Kerkhof

BEGRAAFPLAATS

POSTADRES BEGRAAFPLAATS  Parochiecentrum: Kerkstraat 58, 6031 CJ  Nederweert Administratief beheer begraafplaats:  M. Tinnemans (tel. 0495-633421  /  e-mail
Technisch beheer begraafplaats:  Frans Heijnen (tel. 06.-52460585  e.mail

Meer over onze begraafplaats kunt u lezen in de verschillende pagina’s onder deze rubriek “Kerkhof” U treft daaronder de pagina’s aan:

kerkhof 2010 vanaf toren gezien

 • Kerkhof algemeen
 • Grafrechten en ruimen
 • Tarieven kerkhof
 • Reglement kerkhof
 • Adoptiegraven
 • Monumentale graven
 • Doodgeboren kind

In de pagina algemeen kunt u lezen op welke dagen de vrijwilligers bezig zijn met het onderhoud van de begraafplaats. Enkele zaken zoals “Allerzielen vieringen”    treft u in de index aan in de rubriek  “Archief“. Overleden dit jaar treft u aan in de rubriek “Actueel”.

BEGRAVEN OP PAROCHIEKERKHOF

Er zijn parochianen die in de veronderstelling zijn dat hier alleen overledenen begraven kunnen worden, als zij grafrechten hebben. Dat is niet  zo.  Er zijn de afgelopen jaren ruim driehonderd graven geruimd. Uit een prognose, onder meer gedaan op de parochieavond 2003, blijkt dat tot het jaar 2028 ruimte is om op ons kerkhof begraven of bijgezet te worden.   Nu  blijkt dat die prognose bijgesteld moet worden aan de hand daarvan kan worden opgemerkt dat  hier tot in lengte van jaren  begraven kan  worden. Er worden jaarlijks meer graven geruimd dan belegd.  Aan de hand daarvan heeft het bestuur het reglement daarnaar aangepast. Zie hiervoor de “Nadere regeling”  in de rubriek  “Reglement kerkhof” . Zo kunnen bij overlijden de nabestaanden een grafplek kiezen. Van in volgorde begraven is hierdoor komen te vervallen. Kiest men niet dan wordt in volgorde begraven. Ook kan men kiezen voor twee graven naast elkaar en kan men parochianen die elders zijn begraven laten herbegraven op het kerkhof bij de St. Lambertuskerk. 

KATHOLIEK BEGRAAFPLAATS

Men hoeft geen grafrechten te hebben om hier begraven te worden. Dus niet alleen overledenen van families die op ons kerkhof begraven liggen, komen voor begraven in aanmerking. Iedere parochiaan of oud-parochiaan kan hier begraven worden. De grond- en urnengraven zijn ook bestemd voor parochianen van de Sint-Rochuskerk in Budschop.

Voorwaarden om op het parochiekerkhof begraven te worden zijn dat men katholiek is en  er  een Katholieke uitvaart moet plaats hebben. Onder “Kerkelijke uitvaart” wordt bedoeld een H. Mis,  een  woord-gebedsdienst of avondwake in een Katholieke kerk.   Bij overlijden dienen nabestaanden hun wens voor een begraving op het kerkhof kenbaar te maken.

Sinds enige jaren is er ruimte voor urnengraven. Hiervan zijn er zeker driehonderd beschikbaar. De beslissing voor het bijzetten van een urn op ons kerkhof hoeft niet direct na een overlijden genomen te worden. Dat kan nog geruime tijd na de crematie. Ook hier geldt de regel dat de overledene katholiek moet zijn.

De nabestaande kunnen sinds 2018 een keuze maken waar zij hun dierbare begraven willen zien.  Wordt die leuze niet gemaakt dan heeft begraving in volgorde plaats.   Vooraf reserveren is niet mogelijk. Uiteraard is begraven (bijzetten) toegestaan in een familiegraf, waarvan men de grafrechten heeft. Als men een graf heeft geadopteerd, wordt men grafrechthouder van dat graf en gelden dan dezelfde rechten als van overige graven met grafrechten.  

Met vragen op het administratieve vlak (financiële, registratie, grafrechten e.d.) kan men terecht bij  Tjeu Tinnemans (tel.0495-633421 of e-mail) lid van de Parochiecommissie  belast met administratief beheer van het kerkhof.

RESERVEREN IS NIET MOGELIJK Wel  kan er begraven worden op een plek naar keuze

Jammer dat het nog niet bij  iedereen  bekend is dat op het kerkhof bij de Sint-Lambertuskerk iedereen die Katholiek is  hier begraven kan worden. Voorwaarden zie hierboven.  Dat blijkt soms bij droevige omstandigheden, wanneer iemand is overleden. Niet alleen voor parochianen die een grafrecht hebben, zijn begraafplaatsen vrij. Iedere parochiaan, van wie de uitvaart in een Katholieke kerk plaats vindt, kan op het parochieel kerkhof begraven worden. Onder dezelfde voorwaarden zijn ook urnengraven beschikbaar. DUS NIET ALLEEN VOOR PAROCHIANEN DIE ER GRAFRECHT HEBBEN.

Parochianen kunnen geen plaats op het kerkhof reserveren.  Wel is sinds 2018 mogelijk  dat de nabestaanden een  plek kunnen kiezen aansluitend aan bestaande graven op de hele begraafplaats.  De begravingen op volgorde is hiermee komen te vervallen.   Ook kan men in een familiegraf of monumentaal graf  begraven worden, als men daarvoor grafrecht heeft.

CREMATIE

Kiest men voor een crematie dan is het niet nodig dat men na een kerkdienst nog eens een crematiedienst laat verzorgen in het crematorium. Men kan volstaan met een dienst in de kerk en in de kerk afscheid nemen, waarna de overledenen al of niet met enkele naasten naar het crematorium wordt gebracht. Daar heeft dan alleen een crematie plaats, vergelijkbaar met afscheid op het kerkhof. Men kiest soms  voor een crematie plechtigheid om de kerkelijke kosten voor een uitvaart te besparen. Men kan kiezen en dat weten sommige niet voor:

 1. Kerkelijke uitvaart zonder een extra viering in het crematorium (afscheid in kerk);
 2. Gedenk plechtigheid direct in het crematorium zonder vooraf een kerkelijke dienst;
 3. Kerkelijke uitvaart en een gedenkdienst in het crematorium.
 4. Vooravondmis of dienst in de kerk en daags daarna een gedenkdienst in het crematorium.

Is het een of ander niet duidelijk neem dan contact op met administratief beheerder van het kerkhof Tjeu Tinnemans tel 0495-633421.

Voor meer gegevens Begraafplaats zie boven Index  de de pagina’s onder de rubriek “Kerkhof” . Meer betreffende de geschiedenis van het monumentale kerkhof kunt u lezen in de rubriek “Kerk/Monument”.

HET KERKHOF IS OPEN

Het kerkhof (begraafplaats) is dagelijks open vanaf 8 uur tot een halfuur na zonsondergang. Voor te verrichten werkzaamheden is het kerkhof open vanaf 8 uur tot 17 uur. Ofschoon de begraafplaats ,dank zij de vrijwilligers, er altijd netjes onderhouden bij ligt, wordt gewezen  op de periode rond Allerheiligen/Allerzielen. Dan is het een bloemenpracht, allemaal voor de dierbare die hier begraven liggen.

Door hier op brochure te klikken kunt u die downloaden en/of verder lezen…..

GRAFRECHTKOSTEN zie rubriek tarieven

Het kerkhof is bestemd voor overledenen die tijdens hun leven een band met de parochie hadden. Die band komt onder meer tot uitdrukking in het betalen van de kerkbijdrage of gezinsbijdrage. Parochianen die vier jaar voor overlijden voldoende kerkbijdrage hebben betaald krijgen reductie op de grafrechtkosten. Ondanks dat men geen kerkbijdrage heeft betaald kan men hier begraven worden die voldoet aan de voorwaarde n.l. Katholiek zijn. Met nadruk wordt er op gewezen dat indien hier iemand grafrechten heeft nog niet het recht heeft om hier bijgezet te worden zonder voldaan te hebben aan de voorwaarden.

Elk jaar wordt in januari de actie Kerkbalans gehouden om mensen te bewegen mee te doen aan de kerkbijdrage. De minimale kerkbijdrage is in Nederweert gesteld op 80 euro per jaar per huishouden. De kerkbijdrage is geen verzekering om gratis te trouwen of begraven te worden. De kerkbijdrage moet men zien als een soort lidmaatschapsgeld (contributie) aan de kerk, waarvan men door het doopsel lid wordt. De betalende leden hebben enkele voorrechten die de niet betalende leden niet hebben. Desondanks telt onze parochie nog veel niet-betalende kerkleden. We moeten samen die kerk dragen, nergens kan je meer voor dubbeltje op de eerste rang zitten.