. Zij vormen ook het lokale aanspreekpunt. Het bestuur van de parochiefederatie zorgt voor onderlinge afstemming en samenwerking om zo efficiënt en transparant mogelijk te kunnen werken ten bate van de geloofsgemeenschap. Natuurlijk wordt naast financiën en gebouwen vooral ook samenwerking beoogd voor pastorale en liturgische zaken.

Eerste vergadering van het BESTUUR van de ParochieFederatie

Op woensdag 8 januari 2014 heeft de eerste vergadering van het Federatiebestuur plaats gehad. De Federatie van de vier clusterparochies Budschop, Eind, Nederweert en Ospel is op 1 januari 2014 officieel van start is gegaan.

Op de vergadering hebben alle bestuursleden in het bijzijn van deken Franken de eed afgelegd. Daarna zijn de taken van het dagelijksbestuur verdeeld. Voorzitter is pastoor Sebastian. secretaris Peter Slegers, penningmeester Tjeu Tinnemans en vice voorzitter Henk Hermans. Onder de andere bestuursleden zijn verder nog geen taken verdeeld, maar zijn op de vergadering diverse punten voor nader overleg besproken. Zo zal het bestuur in de begin fase wat vaker dan een keer in de twee maanden vergaderen.
Inmiddels komt het Federatie bestuur een keer in de twee maanden in vergadering bijeen. Dit is meestal aan het begin van de oneven maand.
In de vergadering worden alle zaken van de vier parochies besproken en besluiten genomen over voorstellen of adviezen die zijn ontvangen van de Parochiecommissies.

Zoals bekend zal in de vier parochies in plaats van het kerkbestuur, dat per 31 december 2013 is opgeheven, een parochiecommissie(raad) in het leven worden geroepen die de activiteiten in de parochie op zich zullen nemen. Hoe de samenstelling van die commissies er uitziet zullen wij per gelegenheid hier vermelden.

In eerste instantie zou in ieder parochie een Parochieraad gaan functioneren. Over die naamgeving is wat discussie ontstaan en is die naamgeving voorlopig PAROCHIECOMMISSIE geworden.

Door het bestuur van de Parochiefederatie zijn inmiddels wat bevoegdheidsregels opgesteld en zijn er mandaat besluiten genomen. Aan de hand daarvan kunnen de Parochiecommissies hun uitvoerende werkzaamheden verrichten en de onder hun resulterende wergroepen aansturen.

Tarieven

Het bestuur heeft besloten de tarieven, die per parochie kunnen verschillen, te harmoniseren. Zo is besloten dat ingaande 1 juli 2014 voor alle parochies de tarieven hetzelfde zullen zijn met uitzondering van de tarieven begraafplaats, die op een later tijdstip zullen worden vastgesteld.

De tarieven zijn vastgesteld overeenkomstig het advies van het bisdom met uitzonder van kerkbijdrage blijft dit 80 euro per gezin als minimum (bisdom 100 euro). Ook wordt afgeweken van het advies bisdom voor wat betreft een vooravond mis in plaats van een uitvaartmis, maar men de dag er na rechtstreeks naar het crematorium gaat. Het bisdom adviseert 400 euro. Het bestuur heeft hiervoor een bedrag van 250 euro vastgesteld.